Evaluering af initiativ 6 under "Mangfoldigt Foreningsdanmark"

maj 2013
Evalueringen omhandler mulighederne for at styrke samarbejdet om den lokale integrationsindsats med udgangspunkt i kommunernes rolle.

Slutevalueringen omhandler Initiativ 6 under strategien "Mangfoldigt Foreningsdanmark": Forsøg med styrkelse af samarbejdet om den lokale integrationsindsats. Initiativet har til formål at bidrage til at styrke og etablere mere permanente lokale samarbejder mellem de frivil-lige foreninger i lokalområdet og mellem de frivillige foreninger og kommunen. Initiativet er blevet afprøvet i projekter i Københavns Kommune, Randers Kommune, Slagelse Kommune og Aarhus Kommune.

Med initiativet er det formålet at udvikle og afprøve nye metoder til at etablere disse former for samarbejder.

Rapporten er opbygget således, at der først redegøres for evalueringens metoder. Herefter vurderes de fire projekter samlet med fremdragelse af de tværgående erfaringer, virkninger og læringspunkter. Dette efterfølges af en mere detaljeret gennemgang af de fire kommuners projekter.