Effekten af introduktionsprogrammets arbejdsmarkedsrettede indsats (2006)

januar 2006
Et af formålene med integrationsloven, herunder introduktionsprogrammet fra 1999, er at få nytilkomne udlændinge hurtigere i permanent beskæftigelse og selvforsørgelse.

Midlet til at opnå permanent beskæftigelse og selvforsørgelse er et treårigt introduktionsprogram, der består af henholdsvis danskuddannelse og en række arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger. Rapporten gør status over introduktionsprogrammets virkninger frem til 2003.

Det fremgår bland andet af rapporten, at set under ét påvirker de forskellige arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger ikke signifikant udlændinges chancer for at blive selvforsørgende. Der er dog betydelige forskelle mellem effekten af de forskellige typer af foranstaltninger; nogle fremskynder overgangen til at blive selvforsørgende, mens andre forsinker den.

Jobtræning i private virksomheder er ubetinget den mest effektive foranstaltning med henblik på at få udlændinge ud af offentlig forsørgelse. Der peges på, at privat jobtræning er meget erhvervsrettet i sit sigte (opstår der en jobmulighed, er det med at slå til, da det er hele formålet med denne aktivering). Ved deltagelse i privat jobtræning øges udlændinges chancer for at blive selvforsørgende desuden relativ meget efter afslutningen af forløbet (programeffekt).

Omvendt viser de samlede resultater, at uddannelse, særligt aktiverende forløb og anden aktivering, forlænger ventetiden til selvforsørgelse, dog ikke signifikant for særligt aktiverende forløb. Det skyldes både meget stærke fastholdelses effekter under aktiveringen og svage programeffekter, hvoraf dog kun programeffekten for særligt aktiverende forløb er signifikant positiv. Der er tale om relativ korte forløb, som ikke har samme direkte erhvervssigte som privat jobtræning. Endvidere kan fx vejledning og opkvalificering tænkes at have en effekt i det lange løb, efterhånden som udlændingen får opbygget de nødvendige kvalifikationer.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her