Kvinder for Fremtiden

Udgivet af: Sprogcenter Nordsjælland oktober 2014
Kvinder for Fremtidens fokus var at bringe kvinder med mellem- eller lange uddannelser fra udlandet tættere på arbejde. Udgangspunkt var, at sprogtilegnelse er en interaktiv og social proces og undervisningen skal være anvendelsesorienteret. Der er arbejdet målrettet med relevante sproglige kompetencer i.f.t. kvindernes praktik. Projektet er støttet af eu-socialfond.

Ekstern evaluering: Projektet har haft en række kvantitative og kvalitative aktivitets- og effektmål, men har også fra starten haft eksplicit fokus på at udvikle de metoder, der anvendes over for denne målgruppe. Evalueringen har haft begge områder som genstandsfelt. Evalueringen har også fokuseret på projektets metoder, med særligt blik på, hvad der virker. Til dette formål er benyttet en programteoretisk optik, der undersøger projektets aktiviteter, de kvalitative delmål og de virksomme mekanismer, der muliggør, at indsatsen leder til de ønskede resultater. Evaluering kan bruges som inspiration til, hvordan du kan arbejde med, hvad der virker og hvorfor i undervisningen.

Forløbsbeskrivelse: Den illustrative forløbsbeskrivelse af projektet, er tænkt som et supplement til den eksterne evaluering, og udarbejdet med det formål, at andre kan bruge og bygge videre på erfaringerne fra projektet. Forløbsbeskrivelsen er ikke en udførlig beskrivelse af hele forløbet, men derimod en kortfattet skitsering af forløbet suppleret med mere udførlige beskrivelser af udvalgte elementer, som gør en særlig forskel. Det er helt grundlæggende for projektets selvforståelse, at kvinderne kommer med forskellige sproglige, faglige og personlige forudsætninger. Læringsstil og motivation for læring er individuel og betinget af den enkeltes forudsætninger i bred forstand. Det betyder, at der blev tilrettelagt en fleksibel undervisning, så alle tilgodeses inden for den fælles ramme.

Pixi udgave: Kort overblik over projektets erfaringer.

Projektet modtog i september 2014 Den Europæiske Sprogpris. I indstilling lød det bl.a.: Projektet har stor overføringsværdi til grupper, som ikke fanges op af f.eks. kommunale tiltag.

Kontakt

Sprogcenter Nordsjælland
Annette Thielke
Milnersvej 41C
3400 Hillerød
Tlf.: 24213142