Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge mv.

07/12 2016
I dette tema kan du læse om helbredsvurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Du kan bl.a. læse om formålet med vurderingen, opgaver der knytter sig til hhv. kommunerne og de læger, der foretager undersøgelserne samt anbefalinger til, hvordan vurderingen kan tilrettelægges.

Tilbud om helbredsmæssig vurdering til nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fik kommunerne pligt (pr. 1. juli 2016) til at tilbyde alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge en helbredsmæssig vurdering hos en læge, såfremt der er fremsat en konkret vurdering af behovet herfor.

Formålet med en helbredsmæssig vurdering er at sikre, at der så tidligt som muligt sker en afdækning af fysiske og psykiske helbredsproblemer hos nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med henblik på, at relevante oplysninger om helbredsforhold kan indgå i planlægningen af den kommunale integrationsindsats og den videre sundhedsmæssige behandling. 

Målgruppen af flygtninge kan have samme kroniske sygdomme som etnisk danske patienter, og disse sygdomme skal håndteres på vanlig vis. Hyppighed og sværhedsgrad af sygdomme varierer dog med geografisk afstamning og levevilkår i bred forstand. Der ses bl.a. store globale forskelle, ikke mindst i forekomsten af infektionssygdomme og psykiske lidelser, men også i forhold til medfødte lidelser, traumatiserende påvirkninger, fejlernæring og følger af tidligere sygdomme hos flygtninge. Det danske sundhedsvæsen vil forventeligt derfor også møde sygdomme hos målgruppen, som ikke så ofte diagnosticeres og håndteres.

Informationer vedr. udlændingen skal videregives til kommunen med henblik på, at relevante oplysninger om helbredsforhold kan indgå i planlægningen af den kommunale integrationsindsats og den videre sundhedsmæssige behandling.

Følgende områder skal så vidt muligt søges belyst i den helbredsmæssige vurdering og indføres i besvarelsen til kommunen:

  • Kroniske sygdomme, herunder sygdomme, der kræver yderligere undersøgelser og/eller behandling.
  • Varige eller midlertidige funktionsevnenedsættelser.
  • Symptomer på Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD) og andre psykiske helbredsproblemer.
  • Familieforhold og særlige trivselsudfordringer hos børn.
    

Såfremt kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om at tilbyde en helbredsmæssig vurdering til en nyankommen flygtning, skal dette tilbud gives snarest muligt og inden 6 måneder efter overtagelse af integrationsansvaret for udlændingen. Tilbuddet om en helbredsmæssig vurdering er frivilligt, og hvis udlændingen i første omgang afslår, kan vedkommende derfor efterfølgende anmode herom inden for den femårige introduktionsperiode.

Tolk og tidsbestilling
Den helbredsmæssige vurdering skal udføres af en læge, og samtaler og undersøgelser skal gennemføres med den fornødne kvalificerede tolkebistand. Tolkeopgaven kan derfor ikke overlades til udlændingens nærmeste familiemedlemmer. Tolkebistand honoreres af kommunen.

Udlændingen skal som udgangspunkt selv bestille tid hos lægen, men kommunen skal dog i fornødent omfang være behjælpelig med dette. I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at ledsage udlændingen til lægen, dette er dog en mulighed, men ikke en kommunal forpligtelse.

Anmodning om og betaling for den helbredsmæssige vurdering
Der er udarbejdet en anmodningsblanket, LÆ 141F, som skal anvendes af kommunerne, når der skal laves en helbredsvurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Anmodning om Generel helbredsattest ved nyankommen flygtning mv.

I forhold til kommunernes betaling for den helbredsmæssige vurdering henvises til den aftale, der er indgået mellem KL og Lægeforeningen.

Diverse opgaver forbundet med undersøgelsen
I forbindelse med den helbredsmæssige vurdering skal kommune og den undersøgende læge blandt andet udføre følgende opgaver:

Kommunen skal: 

 • Indgå et samarbejde med læger med de nødvendige kompetencer om gennemførelse af helbredsmæssige vurderinger og honorere lægerne.
 • Vejlede udlændingen om, at tilbuddet om en helbredsmæssig vurdering er frivilligt, og at det er et stående tilbud.
 • Vejlede udlændingen om formålet med den helbredsmæssige vurdering hos en læge og om muligheden for med udlændingens samtykke at indhente og videregive relevante helbredsoplysninger til den undersøgende læge.
 • Vejlede om hvilke læger, der tilbyder en helbredsmæssig vurdering, og om tidsbestilling samt i det omfang det er krævet, være udlændingen behjælpelig med dette.
 • Med udlændingens samtykke videregive de oplysninger, som er relevante for gennemførelse af den helbredsmæssige vurdering, til den undersøgende læge.
   

Lægen skal:

 • Inddrage de helbredsmæssige oplysninger om udlændingen, som er modtaget fra kommunen.
 • Evt. indhente helbredsoplysninger (med den pågældende udlændinges samtykke) fra asyloperatøren via en elektronisk forsendelse pr. Edifact. Til brug for forsendelse pr. Edifact skal oplyses udlændingens navn og person ID.
  Hvis asyloperatøren ikke kendes kan Røde Kors Asylafdeling kontaktes på e-mail: sundhed-sandholm@redcross.dk eller tlf.: 35 27 99 04
 • Sikre at den helbredsmæssige vurdering omfatter en samtale og en helbredsundersøgelse. Samtalen skal omfatte en gennemgang af udlændingens sygehistorie, eventuelle symptomer på aktuel fysisk og psykisk sygdom samt psykosociale belastninger.
 • Via den lægefaglige vurdering skrive en konklusion og ved behov en plan for yderligere udredning og behandling samt igangsætte nødvendige behandlende tiltag. Hvis det er nødvendigt henvises til yderligere udredning, behandling eller opfølgning i sundhedsvæsenet.
 • Videregive med udlændingens samtykke den lægefaglige vurdering af udlændingens helbredstilstand samt oplysninger om iværksættelse af yderligere udredning eller behandling i sundhedsvæsenet til den koordineringsansvarlige forvaltning i kommunen.
 • Ved behov desuden komme med forslag til forebyggende tiltag i kommunalt regi i forhold til den enkelte udlænding og/eller dennes familie.


Faglige anvisninger til brug ved helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge mv.
Der er udarbejdet et sæt Faglige Anvisninger, som har til formål at understøtte den praktiserende læge og andre læger i at håndtere og gennemføre helbredsmæssige vurderinger af nyankomne flygtninge mv. Anvisningerne skal dels ses som en generel rådgivning om, hvordan den helbredsmæssige vurdering kan tilrettelægges, og dels give viden om helbredsforhold hos patienter med flygtningebaggrund. Materialet giver endvidere et billede af de præmisser, særlige vilkår af betydning i anamnese, forebyggelse og behandling samt fortløbende opmærksomhedspunkter i konsultationen og forslag til mulige yderligere undersøgelser, som lægen bør være opmærksom på i forhold til udlændingen.

De faglige anvisninger til læger ifm. helbredsmæssige vurderinger af nyankomne flygtninge m.v. 

Andet materiale relateret til den helbredsmæssige vurdering
Lovgivende bekendtgørelse på helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge mv.: https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=183357

Præsentation af det danske sundhedsvæsen for både medarbejdere og nyankomne. Ved Bente Møller, Overlæge i Sundhedsstyrelsen.

PLO’s orientering til lægerne angående brug af LÆ 141F/145 til den helbredsmæssige vurdering af nyankomne flygtninge. Vejledning til LÆ 141F – LÆ 145 Generel Helbredsattest ved helbredsundersøgelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.