Udsatte familier

Filtrer
 

Herning er nået godt i mål med Sverigesmodellen

 
Herning Kommune har haft succes med at styrke indsatsen over for udsatte børn med færre sager pr. sagsbehandler og mere tværfagligt samarbejde. Forsøget har betydet bedre sagsgange, færre anbragte børn – og kommunen har sparet penge. Det viser KORAs evaluering af projektet.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Vejen til Viden - projekt sætter fokus på vold i hjemmet

 
Projekt Vejen til Viden sætter fokus på vold i hjemmet og udbreder viden om rettigheder og handlemuligheder for voldsudsatte kvinder. Projektets henvender sig til etniske minoritetskvinder i Danmark, som er marginaliserede i forhold til det danske samfund på grund af bl.a. manglende sprogkundskaber. Vejen til viden er opsøgende i sin form og landsdækkende.
Kvindecenterfonden Dannerhuset

Projekt Vejen til Viden

 
Vejen til viden er et opsøgende, præventivt og landsdækkende projekt, hvor konsulenter med hhv. filippinsk, afrikansk og mellemøstlig baggrund kommer i dialog med kvinder i det danske samfund, som ofte ikke taler tilstrækkeligt dansk til at kende deres rettigheder og muligheder i forbindelse med vold i hjemmet.
Danners Videnscenter og Projektafdeling

Lovgivningshåndbog

 
Bogen omhandler de lovgivningsmæssige rammer for flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere med behov for støtte. Betingelser og vilkår i forbindelse med forsørgelse og beskæftigelse, hjælp i særlige tilfælde, særlig støtte til børn, unge og voksne samt uledsagede mindreårige flygtninge
Dansk Flygtningehjælp

Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund

 
Børn med etnisk minoritetsbaggrund oplever i næsten lige så høj grad som danske, at deres forældre går fra hinanden. Men disse børn har nogle særlige udfordringer, viser denne undersøgelse, som har fokus på familier fra ikke-vestlige lande. Rapporten bygger på kvalitative interview med over 80 børn, forældre og fagpersoner samt kvantitative data.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge - en metode og implementeringsguide

 
Der er brug for bedre spredning af perspektivrige metoder til forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet. Denne metode- og implementeringshåndbog kortlægger seks igangværende kommunale forebyggelsesmetoder, herunder: Socialrådgivere på skoler, Mægling mellem unge, Forældrerådslagning og Frivillige mentorer.
CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

VIA - Pilotprojekt for særligt udsatte flygtningefamilier

 
Pilotprojektet afprøver en ny form for tværfagligt samarbejde, som indebærer en fælles indsats med et familieorienteret fokus. Pilotprojektet undersøger, hvorvidt det er muligt at opnå en effektfuld indsats i de særligt udsatte flygtningefamilier, hvis alle kommunale og øvrige aktører samarbejder med samme formål.
Roskilde Kommune; Beskæftigelsesområdet (Jobcenter Administration), Social og Sundhed (Familie og Børn) samt Børn og Kultur (Skole og Børn).

Procedure for håndtering af bekymrende fravær i folkeskolen

 
Udover at være et selvstændigt problem er bekymrende skolefravær et muligt tegn på, at et barns udvikling og trivsel er i risiko. Derfor har Ishøj Kommune udarbejdet en strategi for håndtering af bekymrende fravær fra folkeskolen.
Ishøj Kommune. Værktøjet er udviklet i et samarbejde mellem Center for Børn og Undervisning (CBU), PPR, Familiecentret, Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse samt en skoleledelsesrepræsentant.

En vej ind - Ishøj Kommunes exitforløb

 
En Vej Ind er Ishøjs implementering af Justitsministeriets rammemodel for exit-programmer, og er målrettet personer i rocker- og bandegrupperinger.
Ishøj Kommune i samarbejde med Københavns Vestegns Politi

Procesuelle netværksmøder

 
Hillerød Kommune arbejder med processuelle netværksmøder som metode i forhold til børn og unge og deres familier, som har brug for en særligt koordineret indsats til at få hverdagen på ret køl.
Hillerød Kommune og Dignity Institute

Den gode far

 
Den Gode Far er både et netbaseret forebyggende dialog- og inspirationsprojekt for traumatiserede nydanske familiefædre og deres familier, men det er også ment til brug for professionelle fagpersoner.
Børnehuset Buen

Sociale viceværter i almene boligområder

 
Flere almene boligorganisationer har gode erfaringer med at ansætte sociale viceværter til at bygge bro mellem de mest udsatte beboere og det offentlige system.
KAB

Helhedsindsatser for unge kriminelle virker bedst

 
Denne rapport kortlægger 56 nye evalueringer af forbyggende indsatser for unge, fortrinsvis fra USA. Kortlægningen tyder på, at inddragelse af flere aspekter af de unges liv er en fordel i tilrettelæggelsen af indsatser for kriminalitetstruede unge.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Når børnefamilier sættes ud af deres lejebolig

 
Rapporten viser, at boligudsatte familier generelt er socialt og økonomisk sårbare. Familierne lever ofte med usikre boligforhold i en lang periode efter udsættelsen, og det præger børnenes hverdag og trivsel negativt.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn i PPR-systemet

 
Rapporten indeholder resultaterne af en kortlægningsundersøgelse af omfang og karakter af etniske minoritetsbørn i psykiske vanskeligheder i PPR-systemet. Undersøgelsen er foretaget af Als Research i 2010-2012 med Aarhus og Københavns kommune som samarbejdspartnere.

Relationsmedarbejdere

 
Kriminalitetstruede børn og unge med anden etnisk baggrund er en svær gruppe at nå, da forældrene ofte er ressourcesvage og har mistillid til myndighederne.

Inspirationskatalog til kommunalt arbejde med udsatte familier med anden etnisk baggrund

 
Inspirationskatalog indeholder videnscentres og praktikeres bud på, hvad der er vigtigt i en tværfaglig og koordineret kommunal indsats for udsatte familier

Frirum

 
Frirum-En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier.
Røde Kors

Netværksmøde-modellen

 
De processuelle netværksmøder er et værktøj som bruges til forebyggelse af kriminalitet blandt udsatte børn i traumatiserede flygtningefamilier. Netværksmøderne søger at involvere alle relevante myndighedsparter omkring børnene i et tværfagligt, forebyggende samarbejde for på den måde at opnå en fortløbende dialog mellem alle parter, som i sidste ende gavner børnene.
DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur

Tillid og trivsel hånd i hånd - Udviklingsprojektet Nøddeknækkeren

 
Nøddeknækkeren er et værktøj, der beskriver, hvordan man kan arbejde med en person – en Nøddeknækker, som koordinator og bindeled mellem familie og kommune.
Svendborg kommune og Svendborg Andelsboligforening