Udenlandsk arbejdskraft

 

The Expat Study 2014

 
En undersøgelse af, hvordan højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft synes det er at leve og arbejde i Danmark, og hvad der skal til for at de bliver længere
Oxford Research

Internationale eksporttalenter

 
En undersøgelse af forekomst og værdi af nydanskere i danske eksportvirksomheder
Foreningen Nydansker

Den danske au pair-ordning - en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

 
Denne rapport præsenterer resultaterne af SFI’s undersøgelse af den danske au pair-ordning. Rapporten belyser, hvem der anvender ordningen, hvad der motiverer henholdsvis værtsfamilier og au pairer i ordningen, og hvordan deres hverdag udspiller sig.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Overuddannelse blandt etniske minoritetsborgere i Københavns Kommune

 
Formålet med denne rapport er at kortlægge omfanget af overuddannelse blandt højtuddannede ikke-vestlige indvandrere bosat i Københavns Kommune, herunder den branchemæssige fordeling. Derudover har undersøgelsen til formål at beskrive en række faktorer, som kan have betydning for forekomsten af overuddannelse.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Arbejdsindvandring i Danmark

 
Rapporten ”Arbejdsindvandring i Danmark” indeholder en analyse af i hvilket omfang en øget indvandring af personer, som opnår beskæftigelse i Danmark, kan bidrage til at løse de økonomiske udfordringer, som den demografiske udfordring giver.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Beskæftigelsesministeriet

Kandidatspeciale: Indvandrere er gode for eksporten

 
Kandidatspecialet undersøger sammenhængen mellem indvandring og den danske import, eksport og investeringsmuligheder i Danmark. Konklusionen er, at indvandrerne har en positiv effekt på disse forhold.
Aarhus Universitet

Kvinder på vej

 
Publikationen beskriver kort, hvornår projektet startede, hvor mange kvinder der p.t. har gennemført samt dets resultater. Desuden er projektets formål, tidsplan, indhold og kontakt til virksomheder beskrevet. Afsluttende er der udtalelser fra kvinder, der har deltaget i et forløb
Kvinder på Vej

Aktivitetsoversigt - for projektet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

 
De 7 konsortierne i dette regionale projekt har overordnet haft de samme opgaver, men grundet geografisk placering, lokale og demografiske udfordringer er opgaverne blevet løst på forskellig vis. Denne oversigt beskriver aktiviteterne i projektet opgjort efter konsortium.
Region Midtjylland

Vestas Spouse CV booklet

 
Vestas Spouse CV Booklet indeholder CV’er tilhørende virksomhedens udenlandske medarbejderes’ ægtefæller. Brochuren vidner om, at mange højtkvalificerede fagprofiler står uden job i Danmark.
VPeople & Culture, Vestas Wind Systems A/S

Projekt YLVA

 
YLVA (Yngre Lægers Videreuddannelsesaktiviteter for udenlandske læger) er et 1 årigt projekt målrettet yngre udenlandske læger omfattende et undervisningsforløb i dansk sprog, kommunikation, hospitalskultur samt en mangfoldighedsmentorordning.
Region Midtjylland-HR Koncern, Lærdansk Århus, Sprogcenter Viborg, Århus Universitetshospital og Hr-afdeling, Regionssygehuset Viborg og HR-afdeling, Inside Denmark og Lægeforeningen

Når mangfoldighed skaber værdi

 
Læs om hvordan 20 forskellige danske arbejdspladser har brugt etnisk mangfoldighed og dets positive effekter i dagligdagen.
Foreningen Nydansker

The Expat Study 2010

 
The Expat Study 2010 er den største undersøgelse blandt udenlandske videnarbejdere (expats) i Danmark. Rapporten tegner et helhedsbillede af Danmark som udstationeringsland og beskriver de udfordringer Danmark står overfor – både på nationalt, regionalt og på virksomhedsniveau.
Oxford Research A/S and The Copenhagen Post

Polonia i København

 
Den foreløbigt mest systematiske undersøgelse af Polske arbejdstageres løn-, arbejds- og levevilkår i Danmark.
LO

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

 
Rockwool Fondens Forskningsenhed

Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og medfølgende familie

 
En rapport om integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og medfølgende familie

Er indvandrere overkvalificeret til deres arbejde?

 
Mange indvandrere, som har taget deres uddannelse i hjemlandet, har svært ved at få et job i Danmark, som passer til deres uddannelse. Undersøgelsen viser, at hver fjerde indvandrer er overkvalificeret til det job, de besidder
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

The Expat Study 2006 – Udenlandske videnarbejdere i Danmark

 
The Expat Study 2006 undersøger udenlandske videnarbejderes (expats) oplevelse af Danmark og det danske arbejdsmarked. The Expat Study 2006 bidrager til at belyse områder, hvor Danmark og de danske regioner, kommuner eller virksomheder kan styrke indsatsen overfor expats
Oxford Research

Befolkningsudviklingen 2001-2021

 
Tænketankens rapport giver et skøn over udviklingen i antallet af udlændinge og danskere i de kommende 20 år og befolkningsgruppernes sammensætning på oprindelsesland, alder og køn