Sundhedsvæsen

Filtrer
 

Behov for bedre tolkning i sundhedsvæsnet

 
Institut for Menneskerettigheder har undersøgt de problemstillinger, der opstår når praktiserende læger møder patienter med etnisk minoritetsbaggrund. Et af hovedproblemerne er, at de praktiserende læger i stor udstrækning bruger pårørende, herunder børn, som tolke.
Institut for Menneskerettigheder

Det danske sundhedsvæsen

 
Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse

Etniske forskelle i patienters oplevelser

 
I rapporten ’Etniske forskelle i patienters oplevelser’ har Enheden for Brugerundersøgelser sammenlignet hhv. indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande og danskeres oplevelse af forløbet fra henvendelsen til praktiserende læge til den første tid med hospitalsindlæggelse.
Enheden for Brugerundersøgelser

Etniske minoriteter – Sygdom og brug af sundhedsvæsenet

 
En undersøgelse med formålet at belyse etniske minoriteters sygdomsmønstre og forbrug af sygevæsnet, for at skabe basis for en forebyggende indsats målrettet mod de enkelte etniske grupper.
Sundhedsstyrelsen

Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen – En antologi

 
En publikation i antologi format, der tager afsæt i fem seminarer afholdt i hver af de danske regioner. Publikationen samler erfaring fra personale og patienter i sygehusvæsnet som giver udtryk for deres eget perspektiv.
Sundhedsstyrelsen

Få den bedste tolk med videotolkning

 
Med videotolkning kan du trække på hele korpset af tolke hos Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice – uanset hvor du befinder dig i landet. Det betyder, at du altid kan få den bedst kvalificerede tolk til din opgave.
Tolkeservice

Film om videotolkning - tolkebistand leveret via videokonference

 
Videotolkning anvendes i dag på 96 pct. af alle relevante sygehusafdelinger og hos enkelte almene praktiserende læger. Når der anvendes videotolkning, vil tolken være tilstede via en videoskærm og tolke mellem patienten og den sundhedsfaglige person. I forbindelse med Teletolkningsprojektet har Medcom udarbejdet to film om videotolkning.
Medcom

Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner – En kortlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser

 
Rapporten giver et overblik over omfanget og karakteren af indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i de danske kommuner, samt en liste over aktiviteter og kontaktinformation på relevante nøglepersoner.
Statens Institut for Folkesundhed

Interkulturel sunhedsfremme og rehabilitering

 
I denne rapport, har CFK dokumenteret og evalueret tiltag og processer, som er blevet gennemgået og udviklet på baggrund af projektet ’Interkulturel Sundhedsfremme & Rehabilitering’, hvis formål har været at afdække etniske minoritetsborgeres helbredsproblemer.
CFK • Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Interkulturelt samspil

 
Personer, der på grund af migration er bosatte i Danmark, bringer andre sociale etiketter, følelsesmæssige registre, meningsbærende og kommunikative ytringer samt forståelser af sundhed og sygdom med sig ind i mødet med psykologen. Vejledningen, udgivet af Dansk Psykolog Forening, lægger op til at psykologer kan finde inspiration til arbejdet med disse brugere.
Dansk Psykolog Forening

Interkulturelt Samspil – Vejledning for psykologer der arbejder med sproglige og kulturelle minoriteter

 
Interkulturelt samspil, der er udgivet af Dansk Psykolog Forening, er en vejledning til psykologer der arbejder med sproglige og kulturelle minoriteter med henblik på at kvalitetssikre faglige og etisk forsvarlige psykologiske ydelser, også med disse brugere.
Dansk Psykologiforening

It's African time

 
Speciale i etniske minoriteters møde med det danske samfund. En Axel Honneth-inspireret anerkendelsesfilosofisk analyse af etniske minoriteters møder med det danske samfund og det offentlige velfærdssystem.
Aarhus Universitet

Komplicerede tolkekrævende læge-patient samtaler over videokonference system

 
Ny rapport om helbredsvurdering af flygtninge i samarbejde mellem sygehus og kommune. Rapporten bygger over et pilotprojekt gennemført i Varde Kommune i et samarbejde mellem almen praksis, Indvandrermedicinsk Klinik, OUH samt Varde Kommune. Erfaringerne kan bruges til at godtgøre, at selv vanskelige samtaler kan udføres via videokonference under de rigtige forudsætninger.
Varde Kommune

Krop og religion – kulturværdier og religion i plejen af den etniske ældre

 
Hvordan bør kommunens plejepersonale møde ældre med en anden etnisk herkomst end dansk, fortrinsvis muslimske ældre? Det er nemlig ikke altid lige let for både personale og de ældre. Sproglige forbistringer, kulturelle misforståelser og skuffede forventninger til hinanden skaber ofte konflikter og problemer.
Folkekirken

Kultur og Psykiatri

 
Ph.D.afhandling om patienter med anden etnisk baggrund end dansk i den danske hospitalspsykiatri
Sct. Hans Hospital og Institut for Antropologi, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet

 
Projektet Kulturelle Mediatorer i Sundhedsvæsnet blev gennemført i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og udvalgte afdelinger på tre modelhospitaler. Evalueringens formål var at vurdere om indsatsen bidrog til at skabe bedre patientforløb samt vurdere organiseringen af modeprojektet.
Als Research

Lige adgang til sundhed - en analyse af praktiserende lægers møde med patienter med etnisk minoritetsbaggrund

 
Der er behov for bedre tolkning i det danske sundhedsvæsen. Det fremgår af rapporten "Lige adgang til sundhed - en analyse af praktiserende lægers møde med patienter med etnisk minoritetsbaggrund"
Institut for Menneskerettigheder

Medicin med Fornuft

 
Medicin med Fornuft er 13 små film om, hvordan man bruger medicin fornuftigt. Det er en visuel introduktion til den generelle brug af medicin, herunder køb og håndtering. Filmene ligger på hjemmesiden www.detdanskesundhedssystem.dk, hvor de kan ses i flere forskellige sprog.
Sfinx Film/TV

MTV-rapport - Indvandrermedicinsk Klinik

 
I rapporten har Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) undersøgt den foreliggende evidens ved arbejde af den type, som IMK praktiserer. Derudover har IMK også undersøgt effekten af klinikkens samlede indsats på patientgruppens forbrug af offentlige ydelser.
Indvandrermedicinsk Klinik

Præsentation af det danske sundhedsvæsen

 
En kort og let tilgængelig præsentation for flygtninge og andre nyankomne til det danske sundhedsvæsen.
Socialstyrelsen