Demokrati & deltagelse

På denne side finder du integrationsviden om temaet Demokrati & deltagelse.
 

Etniske minoritetsunge i Danmark. En undersøgelse af årgang 1995

 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Kommunernes samarbejde med civile aktører

 
Kommunerne har stigende fokus på samarbejde med civile aktører om opgaver, emner og problemstillinger, der ikke alene vedrører en tilskudsrelation. En stor del af de konkrete samarbejder går på tværs af forvaltningsområder, og størstedelen involverer flere samarbejdspartnere. Det viser denne undersøgelse bl.a.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Frivilligt engagement styrker integrationen

 
Undersøgelse af sammenhængen mellem frivilligt arbejde og integration
Oxford Research

Evaluering af Røde Kors' frivillige integrationsarbejde 2014-2015

 
Oxford Research har i løbet af 2014 og 2015 gennemført en evaluering af Røde Kors' integrationsarbejde i samarbejde med Røde Kors. Formålet har været at evaluere hvilken virkning det frivillige integrationsarbejde har for de flygtninge og indvandrere, der er en del af integrationsaktiviteterne.
Røde Kors

Kortlægningsrapport: Domme og nævnssager om diskrimination på grund af etnicitet og handicap

 
Formålet med kortlægningen er at afdække, i hvilket omfang der i perioden 2009–14 blev anlagt og afgjort sager ved danske nævn og domstole om diskrimination på grund af race, hudfarve, religion eller tro, national eller etnisk oprindelse, handicap samt multipel diskrimination, dvs. hvor de ovennævnte diskriminationsgrunde optræder sammen med andre diskriminationsgrunde.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark

 
Ankestyrelsens årlige medborgerskabsundersøgelse indhenter data til indikatorerne om medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i det Nationale Integrationsbarometer.
Ankestyrelsen

Evaluering af Røde Kors' midlertidige forældremyndighedsindehavere

 
Siden 2011 har frivillige fra Røde Kors fungeret som midlertidige forældremyndighedsindehavere for uledsagede børn, der er flygtet til Danmark.Denne rapport samler erfaringerne fra arbejdet gennem de sidste tre år.
Røde Kors

Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark. En kortlægning

 
Formålet med denne kortlægning er at tilvejebringe viden om politiske og religiøse antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark. Undersøgelsen kortlægger tre miljøer med i alt 15 grupperinger, der enten er højreradikale, venstreradikale eller islamistiske. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Lige adgang til sundhed

 
I Danmark har alle uanset etnisk oprindelse ret til lige adgang til tilbudte sundhedsydelser. Dette følger af menneskerettighederne og dansk lovgivning. Spørgsmålet er, om denne ret altid efterleves i praksis. Rapporten fremstiller og analyserer problemstillinger, der opstår i mødet mellem sundhedsvæsenet og (sårbare) patienter med etnisk minoritetsbaggrund.
Institut for Menneskerettigheder

Fellesskap og forskjellighet

 
Fellesskap og forskjellighet. Integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn.
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Slutevaluering af puljen ”forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde”.

 
Evaluering viser en positiv udvikling inden for seks organisationer på det frivillige integrationsområde
Oxford Research A/S

DGI Foreningsledelse

 
Viden, inspiration og værktøjer til dig og din forening.
DGI

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012

 
Denne rapport er en undersøgelse af udviklingen i danskernes frivillige arbejde fra 2004-2012. Undersøgelsen er en opfølgning på en befolkningsundersøgelse fra 2004, som var den første omfattende dokumentation af danskernes frivillige engagement.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Forebyggelse af radikalisering og diskrimination i Aarhus

 
Forebyggelse af radikalisering og diskrimination i Aarhus er et pilotprojekt med det formål at forebygge radikalisering af unge, hvad enten den er politisk eller religiøst betinget.
SSP-Aarhus

Myter om minoriteter i København

 
Rapport er baseret på en mindre interviewundersøgelse blandt københavnske minoritets- og majoritetsborgere om forskellige myter og stereotyper, der eksisterer om forskellige befolkningsgrupper i København.
Als Research

Menneskerettigheder i Danmark - Status 2013

 
Statusrapport over menneskerettighedssituationen i Danmark i 2013 inden for en række områder
Institut for Menneskerettigheder

Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT i Danmark

 
Danske resultater af OECD's PIAAC-undersøgelse (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Rapporten belyser, hvilke grupper i befolkningen der har gode og mindre gode færdigheder, samt hvordan færdigheder hænger sammen med deltagelse i uddannelsesaktiviteter, beskæftigelse, løn, deltagelse i frivilligt arbejde – og meget andet.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Evaluering af initiativ 6 under "Mangfoldigt Foreningsdanmark"

 
Evalueringen omhandler mulighederne for at styrke samarbejdet om den lokale integrationsindsats med udgangspunkt i kommunernes rolle.
Næste 1 | 2 | 3