Samarbejde mellem boligorganisationerne Boligkontoret Fredericia og boli.nu, og Fredericia Kommune

Udgivet af: Boligkontoret Fredericia og boli.nu samt De Boligsociale Helhedsplaner (områdesekretariatet) juni 2013
Fredericia Kommune har etableret et tværfagligt kommunalt samarbejde og sammen med to lokale boligorganisationer har de forpligtet sig til at samarbejde om at løfte to boligområder i byen.

I samarbejdet omkring den boligsociale indsats har Fredericia Kommune involveret bl.a. arbejdsmarkedsafdelingen og Børn og Unge området, der er organiseret i et Fællessekretariat. Fællessekretariatet består af fagprofessionelle, der enten igennem områdesekretariatet (som består af to medarbejdere, der er ansat af boligorganisationerne) eller Fredericia Kommune, har arbejdsområder der knytter sig til den boligsociale indsats. Kommunen bidrager desuden til den boligsociale indsats med det antal medarbejdertimer, der er afsat til to kommunale projekter. Derudover er det kommunale Sundhedsprojekt og Biblioteksprojekt blev indskrevet i helhedsplanerne som to selvstændige indsatsområder.

Samarbejdet mellem de to boligorganisationer og Fredericia Kommune danner baggrunden for, at alle parter på tværs af sektor og faggrupper er forpligtet til at samarbejde om at løfte de to boligområder. Samarbejdet med de bolig sociale projekter giver mulighed for at koordinere en fælles indsats på områder, hvor målopfyldelsen er den samme, ligesom det åbner mulighed for at samarbejde om at løse særlige udfordring i boligområderne.

Den videndeling, erfaring og økonomi der er samlet gennem samarbejdet mellem boligorganisationerne og kommunen, giver redskaber til at udvikle nye tværgående metoder samt mulighed for at løfte samarbejdet mellem de to boligorganisationer og Fredericia Kommune, herunder b.la. udvikling af de kommunale kerneydelser.

I forbindelse med renovering og ombygning af de to boligområder for to mia. over de kommende tre år, har boligorganisationerne og Fredericia Kommune indgået en særlig hensigtserklæring omkring en fælles indsats for at få flere af områdernes beboere i job eller uddannelse.

Resultat og effekt

I forbindelse med samarbejdet i Fællessekretariatet har resultatet af det overordnede samarbejde mellem boligorganisationerne og Fredericia Kommune givet udslag i fx en intensiv koordinering af viden og ressourcer mellem Områdesekretariatet og Jobcenter Fredericia. Det betyder bl.a.;

  • at der parterne imellem er indgået aftale om deling af en jobcentermedarbejder, der har været afgørende for at skabe kontakt til ledige i boligområderne
  • at ”vejen” til jobcentret er blevet kortere og mindre formel i forhold til den ledige
  • at der er etableret flere praktikpladser til ledige, herunder unge der søger lærlingeplads

Derudover har et samarbejde mellem Områdesekretariatet og det kommunale sundhedsprojekt resulteret i, at ca. 100 beboere benytter det lokale idrætscenter og dets faciliteter. Endelig kan nævnes, at et samarbejde mellem Områdesekretariatet, det kommunale biblioteksprojekt og Social og Sundhedsskolen i Fredericia har resulteret i, at ca. 40 frivillige deltager i en uddannelse med forankringsfremme som målsætning.

Brug værktøjet

Det er nødvendigt, at man på politisk niveau (kommunalbestyrelsen i kommunen og hovedbestyrelserne i boligorganisationerne) ønsker at samarbejde om den boligsociale indsats i udsatte boligområder. Derudover er det vigtigt, at begge parter afsætter midler, der matcher de visioner og mål, der ønskes indfriet. Desuden skal der arbejdes strategisk med tværsektorielt samarbejde og udarbejdes planer for målopfyldelse.

Det repræsentative beboerdemokrati i de udsatte boligområder skal fra starten inddrages for at skabe ejerskab til de forandringer, som skal ske. Efterfølgende skal de boligsociale medarbejdere fra boligorganisationerne, kommune og andre sektorer organiseres, så der kan ske et dagligt samspil og samarbejde. Det skal ligge fast fra starten, hvem der har ansvaret for koordineringen af det boligsociale arbejde – ligesom det skal ligge fast, hvem der har til opgave at facilitere processerne i de forskellige foraer: styregrupper, forretningsudvalg, afdelingsbestyrelser, kvarterråd, koordinationsudvalg og fællessekretariat (medarbejdere). Det skal også fremgå tydeligt, at det er styregrupperne som har det overordnede ansvar for fremdriften i det boligsociale arbejde, og der skal være solid sekretariatsbetjening af alle udvalg og grupper.

Kontakt

Boligkontoret Fredericia og boli.nu samt De Boligsociale Helhedsplaner (områdesekretariatet)
Jane Findahl