Kortlægningsrapport: Domme og nævnssager om diskrimination på grund af etnicitet og handicap

Formålet med kortlægningen er at afdække, i hvilket omfang der i perioden 2009–14 blev anlagt og afgjort sager ved danske nævn og domstole om diskrimination på grund af race, hudfarve, religion eller tro, national eller etnisk oprindelse, handicap samt multipel diskrimination, dvs. hvor de ovennævnte diskriminationsgrunde optræder sammen med andre diskriminationsgrunde.

Kortlægningen er udført af Als Research for Ankestyrelsen med henblik på at afdække omfanget af ulovlig (også kaldet ”faktisk”) diskrimination i Danmark. Kortlægningens resultater skal udgøre et supplement til tallene for oplevet diskrimination blandt målgrupperne.

Mere specifikt tilvejebringer kortlægningen viden om systematikker i forhold til, hvor og hvordan forskelsbehandling og hadforbrydelser finder sted, samt hvilke hændelser, som typisk ligger til grund for diskriminationssager. Kortlægningen tegner yderligere en regional og demografisk karakteristik af de personer, som indberetter sager, samt en karakteristik af de organisationer, myndigheder og institutioner, der bliver indklaget/sagsøgt for diskrimination.

Kortlægningen begrænser sig til sager ved nævn eller domstole, der er ført efter den diskriminationslovgivning, som gælder i Danmark: Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, Lov om etnisk ligebehandling, Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv. og Straffelovens §266b og §81,6.