Rapport om flygtningebørns trivsel i skolen

Rapporten ”Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere” er kulminationen på et forskningsprojekt mellem Oasis og Københavns Universitet omkring undersøgelse af, hvordan børn af traumatiserede forældre trives psykisk og socialt i de danske skoler. Undersøgelsen er den første af sin slags i Danmark.

Forskningsprojektet har:

  • Afdækket indikatorer på trivsel og mistrivsel,
  • Undersøgt skolens forudsætninger for at støtte børnene.

148 etnisk danske børn og 148 ikke-danske børn i alderen 11-16 år i 15 klasser på 11 skoler i Øst- og Nordsjælland er blevet undersøgt. Af de ikke-vestlige børn er 81 indvandrere og 67 flygtninge.

Undersøgelsen er bygget op omkring en kvantitativ og en kvalitativ del. Den viser, at der er få forskelle mellem unge fra indvandrerfamilier og danske familier, men at unge fra flygtningefamilier har særlige psykiske vanskeligheder, som de skjuler for deres omgivelser.

Derfor er det svært for skolerne at håndtere de reaktioner og den adfærd, som kan være afledt af, at børnene ikke føler de bliver hørt og spurgt om, hvordan de har det. De skjuler det også over for deres forældre for at beskytte forældrene og leve op til deres egne og andres forventninger. Rapportens forfattere anbefaler lærerne at tale med børnene/de unge om hvordan de har det, også selv om man i første omgang får et afvisende svar. Blandt rapportens bilag er der forslag til spørgsmål, der kan hjælpe med at komme rundt omkring det svære.

I rapportens sidste del er gengivet interview med 8 undersøgelsespersoner med flygtningebaggrund, som giver et godt indblik i de unges vanskeligheder.

Rapporten anbefaler mere åbenhed omkring traumer og stress og viden til skolerne for at forebygge kroniske psykiske vanskeligheder. Rapportens bilagsdel indeholder derfor også materialer og redskaber, som kan bruges til at støtte børnene/de unge med, individuelt og på klassebasis.

Undersøgelsen er udført af børnepsykolog Else Ryding i et samarbejde med psykolog Ingrid Leth fra Psykologisk Institut, Københavns Universitet, som også er tilknyttet Copenhagen Children Anxiety Project (CCAP). Projektet er gennemført med midler fra Aase og Ejnar Danielsens Fond, Rockwool Fonden, Susi og Peter Robinsohns Fond samt Tips- og Lottomidler administreret af Sundhedsministeriet.