Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i danske kommuner

Udgivet af: Realdania september 2015

En central udviklingstendens i det danske samfund er den fortsatte urbanisering. En konsekvens af dette er afvandring fra de mere tyndt beboede områder. En vurdering af, hvorvidt befolkningens geografiske søgning også fremadrettet vil centrere sig om byområderne, er i denne rapport opnået ved en fremskrivning udført med DREAMs mikrosimulationsmodel SMILE 3.0. SMILE.

Søgning mod bestemte geograffiske områder er i stor udstrækning afhængig af befolkningens familiestruktur, herunder andelen af enlige og par, befolkningens demografiske karakteristika, uddannelsesniveau, tilhørsforhold til arbejdsmarkedet og boligpræferencer. Forventningen til den fremtidige urbaniseringsgrad sker derfor med afsæt i en fremskrivning af disse forhold og modellen giver således anledning til en fremskrivning af den danske befolknings familiestruktur og boligpræferencer på kommuneniveau frem mod år 2040.

Overordnet tilsiger forventningerne til den fremtidige udvikling, at befolkningens aldersfordeling gradvist forskydes i retning mod en større andel af ældre. Ud over befolkningens generelle aldring skal dette tilskrives en stigning i restlevetiden. Trods den generelle stigning i befolkningen, vil de geografiske udkantsområder i fremskrivningen være karakteriseret af en negativ befolkningstilvækst, hvilket skal forklares af en kombination af det fødselsunderskud, der typisk er resultatet af en aldrende befolkning og en negativ nettotilflytning.

Nærværende fremstilling har til hensigt at give en detaljeret beskrivelse af det metodiske grundlag, der danner udgangspunkt for fremskrivningen og vil herudover præsentere modellens centrale resultater. Det tilsigtes i denne forbindelse at formidle variationen i centrale resultater på tværs af kommuner frem for at give en detaljeret gennemgang af fremskrevne forhold for hver enkel af landets 98 kommuner. Den grafiske fremstillingsform af udviklingen på kommuneniveau imødekommer ikke en eksakt kvantificering af ændringerne, men sigter primært på at lempeliggøre en indbyrdes sammenligning mellem landets kommuner.

Fremskrivningen udtaler sig udelukkende om boligmarkedets efterspørgselsside, hvorfor der ikke tages hensyn til mulighederne for i praksis at kunne efterkomme en øget søgning mod boliger med bestemte karakteristika. At der således ikke er tale om en prognose af realiserede præferencer er et centralt forhold ved fortolkning af modellens resultater. Udviklingen fremadrettet skal ses som en videreførelse af historiske strukturelle tendenser, der i fremskrivningen ikke er underlagt nogen form for begrænsninger.

Læs hele rapporten ved at hente filen nedenstående.

 

Kontakt

Realdania