Demokrati & deltagelse

På denne side finder du integrationsviden om temaet Demokrati & deltagelse.
 

Metodekatslog - Lokalsamfundet Bygger Bro

 
Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors

Integration - hvilken rolle spiller civilsamfundet?

 
Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådets 12 lokale historier til inspiration.
REM

Kompetenceafklaring i forbindelse med deltagelse i frivilligt arbejde

 
Et redskab til synliggørelse og dokumentation af flygtninge og indvandreres kompetencer gennem deltagelse i frivilligt arbejde. Med skemaet kan flygtninge og indvandrere dokumentere viden, kompetencer og færdigheder, som er lært og brugt i forbindelse med frivilligt arbejde.
De Frivilliges Hus

Inspirationsmateriale om mangfoldig inklusion i foreningslivet

 
Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening
Danske Handicaporganisationer

Netværksfamilier for flygtninge

 
Inspirationshæfte for frivillige der gerne vil eller er godt i gang med at være netværksfamilie/netværksmenneske for flygtninge.
Frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp

Tiltrækning og motivation af etniske minoritetsfædre

 
Brainstorm om erfaringsbaseret viden om rekruttering af etniske minoritetsfædre fra temadag om fædreindsatser i Danmark afholdt d. 29. oktober 2014

Forankring af fædreindsatser

 
Fælles brainstorm på erfaringer med forankring af fædrindsatser lokalt

Lektiehjælp og samtaletræning til voksne udlændinge

 
Dette inspirationshæfte er til frivillige der gerne vil eller er i gang med at hjælpe flygtninge og indvandrere med at tilegne sig dansk sprog og læringskultur. Hjælpen foregår typisk i en frivilliggruppe, på en sprogskole, på et bibliotek, men kan også foregå hjemme hos hinanden.
Frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp

Evaluering af Viden om Verden

 
I rapporten dokumenteres 5 cases i højskoleprojektet Viden om Verden. Der bruges en systematisk forandringsteori, som beskriver og opfanger kontekst, indsatsens konkrete aktiviteter, virksomme mekanismer og heraf følgende handlinger fra aktørerne, der fører til projektets resultater. Systematikken bruges med henblik på fokuseret læring og videndeling.
Gellerup Højskole

Lektiehjælp til børn - du kan gøre en forskel

 
Om de særlige udfordringer børn med to sprog kan have med lektierne og hvordan man som frivillig yder den bedste og mest ligeværdige hjælp
Frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp

Integrationspolitik

 
Ringkøbing-Skjern Kommune har erfaret, at det er vigtigt at forholde sig politisk og ledelsesmæssigt til, hvad man som kommune vil i forhold til integrationsindsatsen. I den forbindelse er udarbejdelsen af en integrationspolitik en vigtig milepæl.
Ringkøbing-Skjern Kommune

Inklusion og medborgerskab gennem samarbejde mellem kommunen og etniske minoritetsforeninger

 
Roskilde Kommune har med udgangspunkt i en integrationspolitisk målsætning om styrket medborgerskab ønsket at styrke foreningsdannelsen blandt etniske minoritetsgrupper. Strategien har været at fremme foreningsdannelse som et middel til at øge den enkeltes oplevelse af ligeværdighed, lige muligheder og medborgerskab, og modvirke oplevelsen af ulighed og diskrimination.
Roskilde Kommune

Københavns Kommunes mangfoldighedscharter

 
København har et mål om at blive den mest åbne og imødekommende storby i Europa i 2015. For at nå dertil, har kommunen etableret en mangfoldighedsboard, der fungerer som rådgiver i forhold til kommunens inklusionspolitik. Boardet har formuleret et mangfoldighedscharter, der forpligter underskriverne til at leve op til charterets værdier.
Center for integration og beskæftigelse – Københavns Kommune

Integrationspolitik i Aarhus Kommune

 
Aarhus Kommunes integrationspolitik har en målsætningen om at sikre sammenhængskraft i kommunen. Det betyder, at kommunen arbejder aktivt for, at alle uanset kulturelt eller etnisk tilhørsforhold indgår som aktive medborgere med lige rettigheder og pligter.
Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling

Kvindeafdeling i lokal idrætsforening

 
Viby Syd Idrætsforening har oprettet en særskilt kvindeafdeling i boligområdet Viby Syd. De kønsadskilte hold, den centrale placering i boligområdet og et billigt kontingent har fået mange foreningsuvante kvinder til at deltage aktivt foreningens aktiviteter.
Viby Syd Idrætsforening

Spørgeskema til foreninger i forbindelse med Speed-dating

 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Hjørring Kommunes integrationspolitik

 
Hjørring Kommune vedtog i april 2013 en integrationspolitik. Politikken udstikker retningslinjer for integrationsindsatsen på en række områder. Kommunens integrationsindsats fokuserer på de flygtninge og indvandrere m.fl., der har behov for hjælp til at lære at mestre en dansk dagligdag med uddannelse, ligestilling, deltagelse på arbejdsmarkedet, ytringsfrihed m.v.
Hjørring Kommunes Integrationsråd

”Udret mere – bliv ikke kun flere” – en guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv

 
Metodekataloget er lavet til jer – foreninger - der ønsker inspiration og konkrete redskaber til at berige jeres forening med flere kompetencer og nye muligheder gennem en større mangfoldighed af frivillige.

”Styrk jeres indsats gennem samarbejde” - en guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

 
Samarbejde med foreningslivet kan styrke nogle af de kompetencer og indsatser, I som kommune gerne vil være skarpere på, og som I ikke kan gennemføre alene.

Relations- og mentorarbejde

 
I håndbogsserien ”Forebyggelse af ekstremisme” kan du få viden og værktøjer, som kan bruges i det forebyggende arbejde.
Næste 1 | 2 | 3 | 4