Procesuelle netværksmøder

Udgivet af: Hillerød Kommune og Dignity Institute juni 2013
Hillerød Kommune arbejder med processuelle netværksmøder som metode i forhold til børn og unge og deres familier, som har brug for en særligt koordineret indsats til at få hverdagen på ret køl.

På et processuelt netværksmøde mødes forældre og evt. barnet/den unge selv samt andre vigtige personer i familiens netværk med de forskellige professionelle fagpersoner omkring familien. Møderne ledes af en neutral mødeleder, som ikke har myndighedsansvar over for familien. Netværket defineres i samarbejde mellem forælderen/forældrene og mødelederen – og gerne med forslag fra henviseren. Mødernes formål er at forbedre indsatsen for barnet/familien gennem udvidet kendskab mellem familien og alle fagprofessionelle aktører, der arbejder med familien. Det udvidede kendskab og den tværfaglige kommunikation er med til at sikre en bedre koordinering og helhedsorientering af indsatsen. Nøglebegreberne er forældreinddragelse, vidensdeling og ansvarsdeling. Netværksmøderne handler ikke kun om at løse konkrete problemer og koordinere tiltag og aftaler, men også om at skabe fælles mål for indsatsen i samarbejde med den enkelte familie. Desuden er disse møder med til at styrke borgerens tillid til systemet. Hermed kan der skabes bedre sammenhæng for alle parter, større flow i sagen samt en højnelse af kvaliteten i løsningerne. Der vil som regel blive afholdt netværksmøder af tre timers varighed hver 3. måned, så længe det skønnes nødvendigt.  Alle ansatte i Hillerød Kommune har mulighed for at henvise en familie til en mødeleder.

Visitationskriterier:
Målgruppen er børn og unge op til 18 år og deres forældre. Visitering til et netværksforløb sker ud fra en helhedsvurdering af barnet/den unge og dennes familiære forhold. Metoden er særligt velegnet til familier med komplekse sociale problematikker, sager med mange fagpersoner involveret, og evt. hvor der er skeligheder og/eller kommunikationsproblemer mellem familie og fagpersoner.

Visitering af børn og unge til netværksforløb er altid en individuel vurdering baseret på omstændigheder ved barnet/den unge og dennes familie. Vurderingen bør så vidt muligt tage udgangspunkt i nedenstående følgende kriterier.

Barnet/den unge skal være karakteriseret ved mindst ét af følgende karakteristika:

Mistrivsel, pjækkeri, misbrug, kriminalitet, selvskadende adfærd eller udadreagerende adfærd.

Samtidig skal barnets/den unges familie være karakteriseret ved mindst ét af følgende karakteristika:

Svage forudsætninger i forældrerollen, kriminalitet, misbrug, svag eller manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, psykiske lidelser eller traumatisering.

Visitationsprocedurer:
Hillerød Kommune har udarbejdet et visitationsskema, som udfyldes i forbindelse med at en medarbejder ønsker at visitere en familie til et processuelt netværksforløb. Skemaet sendes til en af mødelederne, der alle er medlemmer af visitationsudvalget. Mødelederen, som modtager meddelelsen, har ansvaret for, at samtlige relevante oplysninger er modtaget (bemærk, at familien der henvises skal være anonymt beskrevet, da der først indhentes samtykkeerklæring til udveksling af oplysninger, når visitator eller mødelederen henvender sig til familien efter eventuel tildeling af mødeleder), og at disse formidles til formanden for visitationsudvalget. Beslutningen træffes på baggrund af de oplysninger, visitator giver til mødelederen. Derfor er det vigtigt, at give så detaljerede og præcise oplysninger som muligt. Kontaktoplysninger og visitationsskema findes på det kommunale intranet.

Visitationsskemaet skal indeholde følgende oplysninger:

  • Visitators kontaktoplysninger
  • Beskrivelse af problemstillingen vedr. barnet, som visitator oplever den
  • Beskrivelse af problemstillingen vedr. familien, som visitator oplever den
  • Oplysninger om, hvilke tiltag der allerede er iværksat i forhold til barnet/den unge og/eller forældrene

Visitationsudvalget afholder møder hver 6. uge, hvor der med udgangspunkt i de indsendte beskrivelser og visitationskriterierne tages stilling til, hvorvidt familien kan tildeles en mødeleder. På visitationsmødet drøftes også, hvorledes der skal reageres på de sager, som ikke egner sig til et processuelt netværksforløb. De enkelte mødeledere, som har modtaget henvendelsen, har ansvaret for at give visitator svar herpå.

Bemærk venligst, at der således kan gå op til 2 måneder fra en henvendelse til, der er truffet afgørelse, og visitator får besked.

Bemærk venligst, at en kontakt til en mødeleder ang. et processuelt netværksforløb ikke gør det ud for en eventuel nødvendig underretning til familieafdelingen.

Resultat og effekt

Ca. 17 familier deltager/har deltaget i processuelle netværksmødeforløb. Hillerød Kommune oplever, at familierne føler større tillid til ”systemet”, oplever sig inddraget og bedre anerkendt. Medarbejderne oplever, at de kan se egen indsats i en større sammenhæng, der kan træffes bedre beslutninger i en bedre kadence for familien. Ansvaret deles, man ved, hvem der gør hvad – og der er mindre brug for løbende koordinering, da det klares på møderne, hvilket sparer tid.

Brug værktøjet

Det er vigtigt, at mødelederne uddannes i den specifikke metode og følger metodens stringens.

Det er også vigtigt, at mødelederne – i hvert fald i opstarten får supervision sammen, da sagerne er meget komplekse og metoden skal ind under huden.

Det er væsentligt med bred politisk og ledelsesmæssig opbakning, da metoden umiddelbart forekommer ressourcekrævende og ikke nødvendigvis indhenter besparelsen der, hvor ressourcen lægges. Det kræver en bestemt arbejds-/ledelsesmæssig kultur – at man ikke tænker for meget i ”søjler” – men netop på tværs. Det er vigtigt, at alle ved, at disse møder skal prioriteres, når man bliver inviteret – møderne får ikke den ønskede effekt, hvis de relevante fagpersoner ikke deltager.

Kontakt

Hillerød Kommune og Dignity Institute
Lisbeth Wennerstrøm Nielsen