Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata 2010

Udgivet af: Institut for Statskundskab - KU marts 2010
Rapporten undersøger valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009 blandt næsten 2,4 mio. vælgere i 44 af landets 98 kommuner.

Der er tale om en beskrivende analyse, som primært har til formål at belyse om særlig visse grupper benytter deres demokratiske ret til at stemme ved at sammenholde de kommunale oplysninger om, hvem der stemte og undlod at stemme, med blandt andet borgernes herkomst, statsborgerskab, alder, køn, uddannelse, indkomst og social marginalisering.

Af undersøgelsen fremgår det bl.a., at en stor andel af de stemmeberettigede nydanskere undlod at stemme ved kommunalvalget, der blev afholdt 17. november 2009. For de stemmeberettigede indvandrere og efterkommere, der ikke har dansk statsborgerskab, var det næsten hver tredje, som lagde vejen forbi stemmeurnerne.

Undersøgelsen viser desuden, at der er stor forskel på valgdeltagelsen blandt de forskellige grupper af nydanskere. Generelt var valgdeltagelsen blandt grupper med oprindelsesland i ikke-vestlige lande og nye EU-lande således lavere end blandt de øvrige nydanske grupper. Undersøgelsen tyder også på, at der en sammenhæng mellem hvor lang tid indvandrere har opholdt sig i Danmark og deres valgdeltagelse. Undersøgelsen viser også, at de yngre vælgere ikke i samme grad som ældre gør brug af deres valgret, og at stemmeberettigede med en kort uddannelse ikke stemmer i samme grad som borgere med en lang videregående uddannelse.

Kontakt

Institut for Statskundskab - KU