Beboerinvolvering og samarbejde – Helhedsplan for Viby Syd

Udgivet af: Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde med Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling juni 2013
Beboerinvolvering og samarbejde har været centrale elementer i forbindelse med udviklingen og vedtagelsen af Helhedsplanen for Viby Syd. Inddragelse af beboerne har sikret stor opbakning til de mange forandringer i boligområdet, som helhedsplanen har medført.

Baggrunden for helhedsplanen var, at Viby Syd i en længere periode havde oplevet en koncentration af sociale problemer og en beboersammensætning, der adskiller sig fra resten af byen.

Da helhedsplanen bl.a. indeholder markante fysiske forandringer af området, en forstærket social indsats og nye udlejningsregler har borgerinddragelse og kommunikation spiller en vigtig rolle for helhedsplanen, og er derfor også tænkt ind i de enkelte delprojekter. Borgerinddragelse har også været vigtigt for at sikre opbakning til planen i boligområdet. Beboerne skal opleve, at de er en del af processen, og at de er givet reelle muligheder for at deltage. Det betyder eksempelvis, at beboerne skal gives den nødvendige og tilstrækkelige information om planen.

Et konkret eksempel på inddragelsen af beboerne er bl.a., at beboerne i boligområdet Rosenhøj, der er en del af Viby Syd, i maj 2011 skulle godkende de fysiske forandringer af deres område, der indgik i Helhedsplanen. Beboernes godkendelse var forudsætningen for implementeringen af disse fysiske forandringer. Afstemningsresultatet blev, at 91,3 % af beboerne stemte ja til forandringerne.

Resultat og effekt

Der har været gennemført en lang række initiativer, som alle har bidraget til at involvere beboerne, foreningerne, institutioner og andre aktører i området med henblik på at sikre medbestemmelse og skabe ejerskab for de kommende fysiske forandringer og områdets udvikling. Det har medført et usædvanligt stort beboerengage­ment, hvilket bl.a. kom til udtryk ved den føromtalte høje tilslutning ved afstemningen i Rosenhøj om helhedsplanen.

Arbejdet er præget af et godt og tæt samarbejde mellem boligforening, kommune og civilsamfund.

Ovenstående udvikling resulterede bl.a. i, at Rosenhøj i 2011 fik Integrationsprisen i kategorien ”årets boligområde” af Social- og Integrationsministeriet. Prisen blev givet for en særlig vellykket og helhedsorienteret indsats til gavn for området og dets beboere. Dommerpanelet fremhævede i sin begrundelse det udsædvanlige store beboerengagement som del af årsagen.

Brug værktøjet

Det er vigtigt med en grundig indledende afdækning af formål, interessenter, indhold mv. 

Kontakt

Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde med Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling
Mikkel Schiørring
Tlf.: 89 40 21 96
Læs også
Helhedsplanens ABC 02.12.2014