Udsatte boligområder

Filtrer
 

DGI Playground - Slutevaluering af idrætsaktiviteter i ferien for børn og unge i udsatte boligområder

 
Børn og unge i udsatte boligområder vil genre dyrke idræt, hvis tilbuddet er til stede. Et tre-årigt idrætsprojekt i Østjylland og København samlede tre gange så mange deltagere som ventet, viser en ekstern evaluering.
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Brandkadet - Vidensindsamling om brandkadetprojekter i udsatte boligområder.

 
Projekt Brandkadet er et rollemodelsprojekt, hvor unge uddannes til brandkadetter og får indsigt i brandmændenes arbejdsdag, hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er bærende værdier. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har indsamlet erfaringer fra fem igangværende brandkadetprojekter.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Boligsociale lektiecaféer - En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder.

 
Uddannelse er en af de vigtigste veje til at bryde den sociale arv. Boligsociale lektiecaféer arbejder for, at flere tager en ungdomsuddannelse, og har samtidig fokus på de problemstillinger og udfordringer, som præger mange børn og unge i udsatte områder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder.

 
Fritidsjob kan være med til at give et løft til unge i udsatte boligområder og bidrage til at bryde den sociale arv. Det indikerer en undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU), hvor sammenhængen mellem fritidsjob og senere uddannelse og beskæftigelse for unge i udsatte boligområder analyseres
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Problemorienteret politiarbejde - Kortlægning og effektmåling af problemorienterede politiindsatser i udsatte boligområder.

 
Problemorienteret politiarbejde er en kriminalpræventiv fremgangsmåde, som politiet anvender i flere af landets udsatte boligområder. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) undersøger resultaterne af et lokalt forankret samarbejde mellem politi og boligområde.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Kriminaliteten ud af boligområderne - Effekten af boligsociale helhedsplaners arbejde med kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge.

 
I nogle af de mest udsatte boligområder i Danmark er kriminalitet blandt unge et tungtvejende problem, som skaber utryghed og er med til at isolere områderne fra det omkringliggende samfund. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) undersøger effekten af de boligsociale helhedsplaners arbejde med kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

De unge væk fra gaden - Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde i udsatte boligområder.

 
Ungdomskriminalitet, uro, hærværk og utryghed er gennemgående problematikker i en række af landets udsatte boligområder. Der arbejdes derfor i en stor del af de sociale helhedsplaner med at nedbringe kriminalitet blandt unge beboere. Men hvad er det, der virker?
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Beskæftigelse på hjemmebane – Effektmåling af kommunale fremskudte beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder.

 
For at øge beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder har en række kommuner igangsat en fremskudt beskæftigelsesindsats, hvor jobkonsulenter placeres i boligområdet. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) undersøger effekten af disse indsatser.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Hotspot – Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets hotspotpulje.

 
Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har på vegne af det tidligere Integrationsministerium foretaget en nulpunktsmåling, udarbejdet forandringsteorier samt evalueringsklargjort otte hotspotprojekter finansieret af det tidligere Integrationsministeriums pulje: “Integrationsindsats over for nydanske børn og unge i udsatte boligområder” (Hotspotpuljen).
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Informationsstrømme - Erfaringer fra tre udsatte boligområder i Aarhus

 
Der kan være stor forskel på, hvordan og gennem hvilke medier beboere modtager informationer om deres boliger. På samme måde kan der være stor forskel på, hvordan medieomtale påvirker resten af samfundets syn på et boligområde. Rapporten fokuserer på begge dele. Forfatterne zoomer tæt på udvekslingen af medieinformationer ind og ud af tre forskellige boligområder i Aarhus
Det Boligsociale Fællessekretariat

Mindre Kriminalitet i Udsatte Boligområder

 
Den såkaldte borgervendte kriminalitet ligger i 20 af de 90 mest udsatte boligområder over landsgennemsnittet. Det skaber utryghed for beboerne og et dårligt omdømme for boligområderne. Men i Gellerup/Toveshøj ved Aarhus har et samarbejde mellem politi, kommune og civilsamfund mindsket antallet af anmeldelser og borgervendt kriminalitet med 35 % siden 2007.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Hotspot - Måling af kriminalitet og tryghed

 
Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har på vegne af Integrationsministeriet foretaget en nulpunktsmåling, udarbejdet forandringsteorier samt evalueringsklargjort otte hotspotprojekter finansieret af Integrationsministeriets pulje: “Integrationsindsats over for nydanske børn og unge i udsatte boligområder” (Hotspotpuljen)
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

 
Rapporten har fokus på de voksnes liv i de multietniske boligområder –hvordan ser deres sociale liv i bebyggelserne ud og hvad er det for problemer, der er knyttet til de voksnes adfærd.
Statens Byggeforskningsinstitut og Aalborg Universitet

Iværksætteri i udsatte boligområder

 
Rapporten beskriver fire områders forskellige kommunale iværksætterstrategier. Der fremsættes en række anbefalinger til, hvad der kan gøres for at styrke iværksættermiljøerne, samarbejdet mellem de kommunale myndigheder og (potentielle) iværksættere og ikke mindst, hvad der kan gøres for at balancere mellem beskæftigelsespolitik og erhvervspolitik.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Ressourcemobiliserende beskæftigelsespolitik – strategier og erfaringer fra udsatte byområder

 
Ressourcemobiliserende beskæftigelsespolitik handler om strategier og praksis i beskæftigelsespolitikken i fire udsatte byområder: København (Mjølnerparken), Odense (Vollsmose), Århus (Gellerup) og Høje Taastrup (Tåstrupgård).
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrer og Integration

Fra udsat boligområde til hel bydel

 
De udsatte boligområder er præget af fattigdom, stor ledighed og udelukkelse fra det omkringliggende samfund. Områderne er desuden præget af omfattende sociale problemer og en betydelig overvægt af etniske minoriteter. Men de udsatte områder har også potentialer for forandring og samfundsmæssigt tilskud.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Undersøgelse af til- og fraflytningen i tre multietniske boligområder

 
Materialet belyser til - og fralytningen i de tre boligområder Vollsmose, Mjølnerparken og Gellerupparken, der har en stor andel etniske minoriteter.
Statens Byggeforskningsinstitut

Bo sammen eller spredt? Etniske minoriteters boligønsker og motiver for bosætning

 
Rapporten undersøger årsagerne til de etniske minoriteters valg af bolig og geografisk placering. Rapporten konkluderer, at det at bo tæt på familie og venner og i vis grad landsmænd er vigtigt især for de sidst indvandrede og mindst integrerede, men at mange af de etniske minoriteter forlader områderne i takt med, at de integreres.
Statens Byggeforskningsinstitut