Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere

Udgivet af: Pharmakon, Apotekernes uddannelsescenter september 2014
Rapporten beskriver resultater fra projektet ”Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere – med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne”. I projektet blev der udviklet og afprøvet en individuelt tilpasset indsats, som er baseret på farmaceutisk rådgivning. Indsatsen blev leveret af apoteket og har fokus på efterlevelse af lægemiddelbehandlinger.

Rapporten henvender sig til beslutningstagere med ansvar for at tildele socialt udsatte og sårbare grupper sundhedsfremmende tilbud. Desuden henvender rapporten sig til alle sundhedsprofessionelle, der arbejder med og har interesse for nydanskere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet.

Rapporten beskriver indsatsen, resultaterne af indsatsen, samt organisatorisk læring. Den organisatoriske læring bidrager med faktorer, der er vigtige at være til stede, hvis indsatsen skal lykkedes.

1.1 Baggrund

På jobcentre i Danmark oplever medarbejderne, at især nydanske borgere beder dem om hjælp, fordi de har problemer med at overskue deres medicin og med at efterleve behandlingsanvisninger. Non-compliance i forhold til lægemiddelindtag anses som et stort og væsentligt problem i denne sammenhæng. Manglende implementering af lægemiddelbehandling, og dermed ikke optimal effekt, kan gøre det vanskeligt at vurdere borgerens reelle helbredssituation og den deraf følgende arbejdsevne. Det opleves af jobcentrene, at disse borgere af denne grund ”hænger fast i systemet” gennem længere tid end nødvendigt.

To danske pilotprojekter blandt nydanske medicinbrugere har afdækket stor hyppighed af lægemiddelrelaterede problemer, som det var muligt at løse i et samarbejde mellem patient, apotek og læge. Der er desuden evidens for, at man ved at skræddersy målrettede apoteksbaserede interventioner kan skabe løsninger og opnå mere sikker og effektiv medicinbrug.

1.2 Formål

Formålet med det samlede projekt var at forbedre målgruppens helbredsstatus og arbejdsevne gennem en individuelt tilpasset farmaceutisk indsats med fokus på sikker og effektiv implementering af lægemiddelbehandlinger.

Formålet med udviklingsprojektet var at udvikle og afprøve indsatsen samt at oparbejde erfaring med denne. I udviklingsprojektet blev indsatsen desuden evalueret formativt for at undersøge, om indsatsen kunne implementeres i den pågældende målgruppe. I implementeringsprojektet blev erfaringerne fra udviklingsprojektet anvendt til at afprøve indsatsen i et forløb, der lå så nær hverdagssituationen som muligt. Implementeringsprojektet bidrog med erfaringer vedr. implementeringen af indsatsen i forskellige kontekster.

1.3 Design og metode

Udviklingsprojektet var designet som et formativt udviklingsprojekt, hvorved programmet ”Sikker og effektiv medicinbrug” blev tilpasset og afprøvet til målgruppen i Esbjerg og Aarhus Kommuner. Desuden blev der i projektet udviklet og afprøvet støtte- og evalueringsredskaber til målgruppen. Implementeringsprojektet var også designet som et formativt projekt, hvorved samarbejdsmodeller omkring indsatsen blev afprøvet i Esbjerg, Odense og Kolding Kommuner.

I forbindelse med begge projekters start blev der gennemført et kompetenceløft for apoteksfarmaceuter i forhold til leveringen af indsatsen, kommunikation gennem tolk og i forhold til viden og kendskab til målgruppen og deres situation.

Indsatsen

Indsatsen bestod af 4 samtaler. Indholdet i de 4 samtaler var:

1) patientens historie om sygdom og medicin

2) en medicingennemgang baseret på patientens personlige elektroniske medicinprofil samt vedkommendes medbragte medicin

3) patientundervisning om medicin og behandling

4) en opfølgningssamtale med fokus på fastholdelse af positive ændringer.

Samarbejdsmodel

Der blev etableret en samarbejdsmodel mellem de aktører, der forestod den praktiske afvikling af indsatsen: medarbejdere på jobcenter, apoteksfarmaceuter, tolke samt praktiserende læger.

Formålet med etableringen af samarbejdsmodellen var at øge implementeringen af lægemiddelbehandlingen hos målgruppen, ligesom samarbejdsmodellen havde som mål at øge kendskabet til de involveredes kompetencer samt at udvikle hensigtsmæssige og ressourcelette kommunikationsveje.

1.4 Resultater

Der indgik i alt 82 borgere i projektet med en gennemsnitsalder på 46,8 år, hvoraf 78 % var kvinder.

Individuelle målsætninger

Ved afslutning af projektet viste resultaterne statistisk signifikante forbedringer for de mål, som borgerne inden projektstart individuelt havde formuleret. For mere end 50 % af borgerne handlede målsætningen bl.a. om øget viden om sygdom og medicin.

Compliance

Borgernes efterlevelse af deres lægemiddelbehandling var signifikant bedre efter modtagelse af indsatsen. Der blev vist statistisk signifikante forbedringer af både tilsigtet og utilsigtet noncompliance hos borgerne. Forbedringerne sås især hos borgere, der havde tendens til at glemme at tage deres medicin.

Concordance

Ved concordance oplevelse af partnerskab i behandlingen rapporterede flere end 50 % af borgerne om forbedringer i forhold til vedkommendes opnåede viden om behandlingen og deres evne til at inddrages i beslutninger om deres behandling samt evnen til at udføre aftalerne om deres behandling.

Viden

75 % af de inkluderede borgere rapporterede om forbedret viden om medicinens virkning på deres sygdom, og 63 % rapporterede om forbedret viden om deres sygdom.

Jobcentrenes vurdering

Jobcentrenes vurdering af borgerens håndtering af den helbredsmæssige situation i forhold til arbejdsmarkedet viste også signifikante forbedringer.

Tilfredshed

På samme måde oplevede man stor tilfredshed med projektet blandt borgerne, og deres opfattelse af apotekets faglige kunnen og muligheder for at tilbyde hjælp er forbedret.

Eksempler på lægemiddelrelaterede fund er: mulig under- eller overdosering, mulige interaktioner, mulig medicin uden begrundet indikation, mulige ubehandlede indikationer, complianceproblemer, forkert teknisk anvendelse, muligt uhensigtsmæssigt præparatvalg, mulige bivirkninger.

Helbredsstatus og arbejdsevne

Der blev ikke fundet statistisk signifikante resultater i form af forbedringer i helbredsstatus og arbejdsevne.

Samarbejdsmodel og organisatorisk læring

Der er afprøvet forskellige lokalt tilpassede modeller for samarbejde og kommunikation.

Rapporten bidrager med en række organisatoriske anbefalinger og læringspointer.

Konklusion

- Indsatsens indhold og omfang fungerer og viser effekt for en stor del af de borgere, der har været med i projektet.

- Den leverede indsats viser signifikante positive effekter på individuelle målsætninger og compliance. Desuden har indsatsen øget borgernes evne til inddragelse i beslutninger om deres behandling samt andre concordance-parametre. Borgerne rapporterer om øget viden om sygdom og medicin samt tryghed ved at tage medicin.

- Der er stor tilfredshed med projektet blandt borgerne, og deres opfattelse af apotekets faglige kunnen og muligheder for at tilbyde hjælp er forbedret.

- Der er ikke vist signifikante forbedringer af helbred og arbejdsevne.

- Jobcentrenes vurdering af borgerens håndtering af den helbredsmæssige situation i forhold til arbejdsmarkedet viser signifikante forbedringer.

- Farmaceuterne har identificeret 3,7 lægemiddelrelaterede fund pr. borger og har løst en stor del af dem i samarbejde med borgeren og i andre tilfælde i samarbejde med borgerens praktiserende læge.

- Herudover er der identificeret problemer med motivation, viden og vaner og fundet løsninger på disse i samarbejde mellem borgeren og apoteksfarmaceuten.

- Der er afprøvet forskellige lokalt tilpassede modeller for samarbejde og kommunikation. Der kan ikke peges på en enkelt løsning, der kunne fungere alle steder, og der vil ved implementering i andre kommuner derfor være behov for lokal tilpasning. Til dette formål er der udarbejdet en række læringspointer, som kan tages med i betragtning.

- Både apotek og jobcenter ser det oplagt at tilbyde indsatsen til andre målgrupper, herunder etnisk danskere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontakt

Pharmakon, Apotekernes uddannelsescenter
Linda Aagaard Thomsen
Milnersvej 42, 3400 Hillerød
Tlf.: 48206379