Interkulturel sunhedsfremme og rehabilitering

Udgivet af: CFK • Folkesundhed og Kvalitetsudvikling maj 2013
I denne rapport, har CFK dokumenteret og evalueret tiltag og processer, som er blevet gennemgået og udviklet på baggrund af projektet ’Interkulturel Sundhedsfremme & Rehabilitering’, hvis formål har været at afdække etniske minoritetsborgeres helbredsproblemer.

Studier har vist, at etniske minoritetsborgere har en anden opfattelse af sygdom og sundhed end majoritetsbefolkningen, en anden forståelse af egenomsorg og ingen eller utilstrækkelige danskkundskaber. Dette betyder, at det ofte kan være svært at tilrettelægge differentierede tilbud, der opleves som relevante for den stadigt voksende gruppe af etniske minoritetspatienter.

Formålet med projektet ’Interkulturel Sundhedsfremme & Rehabilitering’ har været at udvikle metoder, som kan afdække etniske minoritetsborgeres helbredsproblemer og dermed danne grundlaget for, skabelsen af differentierede sundhedsforløb, der kan fremme etniske minoriteters sundhedstilstand, egenomsorg og trivsel. Derudover har projektet haft til formål at forankre en interkulturel koordinatorfunktion i kommunen med fokus på at styrke et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde både internt og imellem sektorer.

Formålet med selve rapporten er dels at dokumentere og evaluere de tiltag og processer, som er gennemgået og udviklet i projektperioden, og derudover gennem rapporten at skabe anbefalinger til videre brug for politiske beslutningstagere, klinikere og andet fagligt personale, som arbejder med etniske minoriteters sundhed.

De vigtigste anbefalinger er:

  • At arbejdet med etniske minoriteters sundhed bør tage udgangspunkt i det enkelte menneskes livshistorie og ikke en forudindtaget kulturopfattelse.
  • At udformningen af differentierede sundhedsinterventioner bør tage udgangspunkt i den enkeltes livshistorie.
  • At arbejdet med etniske minoriteters sundhed ikke bør låses til et traditionelt somatisk sundhedsvæsen, men i stedet bør anerkende sundhed som en sammensmeltning af sociale, uddannelsesmæssige, økonomiske, psykologiske & somatiske dimensioner.
  • At det at arbejde med borgeres narrativer/livshistorier kræver en struktureret og analytisk tilgang.
  • For at sikre en sammenhæng mellem borgerens unikke narrativer og succesfulde sundhedsinterventioner, kræves en central koordinator med narrativ indsigt som kan være bindeleddet mellem borger og systemer.

 

Projektet, som var et samarbejdsprojekt mellem Aarhus, Horsens, Holstebro, Randers og Herning kommuner og Folkesundhed & Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, blev støttet af Forebyggelsesfonden og Helsefonden. Projektperioden strakte sig fra 2010-2013.

Kontakt

CFK • Folkesundhed og Kvalitetsudvikling