Sociale viceværter i almene boligområder

Udgivet af: KAB maj 2013
Flere almene boligorganisationer har gode erfaringer med at ansætte sociale viceværter til at bygge bro mellem de mest udsatte beboere og det offentlige system.

Sociale viceværter arbejder i almene boligområder og er ansat af lokale almene boligorganisationer, ofte som led i boligsociale helhedsplaner. Målgruppen for indsatsen er beboere i særligt udsatte livssituationer - beboere, der ofte har komplekse sociale og helbredsmæssige problemer. Det gælder f.eks. psykisk syge beboere, tidligere og nuværende misbrugere, ensomme og isolerede beboere, skrøbelige ældre og marginaliserede indvandrerfamilier. Nogle af dem isolerer sig, andre er meget tydelige i gadebilledet og kommer ofte i konflikt med naboer, ejendomskontor og sociale myndigheder.

De sociale viceværter arbejder opsøgende i forhold til den enkelte beboer og fungerer som brobyggere imellem beboerne, det offentlige system og boligselskabet. Det opsøgende arbejde er ofte kombineret med sociale aktiviteter med det formål at bryde beboernes isolation og styrke deres sociale relationer. De sociale viceværter varetager også konfliktmægling ved klagesager og nabostridigheder. Endvidere tilbyder de individuel hjælp og rådgivning ved fogedsager, hvor beboeren ellers risikerer at ende på gaden.

De sociale viceværter arbejder ”håndholdt” i forhold til den enkelte beboer. De er lokalt placeret i boligområdet og er dermed let tilgængelige for beboerne. De arbejder opsøgende, og da de ikke er myndighedspersoner, har de lettere ved at opbygge tillid i forhold til de beboere der er sværest at nå, og som ikke selv opsøger hjælp. De har et indgående kendskab til områdets og beboernes udfordringer og et tæt samarbejde med den lokale drift i boligafdelingen. Det er en stor styrke at driften og de sociale viceværter kan bruge hinandens kompetencer. F.eks. er det ofte driften der opdager, hvis en lejlighed er misligholdt, eller andet indikerer, at en beboer har brug for hjælp. Omvendt kan den sociale vicevært, være bindeled mellem beboerne og driften, f.eks. ved konflikter, og understøtte en konstruktiv dialog. Der er således en god synergi i samarbejdet mellem driften og den sociale vicevært – man bruger hinandens faglighed og viden og understøtter hinandens daglige arbejde

Resultat og effekt

KAB afprøvede første gang konceptet med sociale viceværter i almene boligafdelinger som et forsøg i Boligselskabet AKB, Københavns bebyggelse Lundtoftegade på Ydre Nørrebro i 2009-2011. En omfattende ekstern evaluering dokumenterede, at indsatsen havde haft en særdeles positiv effekt.

  • Den sociale vicevært har formålet at skabe kontakt og et tillidsfuldt forhold til grupper af beboere, som ellers isolerer sig og ofte ikke magter eller ønsker kontakten til det offentlige system. Andre er blevet 'glemt' i systemet eller har på grund af deres livssituation ikke været i stand til at tage imod den offentlige hjælp.  Gennem sin måde at møde beboerne på har den sociale vicevært kunnet afdække beboernes behov og påtage sig den omfattende koordinerende rolle med at skaffe beboerne den nødvendige hjælp.
  • Antallet af klagesager og nabostridigheder er blevet reduceret markant - ofte er klagerne blevet løst ved, at den sociale vicevært har talt med begge parter og har indgået aftaler, som alle er indforståede med.
  • Beboerne tilkendegiver, at deres livskvalitet og tryghed er blevet øget gennem indsatsen
  • Det er lykkedes den sociale vicevært - i tæt samarbejde med boligorganisationens administration og det offentlige system - at afværge halvdelen af de planlagte fogedusættelser.    

Brug værktøjet

Den sociale vicevært udøver ikke en myndighedsrolle. Deri ligger en væsentlig forklaring på, at det ofte lykkes at skabe et tilllidsfuldt forhold beboere, som ellers isolerer sig. Den sociale vicevært kan og skal ikke løse beboernes problemer, men skal fungere som brobygger til det offentlige system og til boligorganisationen. Derfor er det helt afgørende at overveje, hvordan man sikrer, at der også er nogen at bygge bro til. Inden man ansætter en social vicevært, bør man derfor:

  • Lave klare aftaler mellem boligorganisation og kommune, der sikrer, at den sociale vicevært har en hurtig og smidig adgang til det offentlige system med henblik på at kunne give socialt udsatte beboere den nødvendige hjælp
  • Internt i boligorganisationen lave procedurer, der sikrer, at den sociale vicevært bliver orienteret om beboere, som risikerer at blive sat ud af deres bolig på grund af huslejerestance
  • Skabe en platform for samarbejdet mellem den sociale vicevært og boligorganisationens øvrige lokale driftspersonale (ejendomsfunktionærer, varmemestre m.fl.) vedrørende klagesager, nabostridigheder m.m.
  • Sikre, at der er velegnede fysiske rammer for sociale aktiviteter  

Kontakt

KAB
Per Faurby
Vester Voldgade 17
1552 København V
Tlf.: 33 63 10 00