Udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn i PPR-systemet

juli 2012
Rapporten indeholder resultaterne af en kortlægningsundersøgelse af omfang og karakter af etniske minoritetsbørn i psykiske vanskeligheder i PPR-systemet. Undersøgelsen er foretaget af Als Research i 2010-2012 med Aarhus og Københavns kommune som samarbejdspartnere.

Der har hidtil hidtil været meget lidt systematiseret viden om etniske minoritetsbørns repræsentation i børne- og ungdomspsykiatrien og i den Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR), endsige viden om eventuelle særlige udfordringer og barrierer i forhold til at vurdere og behandle denne gruppes behov. Det forsøger denne rapport at råde bod på.

Rapporten tilvejebringer ny viden omkring psykiske vanskeligheders omfang og karakter blandt etniske minoritetsbørn i henholdsvis børne- og ungdomspsykiatrien og i PPR-systemet. Derudover indeholder rapporten en analyse af erfaringer om udfordringer og barrierer i mødet mellem etniske minoritetsbørn, deres forældre og fagfolk.

Rapporten er baseret på statistiske undersøgelser af etniske minoritetsbørns repræsentation i PPR og i børne- og ungdomspsykiatrien, samt en større interviewundersøgelse blandt PPR-medarbejdere og relevante samarbejdspartnere rundt om i Danmark.