Lige Adgang - juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser

Udgivet af: Institut for Menneskerettigheder marts 2013
Beskrivelse af det danske forbud mod kønsdiskrimination ved adgang til varer og tjenesteydelser. De vigtigste regler findes i lov om ligestilling mellem kvinder og mænd (ligestillingsloven). Professor, dr. jur. Ruth Nielsen, CBS, har udarbejdet analysen for Institut for menneskerettigheder.

Rapporten giver en juridisk analyse af ligestillingslovens regler om forbud mod kønsdiskrimination ved adgang til varer og tjenesteydelser, som gælder både i den private og den offentlige sektor. Formålet med rapporten er at udbrede kendskabet til reglerne, både hos de forpligtede og de, som har rettigheder. Der er således en beskrivelse af hvem, der er forpligtet efter reglerne (pligtsubjekter), og hvem der kan bruge reglerne (rettighedssubjekter), og hvor reglerne finder anvendelse. Reglerne gælder meget bredt i samfundet, dvs både for offentlige myndigheders aktivitet som myndighedsudøver og tjenesteleverandør og for private sælgere og leverandører af varer og tjenesteydelser.

Rapporten giver en kort gennemgang af den internationale baggrund for reglerne. For så vidt angår det private område, er ligestillingslovens regler en gennemførelse af EU-Direktivet om lige adgang for kvinder og mænd til varer og tjenesteydelser (2004/113).

Rapporten beskriver Ligebehandlingsnævnets praksis vedrørende adgang til varer og tjenester. Hvilke typer sager er indbragt for nævnet, hvad er udfaldet mv.

Endvidere indeholder rapporten en beskrivelse af det forbud mod kønsdiskrimination, der gælder for forsikring, pension og lignende finansielle ydelser. Det findes i Lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser.

Endelig indeholder rapporten en række anbefalinger fra forfatteren.

Kontakt

Institut for Menneskerettigheder
Kirsten Precht
WILDERS PLADS 8K | 1401 KØBENHAVN K
Tlf.: 3269 8888