Ældre

Filtrer
 

"Nu kan jeg snakke med kommunen"

 
Rapport om forebyggende hjemmebesøg hos ældre over 65 med anden etnisk baggrund end dansk i Vollsmose.
Odense Kommune

Ældre flygtninge i Danmark

 
I dette notat samles et overblik over problematikker forbundet med ældre flygtninges aldring og plejebehov i Danmark.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Ældre flygtninge med traumer

 
Indlæg på hjemmesiden Traume.dk, som beskriver, hvilke udfordringer ældre med traumer oplever
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Ældre indvandrere og flygtninges økonomiske situation

 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Ældre med anden etnisk baggrund – viden og inspiration til indsats

 
Publikationen videregiver konkret viden og inspiration til en styrket indsats i kommuner og frivillige organisationer over for ældre med anden etnisk baggrund.
ÆldreForum

Alderdom og etnicitet - kommunikation og kultur

 
Der er brug for en særlig indsats over for ældre med ikke-vestlig baggrund i forhold til at styrke deres deltagelse i samfundets "store fællesskab". Dette kan bl.a. ske gennem inklusion i institutioner og organisationers "små fællesskaber".
Ensomme Gamles Værn

Det gode møde - ældreplejen

 
Inspiration til medarbejdere, der løser opgaver hos ældre flygtninge og indvandrere indenfor pleje og praktisk hjælp
Aarhus Kommune. Sundhed og Omsorg

Evaluering af Migrationsskolen

 
Evaluering af Migrationsskolen - et projekt som med støtte fra den Europæisk Regionale Udviklingsfond, fra 2011-2014 har drevet både forsknings- og udviklingscentre inden for demensområdet i København og Malmø. Hovedformålet har været at tilbyde uddannelse i Øresundsregionen om diagnostik og pleje og omsorg for mennesker med demens født i andre lande end Danmark og Sverige
Nationalt Videnscenter for Demens

Forestillinger om og erfaringer med døden blandt ældre med etnisk minoritetsbaggrund og deres pårørende

 
Rapporten er baseret på interviews med 13 ældre og ni pårørende fra forskellige verdensdele, og giver indblik, hvordan familier forholder sig til og taler om døden; forestillinger om den allersidste tid og tiden efter døden.
Palliativt Videncenter

Indvandrere i Danmark 2012 - kapitel om de ældre indvandrere

 
Kapitel 7: "De ældre indvandrere" i "Indvandrere i Danmark 2012". Statistik over indvandrere i aldersgruppen 65 år og derover.
Danmarks Statistik

Indvandrere lever længst

 
Ældre med ikke-vestlig oprindelse adskiller sig fra andre ældre i Danmark. Færre får hjemmehjælp, og den enkelte kan forvente at leve længere end både personer med dansk oprindelse og indvandrere med vestlig baggrund.
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Mimers Brønd - Multietnisk værested for ældre i Vollsmose

 
Evalueringsrapport Projekt Mimers Brønd Multietnisk værested for ældre i Vollsmose
Odense Kommune

Montage: Stemmerne udenfor

 
Montagen sætter fokus på ældre indvandrere og flygtninge samt deres behov for social kontakt. Den giver bl.a. indblik i enkeltpersoners oplevelser med ensomhed konsekvenserne heraf.
Ensomme Gamles Værn

Når Karen besøger Fatima. Betydningen af kultur og religion i mødet mellem medarbejdere i ældrepelejen og ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

 
Kvalitativ undersøgelse af relationen mellem medarbejdere i ældreplejen og ældre flygtninge og indvandrere, der modtager pleje- og omsorgsydelser fra Aarhus Kommune. I undersøgelsen er der lagt særligt vægt på at undersøge, hvilken betydning forskelle i religiøs opfattelse og forskelle i kropsopfattelse har for relationen mellem medarbejdere og borgere.
Aarhus Kommune. Sundhed og Omsorg

Sårbarhed og handlekraft I alderdommen

 
Hvem er de sårbare ældre? Er der nye former for sårbarhed i alderdommen? Og er der nogen sårbare ældre, som systemet ikke når? Det er nogle af de spørgsmål, som denne rapport behandler.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

The Effect of Ageing and Proximity to Death on the Use of Health Care of Non-Western Immigrants of Denmark

 
Effekten af alder og nærhed til død på brugen af sundhedsydelser af ikke-vestlige indvandrere fra Danmark - en sammenligning med etniske danskere
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Tyrkiske ældres bestræbelser på at føle sig hjemme

 
Artiklen belyser tyrkiske ældres hverdag og livsbetingelser i Danmark på baggrund af et kvalitativt studie. Bl.a. beskrives deres pendling til hjemlandet i sommerhalvåret, mænds og kvinders aktiviteter og deres forestillinger om, hvor de ønsker at blive begravet.
Ensomme Gamles Værn