Netværksmøde-modellen

Udgivet af: DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur april 2011
De processuelle netværksmøder er et værktøj som bruges til forebyggelse af kriminalitet blandt udsatte børn i traumatiserede flygtningefamilier. Netværksmøderne søger at involvere alle relevante myndighedsparter omkring børnene i et tværfagligt, forebyggende samarbejde for på den måde at opnå en fortløbende dialog mellem alle parter, som i sidste ende gavner børnene.

På baggrund af et succesrigt pilotprojekt i Karlebo Kommune arbejder Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) i øjeblikket tæt sammen med seks udvalgte kommuner (Brøndby, Fredensborg, Hillerød, Kolding, Skive og Aarhus Kommune) om at implementere og udbrede netværksmøde-modellen i arbejdet med at forebygge ungdomskriminalitet blandt udsatte børn og unge i traumatiserede flygtningefamilier.  

Projektets metode er at involvere alle relevante parter omkring børnene i et tværfagligt, forebyggende samarbejde. Et sådant tilbagevendende netværksmøde har vist sig at styrke dialogen internt mellem de deltagende institutioner og fagpersoner samt styrke kontakten af samarbejdet med de traumatiserede flygtningeforældre. I modsætning til eksempelvis SSP-samarbejdet, involverer netværksmødet også de sundhedsfaglige myndigheder. På denne måde kan de forskellige parter opnå en bedre forståelse for hinanden og det bliver muligt at lave en bredt funderet præventiv indsats overfor udsatte børn og unge. Projektet indeholder blandt andet et uddannelsesforløb i mødeledelse for udvalgte medarbejdere i de deltagende kommuner, som følges op af supervision for at støtte implementeringen.

Resultat og effekt

I forbindelse med pilotprojektet i Karlebo Kommune opnåede man et styrket samarbejde mellem forældre og professionelle gennem dialog og netværksmøder og oplevede endvidere positive forandringer i nogle af børnenes adfærdsmønstre.

På sigt forventer RCT, at processuelle netværksmøder vil udgøre et væsentligt led i det nationale forebyggelsesarbejde i forbindelse med ungdomskriminalitet og vold i miljøer med en høj koncentration af flygtninge.

Brug værktøjet

Man kan kontakte projektleder Nanna Kold fra Rehabiliterings- og Forskningscenteret for Torturofre, der kan fortælle om erfaringerne med at implementere netværksmodellen i en lokal kommunal kontekst. Herved kan man høre om konkrete erfaringer med at samle centrale myndighedsaktører omkring et tværfagligt og koordineret samarbejde om særligt udsatte familier, herunder den konkrete mødeafholdelse, tovholderrollen m.m.

Kontaktperson

Nanna Kold
Telefon: 36938630
E-mail: nk@dignityinstitute.dk