Den danske au pair-ordning - en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

Denne rapport præsenterer resultaterne af SFI’s undersøgelse af den danske au pair-ordning. Rapporten belyser, hvem der anvender ordningen, hvad der motiverer henholdsvis værtsfamilier og au pairer i ordningen, og hvordan deres hverdag udspiller sig.

Denne rapport præsenterer resultaterne af SFI’s undersøgelse af den danske au pair-ordning. Rapporten belyser, hvem der anvender ordningen, hvad der motiverer henholdsvis værtsfamilier og au pairer i ordningen, og hvordan deres hverdag udspiller sig. Den finder en meget stor variation i måderne, au pair-ophold praktisk fungerer på, og såvel positive som negative erfaringer er repræsenterede. 

Rapporten bygger på kvalitative interview og på kvantitative analyser af registerdata. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af SFR – Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet.

Resultaterne fra SFI’s undersøgelse af den danske au pair-ordning ligger på mange måder på linje med den eksisterende viden på området. Metodisk bidrager undersøgelsen med yderligere, ny viden ved dels at inddrage kvantitative data om især værtsfamilierne, og dels at bygge på et ganske omfattende kvalitativt datamateriale. Til forskel fra tidligere danske studier er værtsfamilier og au pairer her ligeligt repræsenteret.

Rapporten kan anvendes af alle, som ønsker et større indblik i au pair-ordningen, som den fungerer i dag, det være sig politikere, embedsmænd, samfundsdebattører eller fx værtsfamilier. For at også au pairer kan få gavn af undersøgelsen, kan en engelsk oversættelse af rapportens sammenfatning findes på www.sfi.dk.