Integrationspolitik i Aarhus Kommune

Udgivet af: Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling juni 2013
Aarhus Kommunes integrationspolitik har en målsætningen om at sikre sammenhængskraft i kommunen. Det betyder, at kommunen arbejder aktivt for, at alle uanset kulturelt eller etnisk tilhørsforhold indgår som aktive medborgere med lige rettigheder og pligter.

Et centralt princip i Aarhus Kommunes Integrationspolitik er, at integration ikke kun er en kommunal opgave, men derimod en opgave for hele lokalsamfundet i kommunen. Bysamfundet ses som en vigtig medspiller i udviklingen og implementeringen af politikken.

Integrationspolitikken består af både nogle tværgående centrale elementer og indsatsområder med dertilhørende mål og effektmål.

De tværgående elementer er mainstreaming, servicedifferentiering og borgerinddragelse. Mainstreaming betyder, at integrationspolitikken skal tænkes ind overalt i det daglige arbejde. Med servicedifferentiering menes, at borgerne har forskellige forudsætninger og behov, og at det derfor kan være nødvendigt at differentiere den service, som kommunen tilbyder. Endelig indebærer borgerinddragelse, at Aarhus Kommune skal sikre, at borgerne inddrages i væsentlige beslutninger, der har konsekvenser for netop borgerne. Fordelen ved borgerinddragelse er, at det giver en større opbakning til kommunens tiltag, og at det skaber en forankring i befolkningen.

Integrationspolitikkens fokus- og indsatsområder er 1) medborgerskab og antidiskrimination 2) uddannelse 3) beskæftigelse og 4) bosætning.

Resultat og effekt

Integrationspolitikken blev evalueret i 2011-2012. Evalueringen indeholder en kort helhedsvurdering for de fire indsatsområder, herunder effektmålene.  Overordnet set er der en positiv udvikling på alle områder.

Fremover vil Aarhus Kommune tage et bredere og styrket udgangspunkt i medborgerskab. En opfølgning på de konkrete mål og effektmål viser, at der på uddannelsesområdet sker fremskridt. Eksempelvis har indsatsen med sprogstimulering til de 3-6-årige medvirket til, at 95 % af alle børn med dansk som andetsprog starter i en almindelig klasse. På beskæftigelsesområdet har borgere med etnisk minoritetsbaggrund i en årrække oplevet en positiv udvikling, der dog er sat noget tilbage ifm. den nuværende lavkonjunktur. Mht. bosætning er kommunens indsats i dag mere helhedsorienteret og koordineret end tidligere, hvilket bl.a. ses med helhedsplanerne for Gellerup og Viby Syd. Helhedsplanerne er en længerevarende indsats, og effekterne vil derfor vise sig på lang sigt. Rosenhøj i Viby Syd blev i 2011 kåret som ”Årets boligområde” af Integrationsministeriet.

Brug værktøjet

Mainstreaming kombineret med servicedifferentiering er centralt i integrationspolitikken. Det er derfor væsentligt at skabe en forankring af indsatsen i organisationen, herunder at det kan være nødvendigt at lave differentierede tilbud for at stille alle borgere lige – netop pga. borgernes forskellige forudsætninger. Samtidig er inddragelse og samarbejde med civilsamfundet vigtigt for at styrke det fælles ansvar og medborgerskab.

Kontakt

Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling
Anne Marie Larsen