Flygtningebørn – virkningsfulde indsatser.

”Flygtningebørn – virkningsfulde indsatser” giver et overblik over dansk og international forskning om arbejdet med flygtningebørn. Det gennemgående tema er, at indsatser for udsatte flygtningebørn dreje sig om børnenes sociale liv og ikke kun om deres individuelle psykiske problemer.

Vilkårene, flygtningefamilier lever under her i Danmark, har mindst lige så stor betydning for børnenes trivsel som de traumatiske oplevelser familien eller forældrene må have været udsat for før deres ankomst til Danmark. Derfor må indsatser for udsatte flygtningebørn dreje sig om børnenes sociale liv – deres familie, skolegang og netværk – og ikke kun om deres individuelle psykiske problemer. Det viser en gennemgang af dansk og international forskning.

Center for Udsatte Flygtninge under Dansk Flygtningehjælp har på baggrund af en større litteratursøgning udvalgt 44 forskningsbaserede artikler om interventioner for flygtningebørn. I forskningsregistranten sammenfattes pointerne fra de forskellige undersøgelser, ligesom der er resumeer af de enkelte artikler.

Foruden et baggrundsafsnit om traumer er forskningsregistranten opdelt i tre temaer: Dels sammenfattes artiklernes kritiske overvejelser om PTSD-diagnosens ensidige fokus på enkeltstående traumer. Dels sættes der fokus på resiliensfaktorer, herunder de forudsætninger der bør være til stede i psykosociale interventioner, som skal genopbygge børnenes modstandskraft. Endelig er der konkrete ideer til psykosociale interventioner for traumatiserede flygtningebørn og -familier.

Formålet med forskningsregistranten er at give lærere, socialrådgivere og andre interesserede fagpersoner en let tilgængelig adgang til den viden, forskningen rummer. Forhåbentlig kan det inspirere til, hvordan man, for eksempel i folkeskolen, kan arbejde med børnene og deres familier.

Materialet er udgivet af Center for Udsatte Flygtninge under Dansk Flygtningehjælp.