Udsatte boligområder

 

Tryghedsindeks 2015

 
Politiets Tryghedsindeks er en måling af trygheden i: 1) De særligt udsatte boligområder i Danmark, 2) de fem største byer i Danmark, 3) de 12 politikredse i Danmark, 4) hele Danmark
Rigspolitiet

Chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder

 
Denne kortlægningsrapport belyser omfanget og karakteren af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder. Kortlægningen er foretaget for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Rapporten viser bl.a. at chikane og problemskabende adfærd er mere udbredt i særligt udsatte boligområder end i andre boligområder.
Als Research

Politiets Tryghedsindeks 2014

 
Politiets Tryghedsindeks er en måling af trygheden i: 1) De særligt udsatte boligområder i Danmark, 2) de fem største byer i Danmark, 3) de 12 politikredse i Danmark, 4) hele Danmark
Rigspolitiet

Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte boligområder

 
Vi kender i dag til en lang række sammenhænge mellem det fysiske og sociale miljø. Men der har manglet evidens for de sammenhænge i udsatte by- og boligområder. For fremadrettet at kunne arbejde evidensbaseret med fysiske indsatser i udsatte områder, må vi først fastslå, hvordan forskellige typer af fysiske forandringer påvirker det sociale miljø.
Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Unge, sport og kriminalitet - En undersøgelse af sportsklubbers kriminalitetsforebyggende potentiale i udsatte boligområder.

 
Mange udsatte boligområder har problemer med grupper af unge, der hænger ud i boligområdet, skaber utryghed og laver småkriminalitet. I denne rapport undersøger vi, om et aktivt medlemskab af en sportsklub er en af løsningerne på problemet.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Boligsociale sundhedsindsatser - Baggrund og kortlægning af sundhedsfremmende indsatser i udsatte boligområder

 
Fedme, alkoholmisbrug og kroniske sygdomme er markante problemer i de udsatte boligområder. Derfor har der siden 2006 været sundhedsindsatser målrettet de udsatte beboere. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har kortlagt indsatserne og opsamlet erfaringerne.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Trygheden i danske byområder - En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark

 
Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) sætter for første gang tal på utrygheden blandt beboerne i Danmarks udsatte boligområder. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, og udsatte boligområder sammenlignes gennemgående med andre byområder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Tryghedsvandringer

 
Resultater og erfaringer fra 29 tryghedsvandringer i udsatte boligområder 2010-2012.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Frivillige i det boligsociale arbejde

 
Lektiecaféer, ungdomsklubber, fastelavns- og julefester måtte aflyses, hvis ikke det var for de frivillige. Syv ud af ti boligsociale aktiviteter i udsatte boligområder ville ikke være blevet til noget, hvis ikke de frivillige lagde de nødvendige arbejdstimer.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Gadeplan - Midtvejsevaluering af helhedsorienterede gadeplansindsatser i udsatte boligområder.

 
17 af de mest udsatte boligområder igangsatte i 2010 gadeplansindsatser målrettet unge i den kriminelle risikozone. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har midtvejsevalueret indsatserne, som bl.a. viser, at de unge er stærkt motiverede for at få et fritidsjob og får dermed et alternativ til en gadeorienteret tilværelse.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

DGI Playground - Slutevaluering af idrætsaktiviteter i ferien for børn og unge i udsatte boligområder

 
Børn og unge i udsatte boligområder vil genre dyrke idræt, hvis tilbuddet er til stede. Et tre-årigt idrætsprojekt i Østjylland og København samlede tre gange så mange deltagere som ventet, viser en ekstern evaluering.
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Brandkadet - Vidensindsamling om brandkadetprojekter i udsatte boligområder.

 
Projekt Brandkadet er et rollemodelsprojekt, hvor unge uddannes til brandkadetter og får indsigt i brandmændenes arbejdsdag, hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er bærende værdier. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har indsamlet erfaringer fra fem igangværende brandkadetprojekter.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder.

 
Fritidsjob kan være med til at give et løft til unge i udsatte boligområder og bidrage til at bryde den sociale arv. Det indikerer en undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU), hvor sammenhængen mellem fritidsjob og senere uddannelse og beskæftigelse for unge i udsatte boligområder analyseres
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

De unge væk fra gaden - Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde i udsatte boligområder.

 
Ungdomskriminalitet, uro, hærværk og utryghed er gennemgående problematikker i en række af landets udsatte boligområder. Der arbejdes derfor i en stor del af de sociale helhedsplaner med at nedbringe kriminalitet blandt unge beboere. Men hvad er det, der virker?
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Beskæftigelse på hjemmebane – Effektmåling af kommunale fremskudte beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder.

 
For at øge beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder har en række kommuner igangsat en fremskudt beskæftigelsesindsats, hvor jobkonsulenter placeres i boligområdet. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) undersøger effekten af disse indsatser.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Hotspot – Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets hotspotpulje.

 
Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har på vegne af det tidligere Integrationsministerium foretaget en nulpunktsmåling, udarbejdet forandringsteorier samt evalueringsklargjort otte hotspotprojekter finansieret af det tidligere Integrationsministeriums pulje: “Integrationsindsats over for nydanske børn og unge i udsatte boligområder” (Hotspotpuljen).
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

 
Rapporten har fokus på de voksnes liv i de multietniske boligområder –hvordan ser deres sociale liv i bebyggelserne ud og hvad er det for problemer, der er knyttet til de voksnes adfærd.
Statens Byggeforskningsinstitut og Aalborg Universitet

Iværksætteri i udsatte boligområder

 
Rapporten beskriver fire områders forskellige kommunale iværksætterstrategier. Der fremsættes en række anbefalinger til, hvad der kan gøres for at styrke iværksættermiljøerne, samarbejdet mellem de kommunale myndigheder og (potentielle) iværksættere og ikke mindst, hvad der kan gøres for at balancere mellem beskæftigelsespolitik og erhvervspolitik.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Ressourcemobiliserende beskæftigelsespolitik – strategier og erfaringer fra udsatte byområder

 
Ressourcemobiliserende beskæftigelsespolitik handler om strategier og praksis i beskæftigelsespolitikken i fire udsatte byområder: København (Mjølnerparken), Odense (Vollsmose), Århus (Gellerup) og Høje Taastrup (Tåstrupgård).
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrer og Integration