Ligebehandling

 

Kortlægningsrapport: Domme og nævnssager om diskrimination på grund af etnicitet og handicap

 
Formålet med kortlægningen er at afdække, i hvilket omfang der i perioden 2009–14 blev anlagt og afgjort sager ved danske nævn og domstole om diskrimination på grund af race, hudfarve, religion eller tro, national eller etnisk oprindelse, handicap samt multipel diskrimination, dvs. hvor de ovennævnte diskriminationsgrunde optræder sammen med andre diskriminationsgrunde.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Lige adgang til sundhed

 
I Danmark har alle uanset etnisk oprindelse ret til lige adgang til tilbudte sundhedsydelser. Dette følger af menneskerettighederne og dansk lovgivning. Spørgsmålet er, om denne ret altid efterleves i praksis. Rapporten fremstiller og analyserer problemstillinger, der opstår i mødet mellem sundhedsvæsenet og (sårbare) patienter med etnisk minoritetsbaggrund.
Institut for Menneskerettigheder

Myter om minoriteter i København

 
Rapport er baseret på en mindre interviewundersøgelse blandt københavnske minoritets- og majoritetsborgere om forskellige myter og stereotyper, der eksisterer om forskellige befolkningsgrupper i København.
Als Research

Menneskerettigheder i Danmark - Status 2013

 
Statusrapport over menneskerettighedssituationen i Danmark i 2013 inden for en række områder
Institut for Menneskerettigheder

Lige Adgang - juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser

 
Beskrivelse af det danske forbud mod kønsdiskrimination ved adgang til varer og tjenesteydelser. De vigtigste regler findes i lov om ligestilling mellem kvinder og mænd (ligestillingsloven). Professor, dr. jur. Ruth Nielsen, CBS, har udarbejdet analysen for Institut for menneskerettigheder.
Institut for Menneskerettigheder

Etnisk mangfoldighed i politiet

 
Denne rapport ser på politiet som arbejdsplads fra et ligebehandlingsperspektiv. Det politi-interne er således omdrejningspunktet. Med fokus på kulturen i politiet viser rapporten, at omgangsform og rutiner kan have betydning for ligebehandlingen af de ansatte. Rapporten er baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse blandt politielever og fastansatte politibetjente.
Institut for Menneskerettigheder

Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse

 
Denne rapport sætter fokus på, hvordan man kan måle diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse. På baggrund af et studie af tidligere undersøgelser på området og relevant metodelitteratur, søger rapporten at udvikle metoder til valide målinger af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Fagre nye verden - dokumentarfilm om skilsmisse i etnisk minoritetsfamilie

 
Dokumentar film om den fagre nye verden dansk-irakiske Nasser møder da han bliver skilt og skal finde til ro som deltidsfar. Vi følger Nasser, far til tre, i kampen om at lære at navigere i den nye rolle og i kampen om at forstå egne rettigheder og muligheder.
Nuancen

Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark

 
Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark - Best practice og kortlægning af viden og indsatser præsenterer resultatet af en omfattende undersøgelse af viden, indsatser og best practice i forhold til køn, ligestilling og etnicitet, foretaget for Ligestillingsafdelingen under Ministeriet for Ligestilling.
Als Research

Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark

 
Best practice og kortlægning af viden og indsatser.
Als Research

At være muslimsk kvinde i Danmark

 
Rapporten er en undersøgelse af muslimske kvinders oplevelse af ligestilling mellem kønnene. Der gennemgås problemstillinger i fire temaer: uddannelse, arbejde og karriere, privatliv og ægteskab, samt det at være muslim.
Det tidligere velfærdsministerium

Tryghed blandt unge nydanskere

 
Undersøgelsen fokuserer på forskellige sider af ungdomslivet blandt unge nydanskere. Rapporten distancerer sig fra diskussionen omkring hvorvidt og hvordan de unge skal integreres i det danske samfund, og ser i stedet på hvorledes de unge søger at skabe tryghed.
Trygfonden

Kærlighed med stort M

 
Muslimske drenge og unge mænd fortæller om deres syn på kærester, kærlighed og ægteskab. I bogen kommer unge mænd fra vidt forskellige miljøer til orde. Det giver et mere nuanceret og realistisk billede end det, vi ofte præsenteres for i medierne.
CDR-Forlag