Udsatte boligområder

Filtrer
 

Beskæftigelse på hjemmebane – Effektmåling af kommunale fremskudte beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder.

 
For at øge beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder har en række kommuner igangsat en fremskudt beskæftigelsesindsats, hvor jobkonsulenter placeres i boligområdet. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) undersøger effekten af disse indsatser.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Bo sammen eller spredt? Etniske minoriteters boligønsker og motiver for bosætning

 
Rapporten undersøger årsagerne til de etniske minoriteters valg af bolig og geografisk placering. Rapporten konkluderer, at det at bo tæt på familie og venner og i vis grad landsmænd er vigtigt især for de sidst indvandrede og mindst integrerede, men at mange af de etniske minoriteter forlader områderne i takt med, at de integreres.
Statens Byggeforskningsinstitut

Boligsociale lektiecaféer - En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder.

 
Uddannelse er en af de vigtigste veje til at bryde den sociale arv. Boligsociale lektiecaféer arbejder for, at flere tager en ungdomsuddannelse, og har samtidig fokus på de problemstillinger og udfordringer, som præger mange børn og unge i udsatte områder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Boligsociale sundhedsindsatser - Baggrund og kortlægning af sundhedsfremmende indsatser i udsatte boligområder

 
Fedme, alkoholmisbrug og kroniske sygdomme er markante problemer i de udsatte boligområder. Derfor har der siden 2006 været sundhedsindsatser målrettet de udsatte beboere. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har kortlagt indsatserne og opsamlet erfaringerne.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Brandkadet - Vidensindsamling om brandkadetprojekter i udsatte boligområder.

 
Projekt Brandkadet er et rollemodelsprojekt, hvor unge uddannes til brandkadetter og får indsigt i brandmændenes arbejdsdag, hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er bærende værdier. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har indsamlet erfaringer fra fem igangværende brandkadetprojekter.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder

 
Denne kortlægningsrapport belyser omfanget og karakteren af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder. Kortlægningen er foretaget for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Rapporten viser bl.a. at chikane og problemskabende adfærd er mere udbredt i særligt udsatte boligområder end i andre boligområder.
Als Research

De unge væk fra gaden - Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde i udsatte boligområder.

 
Ungdomskriminalitet, uro, hærværk og utryghed er gennemgående problematikker i en række af landets udsatte boligområder. Der arbejdes derfor i en stor del af de sociale helhedsplaner med at nedbringe kriminalitet blandt unge beboere. Men hvad er det, der virker?
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Det Boligsociale Monitoreringssystem

 
Aarhus Kommune og boligselskaberne i 5. Kreds har i samarbejde udviklet et boligsocialt monitoreringssystem (BoSocData). Systemet er et strategisk værktøj, der bliver brugt til planlægning af indsatser i udsatte boligområder.
Aarhus Kommune i samarbejde med boligselskaberne i 5. Kreds (Aarhus)

DGI Playground - Slutevaluering af idrætsaktiviteter i ferien for børn og unge i udsatte boligområder

 
Børn og unge i udsatte boligområder vil genre dyrke idræt, hvis tilbuddet er til stede. Et tre-årigt idrætsprojekt i Østjylland og København samlede tre gange så mange deltagere som ventet, viser en ekstern evaluering.
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte boligområder

 
Vi kender i dag til en lang række sammenhænge mellem det fysiske og sociale miljø. Men der har manglet evidens for de sammenhænge i udsatte by- og boligområder. For fremadrettet at kunne arbejde evidensbaseret med fysiske indsatser i udsatte områder, må vi først fastslå, hvordan forskellige typer af fysiske forandringer påvirker det sociale miljø.
Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Fokus på Sårbare Familier

 
Der er en særlig risiko for mere end hver tredje af de unge under 18 i udsatte boligområder for at komme ind i en negativ spiral, viser ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU). En af løsningerne er indsatser, der fokuserer på de udsatte familier.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Fra udsat boligområde til hel bydel

 
De udsatte boligområder er præget af fattigdom, stor ledighed og udelukkelse fra det omkringliggende samfund. Områderne er desuden præget af omfattende sociale problemer og en betydelig overvægt af etniske minoriteter. Men de udsatte områder har også potentialer for forandring og samfundsmæssigt tilskud.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Frivillige i det boligsociale arbejde

 
Lektiecaféer, ungdomsklubber, fastelavns- og julefester måtte aflyses, hvis ikke det var for de frivillige. Syv ud af ti boligsociale aktiviteter i udsatte boligområder ville ikke være blevet til noget, hvis ikke de frivillige lagde de nødvendige arbejdstimer.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Gadeplan - Midtvejsevaluering af helhedsorienterede gadeplansindsatser i udsatte boligområder.

 
17 af de mest udsatte boligområder igangsatte i 2010 gadeplansindsatser målrettet unge i den kriminelle risikozone. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har midtvejsevalueret indsatserne, som bl.a. viser, at de unge er stærkt motiverede for at få et fritidsjob og får dermed et alternativ til en gadeorienteret tilværelse.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder.

 
Fritidsjob kan være med til at give et løft til unge i udsatte boligområder og bidrage til at bryde den sociale arv. Det indikerer en undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU), hvor sammenhængen mellem fritidsjob og senere uddannelse og beskæftigelse for unge i udsatte boligområder analyseres
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Hele vejen rundt

 
Kriminelle unge koster samfundet dyrt, viser ny undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU). I Vollsmose i Odense har man imidlertid knækket koden og fået 53 af de mest belastede unge i uddannelse og arbejde. Tre af drengene har valgt at fortælle deres historie, og om hvordan indsatsen har ændret deres liv.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Helhedsplaner og kriminalitetsforebyggelse

 
Sociale indsatser i udsatte boligområder giver signifikant færre kriminelle unge, viser CFBU's undersøgelse af kriminalitetsforebyggelse i landets udsatte boligområder. Antallet af kriminelle unge er siden 2009 faldet med 24 % i udsatte boligområder. Undersøgelsen viser, at helhedsplaner med et socialt formål har en del af æren for faldet.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Hotspot - Måling af kriminalitet og tryghed

 
Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har på vegne af Integrationsministeriet foretaget en nulpunktsmåling, udarbejdet forandringsteorier samt evalueringsklargjort otte hotspotprojekter finansieret af Integrationsministeriets pulje: “Integrationsindsats over for nydanske børn og unge i udsatte boligområder” (Hotspotpuljen)
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Hotspot – Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets hotspotpulje.

 
Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har på vegne af det tidligere Integrationsministerium foretaget en nulpunktsmåling, udarbejdet forandringsteorier samt evalueringsklargjort otte hotspotprojekter finansieret af det tidligere Integrationsministeriums pulje: “Integrationsindsats over for nydanske børn og unge i udsatte boligområder” (Hotspotpuljen).
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Informationsstrømme - Erfaringer fra tre udsatte boligområder i Aarhus

 
Der kan være stor forskel på, hvordan og gennem hvilke medier beboere modtager informationer om deres boliger. På samme måde kan der være stor forskel på, hvordan medieomtale påvirker resten af samfundets syn på et boligområde. Rapporten fokuserer på begge dele. Forfatterne zoomer tæt på udvekslingen af medieinformationer ind og ud af tre forskellige boligområder i Aarhus
Det Boligsociale Fællessekretariat