Familie & sundhed

På denne side finder du integrationsviden om temaet Familie & sundhed.
 

Sådan hjælper du et barn med traumer

 
En folder til flygtningeforældre der beskriver, hvordan de kan støtte børn med traumer.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

LÆR AT TACKLE på nemt dansk

 
I projektet LÆR AT TACKLE på nemt dansk udvikles en sproglig forenklet udgave af LÆR AT TACKLE-kurserne, så mennesker med dansk som andetsprog, som har sparsomme danskkundskaber, kan få større udbytte af kurserne. LÆR AT TACKLE er selvhjælpskurser for mennesker med langvarige lidelser. Deltagerne får redskaber til at mestre sygdom og håndtere udfordringer i hverdagen.
Komiteen for Sundhedsoplysning

Sådan hjælper du et barn med traumer

 
En folder til flygtningeforældre med værktøjer, der kan hjælpe et barn med traumer.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Etnisk Ung på Facebook

 
På Etnisk Ungs facebookside findes information om Etnisk Ungs ungerådgivning, forældrerådgivning og rådgivning til fagfolk. Endvidere annoncerer siden relevante arrangementer, henviser til relevante artikler, instanser mm.
Etinisk Ung

Interkulturelt samspil

 
Personer, der på grund af migration er bosatte i Danmark, bringer andre sociale etiketter, følelsesmæssige registre, meningsbærende og kommunikative ytringer samt forståelser af sundhed og sygdom med sig ind i mødet med psykologen. Vejledningen, udgivet af Dansk Psykolog Forening, lægger op til at psykologer kan finde inspiration til arbejdet med disse brugere.
Dansk Psykolog Forening

Få den bedste tolk med videotolkning

 
Med videotolkning kan du trække på hele korpset af tolke hos Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice – uanset hvor du befinder dig i landet. Det betyder, at du altid kan få den bedst kvalificerede tolk til din opgave.
Tolkeservice

Spørgsmål om mødom? Hjemmeside for rådgivning om mødomme

 
Anonym rådgivning om mødommen hos EtniskUng.dk
Etinisk Ung

Projekt Vejen til Viden

 
Vejen til viden er et opsøgende, præventivt og landsdækkende projekt, hvor konsulenter med hhv. filippinsk, afrikansk og mellemøstlig baggrund kommer i dialog med kvinder i det danske samfund, som ofte ikke taler tilstrækkeligt dansk til at kende deres rettigheder og muligheder i forbindelse med vold i hjemmet.
Danners Videnscenter og Projektafdeling

Lovgivningshåndbog

 
Bogen omhandler de lovgivningsmæssige rammer for flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere med behov for støtte. Betingelser og vilkår i forbindelse med forsørgelse og beskæftigelse, hjælp i særlige tilfælde, særlig støtte til børn, unge og voksne samt uledsagede mindreårige flygtninge
Dansk Flygtningehjælp

Rådgivning til unge - hæfte med fortællinger om familiekonflikter

 
Hæftet 'Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler - fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund' er en samling af informationer om æresrelaterede konflikter. I hæftet fortæller andre unge herudover, hvordan de oplever pres og tvang fra familen.
Etinisk Ung

Mellem ære og skam - en håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

 
Æresrelateret vold adskiller sig fra andre former for vold i familien. Derfor kræver sager om æresrelateret vold en særlig tilgang.
Etinisk Ung

etniskeforældre.dk

 
En ny hjemmeside med viden til forældre med minoritetsbaggrund og fagfolk, der arbejder med æresrelaterede konflikter.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Håndbog til sagsbehandlere på børne- og ungdomsområdet

 
Håndbogen henvender sig sagsbehandlere som møder børn og unge under 18 år udsat for æresrelaterede konflikter.
Socialstyrelsen

Faktaark om æresrelaterede konflikter, social kontrol, genopdragelsesrejser og tvangsægteskaber

 
Hvad er æresrelaterede konflikter? er et af flere faktaark udarbejdet som et led i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.
Socialstyrelsen

Idékatalog: Et spørgsmål om ære

 
I idékataloget Et spørgsmål om ære, kommer unge, der har været udsat for æresrelaterede konflikter med deres bud på, hvad der skal til for at fremme selvbestemmelse blandt etniske minoritetsunge.
Socialstyrelsen

Håndbog til sagsbehandlere på voksenområdet

 
Håndbogen henvender sig sagsbehandlere som møder unge over 18 år eller voksne udsat for æresrelaterede konflikter.
Socialstyrelsen

Familiebehandling i Oasis

 
En pjece om hvilke symptomer, der typisk er tilstede i traumatiserede flygtningefamilier og hvordan Oasis samarbejder med henviser, familien selv og alle omkring den.
Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge

Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge - en metode og implementeringsguide

 
Der er brug for bedre spredning af perspektivrige metoder til forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet. Denne metode- og implementeringshåndbog kortlægger seks igangværende kommunale forebyggelsesmetoder, herunder: Socialrådgivere på skoler, Mægling mellem unge, Forældrerådslagning og Frivillige mentorer.
CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Et Spørgsmål om Ære

 
Idékataloget blev udarbejdet som led i kampagnen Et Spørgsmål om Ære i 2014. Idékataloget henvender sig til fagfolk, der arbejder med at modvirke og forebygge social kontrol og æresrelaterede konflikter.
Als Research

Mobil applikation om æresrelaterede konflikter

 
App´en Mærk er Socialstyrelsens app og henvender sig til unge og fagfolk der ønsker mere viden om æresrelaterede konflikter.
Socialstyrelsen

Præsentation af det danske sundhedsvæsen

 
En kort og let tilgængelig præsentation for flygtninge og andre nyankomne til det danske sundhedsvæsen.
Socialstyrelsen

HEDER/HONOUR - En film om æresrelaterede konflikter

 
HEDER er en svensk produceret film om æresrelaterede konflikter. Målgruppen er alle kommunale medarbejdere, der har brug for større viden om æresrelaterede konflikter.
HEDER - en film om æresrelaterede konflikter

Fokuseret PTSD-indsats

 
Fokuseret PTSD-indsats er et metodeudviklingsprojekt, der afprøver tre tilgange i forhold til målgruppen 10-14 årige drenge fra traumatiserede familier: 1) Vidensformidling om PTSD til drengene, forældre og andre voksne omkring dem. 2) Arbejde med kropsbevidsthed ud fra en kropsdynamisk tankegang. 3) Arbejde med robusthed via mentalisering.
Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

VIA - Pilotprojekt for særligt udsatte flygtningefamilier

 
Pilotprojektet afprøver en ny form for tværfagligt samarbejde, som indebærer en fælles indsats med et familieorienteret fokus. Pilotprojektet undersøger, hvorvidt det er muligt at opnå en effektfuld indsats i de særligt udsatte flygtningefamilier, hvis alle kommunale og øvrige aktører samarbejder med samme formål.
Roskilde Kommune; Beskæftigelsesområdet (Jobcenter Administration), Social og Sundhed (Familie og Børn) samt Børn og Kultur (Skole og Børn).

Procedure for håndtering af bekymrende fravær i folkeskolen

 
Udover at være et selvstændigt problem er bekymrende skolefravær et muligt tegn på, at et barns udvikling og trivsel er i risiko. Derfor har Ishøj Kommune udarbejdet en strategi for håndtering af bekymrende fravær fra folkeskolen.
Ishøj Kommune. Værktøjet er udviklet i et samarbejde mellem Center for Børn og Undervisning (CBU), PPR, Familiecentret, Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse samt en skoleledelsesrepræsentant.

En vej ind - Ishøj Kommunes exitforløb

 
En Vej Ind er Ishøjs implementering af Justitsministeriets rammemodel for exit-programmer, og er målrettet personer i rocker- og bandegrupperinger.
Ishøj Kommune i samarbejde med Københavns Vestegns Politi

Procesuelle netværksmøder

 
Hillerød Kommune arbejder med processuelle netværksmøder som metode i forhold til børn og unge og deres familier, som har brug for en særligt koordineret indsats til at få hverdagen på ret køl.
Hillerød Kommune og Dignity Institute

Den gode far

 
Den Gode Far er både et netbaseret forebyggende dialog- og inspirationsprojekt for traumatiserede nydanske familiefædre og deres familier, men det er også ment til brug for professionelle fagpersoner.
Børnehuset Buen

"Snak om det... med alle børn"

 
Bogen skal give børn viden og indsigt i, at det aldrig er børns skyld, når voksne lider af traumer og andre psykiske lidelser. Billeder og tekst, der henvender sig til både børn og voksne viser og fortæller om hvordan det kan opleves både indeni den, der har et traume og 'udenpå' - hvordan det især kan opleves af børn, når forældre har traumer. Udgivet på dansk og engelsk.
PsykInfo MIDT

Traumepædagogik

 
Materialet består af 2 bøger ” Den Blødende Bro – tavshedens stemme” og ”Gundevild i 1000årsskoven – en eventyrfortælling om kraft”, som begge på hver deres måde har til formål at formidle viden, erfaringer og værktøjer til brug i mødet med traumatiserede børn og unge.
www.forlagetkis.dk

Sociale viceværter i almene boligområder

 
Flere almene boligorganisationer har gode erfaringer med at ansætte sociale viceværter til at bygge bro mellem de mest udsatte beboere og det offentlige system.
KAB

Rådgivning om kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen mod æresrelaterede konflikter

 
VISO tilbyder gratis rådgivning om kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen mod æresrelaterede konflikter
Socialstyrelsen

Ryger du? 4 kort til samtale

 
Rekrutteringsmateriale beregnet til samtale om rygning og rygestop mellem rygestoprådgiver og ikke-danske/etniske borgere
Kræftens Bekæmpelse og Sund By Netværket

LOKKs tilbud om konfliktmægling

 
LOKK har siden 2002 tilbudt konfliktmægling til unge, der er udsat for æresrelaterede konflikter. Det kan være social kontrol, pres, tvangsægteskab, genopdragelsesrejser samt vold og trusler.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Udenrigsministeriets globale vagtcenter - døgnåben hotline

 
Udenrigsministeriets globale vagtcenter har døgnåbent på tlf.: 33 92 11 12

R.E.D.

 
Rehabiliteringscenter for Etniske unge i Danmark
R.E.D

Etnisk Ung

 
Anonym rådgivning for unge.
Etinisk Ung

Musik, søvn og traumatiserede flygtninge

 
Et pilotstudie om musikterapi til traumatiserede
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp

Relationsmedarbejdere

 
Kriminalitetstruede børn og unge med anden etnisk baggrund er en svær gruppe at nå, da forældrene ofte er ressourcesvage og har mistillid til myndighederne.

Inspirationskatalog til kommunalt arbejde med udsatte familier med anden etnisk baggrund

 
Inspirationskatalog indeholder videnscentres og praktikeres bud på, hvad der er vigtigt i en tværfaglig og koordineret kommunal indsats for udsatte familier

Frirum

 
Frirum-En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier.
Røde Kors

Tværkulturel Konfliktmægling

 
Bogen beskæftiger sig med æresrelaterede familiekonflikter blandt etniske minoriteter. Hvad er ære og æresrelaterede konflikter? Hvorfor og hvordan opstår disse konflikter? Hvordan kan man forebygge konflikterne? Hvad kan man gøre for at hjælpe de personer der bliver udsat for æresrelaterede konflikter? Hvordan kan man bruge dialog til at skabe bæredygtige forandringer?
Hans Reitzels Forlag

Sund hele livet

 
Sund hele livet er et billedmateriale til fagpersoner, der skal i dialog med børn af anden etnisk baggrund om sundere mad- og drikkevaner.
Diabetesforeningen og Region Midtjylland

Rehabiliteringscentret Verdande

 
Rehabiliteringscentret Verdande varetager bindeledsopgaver for borgere med traumer i Haderslev Kommune.
Haderslev Kommune

Netværksmøde-modellen

 
De processuelle netværksmøder er et værktøj som bruges til forebyggelse af kriminalitet blandt udsatte børn i traumatiserede flygtningefamilier. Netværksmøderne søger at involvere alle relevante myndighedsparter omkring børnene i et tværfagligt, forebyggende samarbejde for på den måde at opnå en fortløbende dialog mellem alle parter, som i sidste ende gavner børnene.
DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur

Teenagepige mellem to kulturer/ Forældre mellem to kulturer

 
To dokumentarfilm om hhv. unge piger og deres forældre med indvandrerbaggrund. Filmene omhandler nogle af de vaskeligheder, der kan være ved at leve mellem forældrenes kulturelle udgangspunkt og den danske ungdomskultur. I de to film møder vi hhv. de unges og forældrenes perspektiver.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Sundhed og Sygdom

 
Sundhed og Sygdom er 20 små film om sundhed, sygdom og forebyggelse. En visuel introduktion til det danske sundhedssystem. Filmene ligger på hjemmesiden www.detdanskesundhedssystem.dk, hvor de kan ses i flere forskellige sprog.
Sfinx Film/TV

Tillid og trivsel hånd i hånd - Udviklingsprojektet Nøddeknækkeren

 
Nøddeknækkeren er et værktøj, der beskriver, hvordan man kan arbejde med en person – en Nøddeknækker, som koordinator og bindeled mellem familie og kommune.
Svendborg kommune og Svendborg Andelsboligforening

FriRum – En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier

 
Håndbogen er målrettet praktikere som ønsker at arbejde med børnegrupper – særligt med flygtningebørn.

Din egen journal

 
”Din egen journal” er en pjece på fem sprog: arabisk, tyrkisk, somali, urdu og engelsk. Pjecen er tænkt som en hjælp til fremmedsprogede med type 2-diabetes, som kan understøtte deres samarbejde med egen behandler.
Diabetesforeningen

Værktøjskasse ”Den gode samtale”

 
Værktøjskassen - til fagfolk der arbejder med etniske minoritetsunge i krise.
Etinisk Ung

Håndtering af æresrelaterede konflikter hos unge - Hvad skal man være opmærksom på?

 
Folderen er målrettet fagfolk, der møder unge med æresrelaterede problemstillinger tæt inde på livet. Folderen indeholder 16 opmærksomhedspunkter til fagpersoner, der skal indgå i en dialog med den unge, når den unge beder om hjælp.
Etinisk Ung

Metodebeskrivelse til Forenings- og Virksomhedsrettede Venskabsfamilier

 
Venskabsfamilieforløb gør det let for foreninger og virksomheder at bidrage til integration af udsatte nydanske familier fra indvandrertætte boligområder.
Foreningen Nydansker

En guide til netværks- og holdningskampagner målrettet etniske minoritetsgrupper

 
Guiden samler en række overvejelser og gode råd i forhold til at planlægge og udføre holdnings- og netværkskampagner, særligt på integrationsområdet. Den bygger på erfaringer og overvejelser omkring de særlige udfordringer, der kan være i kommunikations- arbejdet rettet mod udsatte grupper med anden etnisk baggrund.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Forældretelefon – Rådgivning til forældre med indvandrer- og flygtningebaggrund

 
Forældretelefonen er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til forældre med etnisk minoritetsbaggrund, der oplever udfordringer i opdragelsen af deres teenagebørn mellem to kulturer.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Kvinder i krydspres

 
Rapport med refleksioner, metoder og fortællinger om integrations- og beskæftigelsesrettet arbejde med kvinder i traumatiserede flygtningefamilier.
Røde Kors

Medicin med Fornuft

 
Medicin med Fornuft er 13 små film om, hvordan man bruger medicin fornuftigt. Det er en visuel introduktion til den generelle brug af medicin, herunder køb og håndtering. Filmene ligger på hjemmesiden www.detdanskesundhedssystem.dk, hvor de kan ses i flere forskellige sprog.
Sfinx Film/TV

Motions DVD

 
En motions DVD specielt til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. DVD’en er på både på dansk, arabisk, somali, tyrkisk og urdu og rummer opvarmning, øvelser og udstrækning.
Diabetesforeningen og Folkesundhed København

Krop og religion – kulturværdier og religion i plejen af den etniske ældre

 
Hvordan bør kommunens plejepersonale møde ældre med en anden etnisk herkomst end dansk, fortrinsvis muslimske ældre? Det er nemlig ikke altid lige let for både personale og de ældre. Sproglige forbistringer, kulturelle misforståelser og skuffede forventninger til hinanden skaber ofte konflikter og problemer.
Folkekirken

Dialogkorps om æresrelaterede konflikter

 
Dialogkorpset er et gratis tilbud fra Socialstyrelsen. Dialogkorpset går i dialog med unge og forældre om social kontrol og er med til at fremme holdningsændringer ift. til ligestilling, ægteskab, individuelle rettigheder osv. Dialogbesøgenes indhold, varighed mm. tilpasses altid til den pågældende målgruppe.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Connect

 
Connect er et mentorprojekt, der hjælper unge med etnisk minoritetsbaggrund mellem 18 og 30 år, der har brudt med deres familier. Mentorprojektet har til formål at hjælpe de unge med at etablere sig efter bruddet og skabe et nyt netværk for den unge.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Mimers Brønd - Multietnisk værested for ældre i Vollsmose

 
Evalueringsrapport Projekt Mimers Brønd Multietnisk værested for ældre i Vollsmose
Odense Kommune

Udbyderkatalog – Vidensbazar om trauma og beskæftigelse

 
Et praktisk inspirationsværktøj til de personer, der til hverdag arbejder med beskæftigelsesindsatsen for de traumatiserede borgere.
Det tidligere ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Hjemmesiden traume.dk

 
Traume.dk er en hjemmeside, der henvender sig til professionelle som igennem deres arbejde er i kontakt med flygtninge med traumer. På hjemmesiden kan man finde en række fagopslag, der giver konkret viden samt råd og vejledning om de særlige situationer, der kan opstå i mødet dem.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Indkøbsguide på arabisk, tyrkisk og urdu

 
En indkøbsguide der via billeder og tekst fortæller, hvad man skal kigge efter på varedeklarationerne
Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen

Mod en fælles indsats

 
Netværksarbejde til forebyggelse af ungdomskriminalitet i traumatiserede flygtningefamilier
DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur

Opskrifter på sund mad

 
Opskrifter på sund mad for personer med type 2-diabetes på arabisk, somali, tyrkisk og dansk.
Diabetesforeningen

Opskrifter på sund mad

 
Opskrifter på sund mad for personer med type 2-diabetes på arabisk, somali, tyrkisk og dansk.
Diabetesforeningen

"Nu kan jeg snakke med kommunen"

 
Rapport om forebyggende hjemmebesøg hos ældre over 65 med anden etnisk baggrund end dansk i Vollsmose.
Odense Kommune

Musik brugt terapeutisk i flygtningefamilier - giver gladere flygtninge med fremtidshåb

 
Kan musikterapi bruges i behandlingen af traumatiserede?
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp

Etnisk Konsulentteam, Københavns Kommune

 
Etnisk Konsulentteam yder bistand i forbindelse med æresrelaterede konflikter i form af sagssparring, konfliktmægling, trusselsvurderinger og undervisning.
Etnisk Konsulentteam
Næste 1 | 2 | 3 | 4