Sundhedsvæsen

 

Det danske sundhedsvæsen

 
Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse

Interkulturelt Samspil – Vejledning for psykologer der arbejder med sproglige og kulturelle minoriteter

 
Interkulturelt samspil, der er udgivet af Dansk Psykolog Forening, er en vejledning til psykologer der arbejder med sproglige og kulturelle minoriteter med henblik på at kvalitetssikre faglige og etisk forsvarlige psykologiske ydelser, også med disse brugere.
Dansk Psykologiforening

Film om videotolkning - tolkebistand leveret via videokonference

 
Videotolkning anvendes i dag på 96 pct. af alle relevante sygehusafdelinger og hos enkelte almene praktiserende læger. Når der anvendes videotolkning, vil tolken være tilstede via en videoskærm og tolke mellem patienten og den sundhedsfaglige person. I forbindelse med Teletolkningsprojektet har Medcom udarbejdet to film om videotolkning.
Medcom

Lige adgang til sundhed - en analyse af praktiserende lægers møde med patienter med etnisk minoritetsbaggrund

 
Der er behov for bedre tolkning i det danske sundhedsvæsen. Det fremgår af rapporten "Lige adgang til sundhed - en analyse af praktiserende lægers møde med patienter med etnisk minoritetsbaggrund"
Institut for Menneskerettigheder

Behov for bedre tolkning i sundhedsvæsnet

 
Institut for Menneskerettigheder har undersøgt de problemstillinger, der opstår når praktiserende læger møder patienter med etnisk minoritetsbaggrund. Et af hovedproblemerne er, at de praktiserende læger i stor udstrækning bruger pårørende, herunder børn, som tolke.
Institut for Menneskerettigheder

MTV-rapport - Indvandrermedicinsk Klinik

 
I rapporten har Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) undersøgt den foreliggende evidens ved arbejde af den type, som IMK praktiserer. Derudover har IMK også undersøgt effekten af klinikkens samlede indsats på patientgruppens forbrug af offentlige ydelser.
Indvandrermedicinsk Klinik

The Impact of an Increase in the Non-Western Immigrant Population of Denmark on Health-Care Expenditures

 
Effekten på sundhedsudgifter af en stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere i den danske befolkning - betydning af alder og dødelighed.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner – En kortlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser

 
Rapporten giver et overblik over omfanget og karakteren af indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i de danske kommuner, samt en liste over aktiviteter og kontaktinformation på relevante nøglepersoner.
Statens Institut for Folkesundhed

It's African time

 
Speciale i etniske minoriteters møde med det danske samfund. En Axel Honneth-inspireret anerkendelsesfilosofisk analyse af etniske minoriteters møder med det danske samfund og det offentlige velfærdssystem.
Aarhus Universitet

Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen – En antologi

 
En publikation i antologi format, der tager afsæt i fem seminarer afholdt i hver af de danske regioner. Publikationen samler erfaring fra personale og patienter i sygehusvæsnet som giver udtryk for deres eget perspektiv.
Sundhedsstyrelsen

Socialpsykiatriens kontakt med etniske minoriteter - en spørgeskemaundersøgelse

 
En kortlægning af socialpsykiatriske tilbud på landsplan for psykisk sårbare etniske minoriteter. Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvor og hvordan der arbejdes målrettet med etniske minoriteter, og hvilke erfaringer der kan bidrage til en samlet vidensdeling inden for feltet.
Socialstyrelsen

Kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet

 
Projektet Kulturelle Mediatorer i Sundhedsvæsnet blev gennemført i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og udvalgte afdelinger på tre modelhospitaler. Evalueringens formål var at vurdere om indsatsen bidrog til at skabe bedre patientforløb samt vurdere organiseringen af modeprojektet.
Als Research

Etniske forskelle i patienters oplevelser

 
I rapporten ’Etniske forskelle i patienters oplevelser’ har Enheden for Brugerundersøgelser sammenlignet hhv. indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande og danskeres oplevelse af forløbet fra henvendelsen til praktiserende læge til den første tid med hospitalsindlæggelse.
Enheden for Brugerundersøgelser

Etniske minoriteter – Sygdom og brug af sundhedsvæsenet

 
En undersøgelse med formålet at belyse etniske minoriteters sygdomsmønstre og forbrug af sygevæsnet, for at skabe basis for en forebyggende indsats målrettet mod de enkelte etniske grupper.
Sundhedsstyrelsen

Kultur og Psykiatri

 
Ph.D.afhandling om patienter med anden etnisk baggrund end dansk i den danske hospitalspsykiatri
Sct. Hans Hospital og Institut for Antropologi, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Viden og forandring

 
En undersøgelse af flygtninge og indvandres viden, holdninger og erfaringer med prævention og reproduktiv sundhed samt brug af sundhedstilbud.
Sundhedsstyrelsen