Midtvejsevaluering af efteruddannelsen Bedre Integration

09/03 2017
I dette tema kan du læse om midtvejsevalueringen af efteruddannelsen Bedre Integration, der er oprettet af Dansk Flygtningehjælps Integrationsnet og Center for Udsatte Flygtninge, Cabi, LG Insight og Foreningen Nydansker. Uddannelsen startede op i 2015 og skal efter planen løbe frem til udgangen af 2017.

Denne evaluering dækker hele processen fra undervisning af kommunale medarbejdere til den forventede forbedring af kommunernes integrationsindsats, som undervisningen vil medføre. Det er således hele den forventede vidensoverførsel, som er genstandsfeltet for evalueringen.

Konklusioner
Efteruddannelsen har været en succes målt på både gennemførselsgraden, deltagernes tilfredshed og deltagernes vurdering af eget udbytte. Der er samtidig tegn på, at medarbejderne har kunnet bruge det udbytte, de har fået ud af uddannelsen, i deres daglige arbejde i deres hjemkommuner.

Deltagerne er tilfredse med uddannelsens opbygning og indhold. Det har dog været uklart for mange, hvordan uddannelsen var sammensat forud for deres tilmelding.

Deltagerne vurderer selv at have fået et brugbart udbytte ud af deres deltagelse i efteruddannelsen. Langt størstedelen af deltagerne er tilfredse med deres deltagelse i efteruddannelsen.

Langt størstedelen af deltagerne har fået et udbytte af uddannelsen og halvdelen af deltagerne angiver, i spørgeskemaundersøgelsen, at de har fået øjnene op for, at de bør ændre praksis i kommunen. Hvorvidt, der rent faktisk sker en ændring af medarbejdernes praksis efter uddannelsen er afhængigt af, om der er skabt et læringsrum til at gennemføre ændringerne i. Evalueringen viser, at dette læringsrum både kan skabes ved at give medarbejderne stor frihed eller ved at ledelsen går aktivt ind i implementeringen før, under og efter uddannelsens afslutning. Under alle omstændigheder er der behov for opfølgning på uddannelsen efter dens sidste undervisningsgang. Opfølgning kan ske på opfordring af lederen eller blandt medarbejderne.

Anbefalinger
Før undervisningen:

 • Der bør fra uddannelsens side opfordres til, at kommunerne sender mere end en medarbejder afsted, da dette sikre større forankring af den tilegnede viden.

 • Formålet med deltagelse i uddannelse bør afklares mellem leder og medarbejder og modulerne bør udvælges i samarbejde med lederen.

 • Det skal kommunikeres mere klart, hvordan uddannelsens moduler kan sammensættes.

 • Det bør overvejes, om uddannelsen fortsat skal markedsføres som en efteruddannelse.

 • Det bør overvejes, om det skal fremgå mere klart, at sagsbehandlere er den primære målgruppe for uddannelsen.

Selve undervisningen:

 • Der kunne godt tænkes endnu mere i at sammensætte grupper i undervisningen ud fra deltagernes niveau, erfaring og stilling.

 • Det bør overvejes, om man kan skabe en større sammenhæng i uddannelsen ved at lave en kort opsamling på tidligere moduler eller give deltagerne en hjemmeopgave for før selve undervisningen.

 • Det bør overvejes, om modulet om tværgående samarbejde kan deles op ud fra deltagernes plads i organisationen, deres kommune og/eller plads i BUM-modellen.

 • Underviserne bør også fremadrette tilstræbe, at undervisningen tager udgangspunkt i medarbejdernes hverdag.

 • For at styrke implementeringen i hjemkommunerne, bør underviserne eksplicit italesætte, hvordan deltagerne skal implementere den tillærte viden i deres hjemkommuner.

Efter undervisningen:

 • I kommunerne bør der være et læringsrum til, at medarbejderne kan omsætte deres viden i organisationen. Det kan enten være ved at give medarbejderne tid og rum til at implementere deres nye viden, eller gennem en mere aktiv ledelse, hvor lederen selv deltager i implementeringen af den nye viden.

 • Det er evaluators vurdering, at en opfølgning fra uddannelsens side, helst i form af en ekstra dag med mulighed for enten specialisering eller en opfriskning af uddannelsens indhold, vil styrke forankringen i kommunerne.

  • En mindre omkostningsfuld metode til opfølgning kunne være at sende en mail med overskrifterne fra uddannelsen for at minde deltagerne om deres uddannelsesforløb.

  • Kommunerne bør desuden opfordres til at lave en intern opfølgning på uddannelsen.

 

Du kan læse mere om evalueringen gennem følgende