Effekter af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for ikke-vestlige ledige indvandrere - En oversigt over danske og internationale kvantitative studier

Oversigten, som sammenfatter danske og internationale effektmålinger af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser, inkluderer både indsatser specifikt målrettet nyankomne indvandrere, dvs. integrationsprogrammer og sprogundervisning, samt generelle indsatser i beskæftigelsessystemet, såsom løntilskud og virksomhedspraktik, hvor indvandrere kan indgå i målgruppen.

Konklusioner

Ses samlet på evidensen i både danske og internationale studier, er der stærk evidens for, at løntilskud i den private sektor har en positiv nettoeffekt, dvs. at effekten efter endt aktivering opvejer en eventuel fastholdelseseffekt under aktivering. Effekten er tilmed stor. Omvendt har løntilskudslignende indsatser i den offentlige sektor samlet set små effekter, fordi effekten efter endt aktivering er mindre, og fastholdelseseffekten under aktivering er større, end det er tilfældet for løntilskud i det private.

Begge disse resultater er primært præget af danske resultater. Der er modstridende viden om effekten af vejledning og opkvalificering både i danske og internationale studier.

I forhold til evidens for virkningen af integrationsprogrammer er den for begrænset til, at der kan konkluderes entydigt om virkningen.

Metode

Der er foretaget en struktureret litteratursøgning i databaser, arbejdspapirserier og ved gennemlæsning af eksisterende litteraturoversigter samt snowballing af fundne referencer. Der inkluderes studier foretaget i OECD-lande med indsatser udført efter 1994, hvor effektmålingerne er af høj kvalitet. Søgningen resulterede i, at 19 studier blev inkluderet, gennemlæst og refereret. Heraf er 7 danske.