Boligsociale indsatser og huslejestøtte Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje

Denne rapport er en midtvejsrapport i en længerevarende evaluering af Landsbyggefondens 2006-10-pulje. Landsbyggefonden har i perioden mellem 2006 og 2010 uddelt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejestøtte i udsatte boligområder. Formålet er at vende og modvirke en negativ udvikling i områderne.

Rapporten består af en effektevaluering af de foreløbige effekter af de indsatser, der er finansieret af puljen, og en procesevaluering, som har fokus på organisering og samarbejde i det boligsociale arbejde.

Effektevalueringen viser, at de indsatser, der er finansieret af puljen, har haft en foreløbig positiv effekt på antallet af beskæftigede beboere i området. Det skyldes primært, at nye ressourcestærke beboere er flyttet til områderne.

En survey blandt de centrale aktører i det boligsociale arbejde viser, at de bedste resultater er skabt inden for de brede og trivselsorienterede indsatsområder som fx sociale aktiviteter og øget tryghed for beboerne, mens det er vanskeligere at opnå resultater inden for områder som helbred og beskæftigelse. Således er der her et større behov for koordinering og samarbejde mellem kommune og boligorganisation for at opnå de ønskede resultater.