Udsatte familier

Filtrer
 

Mod en fælles indsats

 
Netværksarbejde til forebyggelse af ungdomskriminalitet i traumatiserede flygtningefamilier
DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur

Med familien i centrum

 
”Med familien i centrum” er en evalueringsrapport fra projektet Familien i Centrum i Københavns Kommune.
Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Forældretelefon – Rådgivning til forældre med indvandrer- og flygtningebaggrund

 
Forældretelefonen er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til forældre med etnisk minoritetsbaggrund, der oplever udfordringer i opdragelsen af deres teenagebørn mellem to kulturer.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

En guide til netværks- og holdningskampagner målrettet etniske minoritetsgrupper

 
Guiden samler en række overvejelser og gode råd i forhold til at planlægge og udføre holdnings- og netværkskampagner, særligt på integrationsområdet. Den bygger på erfaringer og overvejelser omkring de særlige udfordringer, der kan være i kommunikations- arbejdet rettet mod udsatte grupper med anden etnisk baggrund.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Metodebeskrivelse til Forenings- og Virksomhedsrettede Venskabsfamilier

 
Venskabsfamilieforløb gør det let for foreninger og virksomheder at bidrage til integration af udsatte nydanske familier fra indvandrertætte boligområder.
Foreningen Nydansker

Tillid og trivsel hånd i hånd - Udviklingsprojektet Nøddeknækkeren

 
Nøddeknækkeren er et værktøj, der beskriver, hvordan man kan arbejde med en person – en Nøddeknækker, som koordinator og bindeled mellem familie og kommune.
Svendborg kommune og Svendborg Andelsboligforening

Netværksmøde-modellen

 
De processuelle netværksmøder er et værktøj som bruges til forebyggelse af kriminalitet blandt udsatte børn i traumatiserede flygtningefamilier. Netværksmøderne søger at involvere alle relevante myndighedsparter omkring børnene i et tværfagligt, forebyggende samarbejde for på den måde at opnå en fortløbende dialog mellem alle parter, som i sidste ende gavner børnene.
DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur

Frirum

 
Frirum-En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier.
Røde Kors

Inspirationskatalog til kommunalt arbejde med udsatte familier med anden etnisk baggrund

 
Inspirationskatalog indeholder videnscentres og praktikeres bud på, hvad der er vigtigt i en tværfaglig og koordineret kommunal indsats for udsatte familier

Relationsmedarbejdere

 
Kriminalitetstruede børn og unge med anden etnisk baggrund er en svær gruppe at nå, da forældrene ofte er ressourcesvage og har mistillid til myndighederne.

Udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn i PPR-systemet

 
Rapporten indeholder resultaterne af en kortlægningsundersøgelse af omfang og karakter af etniske minoritetsbørn i psykiske vanskeligheder i PPR-systemet. Undersøgelsen er foretaget af Als Research i 2010-2012 med Aarhus og Københavns kommune som samarbejdspartnere.

Når børnefamilier sættes ud af deres lejebolig

 
Rapporten viser, at boligudsatte familier generelt er socialt og økonomisk sårbare. Familierne lever ofte med usikre boligforhold i en lang periode efter udsættelsen, og det præger børnenes hverdag og trivsel negativt.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Helhedsindsatser for unge kriminelle virker bedst

 
Denne rapport kortlægger 56 nye evalueringer af forbyggende indsatser for unge, fortrinsvis fra USA. Kortlægningen tyder på, at inddragelse af flere aspekter af de unges liv er en fordel i tilrettelæggelsen af indsatser for kriminalitetstruede unge.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Sociale viceværter i almene boligområder

 
Flere almene boligorganisationer har gode erfaringer med at ansætte sociale viceværter til at bygge bro mellem de mest udsatte beboere og det offentlige system.
KAB

Den gode far

 
Den Gode Far er både et netbaseret forebyggende dialog- og inspirationsprojekt for traumatiserede nydanske familiefædre og deres familier, men det er også ment til brug for professionelle fagpersoner.
Børnehuset Buen

Procesuelle netværksmøder

 
Hillerød Kommune arbejder med processuelle netværksmøder som metode i forhold til børn og unge og deres familier, som har brug for en særligt koordineret indsats til at få hverdagen på ret køl.
Hillerød Kommune og Dignity Institute

En vej ind - Ishøj Kommunes exitforløb

 
En Vej Ind er Ishøjs implementering af Justitsministeriets rammemodel for exit-programmer, og er målrettet personer i rocker- og bandegrupperinger.
Ishøj Kommune i samarbejde med Københavns Vestegns Politi

Procedure for håndtering af bekymrende fravær i folkeskolen

 
Udover at være et selvstændigt problem er bekymrende skolefravær et muligt tegn på, at et barns udvikling og trivsel er i risiko. Derfor har Ishøj Kommune udarbejdet en strategi for håndtering af bekymrende fravær fra folkeskolen.
Ishøj Kommune. Værktøjet er udviklet i et samarbejde mellem Center for Børn og Undervisning (CBU), PPR, Familiecentret, Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse samt en skoleledelsesrepræsentant.

VIA - Pilotprojekt for særligt udsatte flygtningefamilier

 
Pilotprojektet afprøver en ny form for tværfagligt samarbejde, som indebærer en fælles indsats med et familieorienteret fokus. Pilotprojektet undersøger, hvorvidt det er muligt at opnå en effektfuld indsats i de særligt udsatte flygtningefamilier, hvis alle kommunale og øvrige aktører samarbejder med samme formål.
Roskilde Kommune; Beskæftigelsesområdet (Jobcenter Administration), Social og Sundhed (Familie og Børn) samt Børn og Kultur (Skole og Børn).

Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge - en metode og implementeringsguide

 
Der er brug for bedre spredning af perspektivrige metoder til forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet. Denne metode- og implementeringshåndbog kortlægger seks igangværende kommunale forebyggelsesmetoder, herunder: Socialrådgivere på skoler, Mægling mellem unge, Forældrerådslagning og Frivillige mentorer.
CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland