Slutevaluering af Røde Kors' integrationsarbejde 2009-2012

Udgivet af: Røde Kors januar 2013
Oxford Research har i efteråret 2012 gennemført en evaluering af Røde Kors' frivillige integrationsindsats. Evalueringen er en slutevaluering af en bevilling fra Social- og Integrationsministeriet 2009-2012, gennemført i samarbejde med Røde Kors med henblik på at afdække betydningen af Røde Kors' frivillige integrationsindsats.

Evalueringen er baseret på: spørgeskemaundersøgelser blandt brugere og frivillige i 13 af i alt 58 Røde Kors afdelinger med integrationsarbejde, kvalitative casestudier i seks Røde Kors afdelinger (fokusgruppeinterviews med brugere og frivillige, dybdeinterview med brugere og disses nære relationer samt interview med samarbejdspartnere), fortolkningsworkshops med frivillige fra øvrige Røde Kors afdelinger samt statusrapporter og øvrige interne dokumenter om Røde Kors' integrationsindsats 2009-2012.  

Evalueringen indeholder bl.a. følgende hovedresultater:

  • Røde Kors integrationsaktiviteter er både netværksskabende og kompetenceopbyggende.De mest udbredte aktiviteter er lektiehjælp/sprogtræning, kontaktpersonsordninger samt udflugter og ture.
  • Røde Kors lokale integrationsindsats har en stor variation i organiseringen af det frivillige integrationsarbejde. Generelt viser evalueringen, at et konstruktivt samarbejde med kommunen fremmer integrationsindsatsen for brugerne. Gennem samarbejde med kommunen understøttes, at brugerne lettere og hurtigere kommer i kontakt med de tilbud, som frivillige kan bidrage med.
  • Røde Kors' frivillige integrationsarbejde er medvirkende til, at brugerne: etablerer nye relationer, oplever fællesskab, udvikler dansksproglige kompetencer og viden om dansk kultur og får generel praktisk støtte.
  •  Den centrale virkning af Røde Kors' frivillige integrationsarbejde er, at brugerne får opbygget forudsætninger for et styrket handlerum i eget liv, og for deltagelse i lokalsamfundet.


Evalueringen indeholder en række anbefalinger fra evaluator til den fremadrettede udvikling af det frivillige integrationsarbejde i Røde Kors.