Jobkonsulentindsats i Integrationsteamet

Udgivet af: Ringkøbing-Skjern Kommune juni 2013
Som en del af modtageprogrammet får alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte i Ringkøbing-Skjern Kommune tilknyttet en jobkonsulent. Jobkonsulenten finder virksomhedspraktikker med mulighed for at træne danskkundskaber og blive fagligt opkvalificeret.

Alle nyankomne flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og ægtefælleforsørgede får tilknyttet en jobkonsulent efter endt forløb i modtageprogrammet ”Ny i Danmark”. Intentionen er, at de alle kort efter ankomsten til Danmark skal være aktiveret 37 timer om ugen, og udgangspunktet er, at alle har ressourcer, de kan bidrage med. Jobkonsulenterne finder virksomheder, der kan håndtere borgere med meget få danskkundskaber, de laver samarbejdsaftaler med virksomhederne om praktik og der lægges planer for fremadrettet beskæftigelse eller uddannelse. Formålet er at få kendskab til det danske arbejdsmarked og dermed at borgerne får mulighed for at træffe reelle valg, om af hvad og hvordan de skal forsørge sig i Danmark. I denne afdækning er der tæt samarbejde mellem integrationsrådgiveren, familiekonsulenten, projektmedarbejder samt virksomheder og uddannelsessteder. Jobkonsulentindsatsen er en del af den samlede helhedsorienterede integrationsindsats og er specialiseret i borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Derudover arrangerer jobkonsulenten temaarrangementer for borgere og virksomheder, ligesom der flere gange årligt uddeles en virksomheds-ntegrationspris til en virksomhed, der særligt har udmærket sig på integrationsområdet.

Resultat og effekt

At jobkonsulenterne indgår i team med rådgivere og familiekonsulenter gør, at indsatsen omkring den enkelte og familien bliver koordineret og helhedsorienteret. Der kan hurtig tages aktion på en problemstilling, så borgeren f.eks. ikke begynder at melde sig syg i praktikken på grund af nogle familiemæssige eller helbredsmæssige vanskeligheder. Siden opstarten er det kendetegnede, at kommunen har hentet flere penge hjem i resultattilskud i den periode, hvor jobkonsulentindsatsen har været forankret i et samlet integrationsteam. I forhold til resultattilskuddet betød det, at der i 2012 kom 12 i ordinær beskæftigelse, syv kom i ordinær uddannelse og 17 bestod danskuddannelse. Det svarer til 1,4 millioner i resultattilskud. Dertil kommer sparede forsørgelsesydelser, boligsikring, fripladser mv. Ringkøbing-Skjern Kommune har ikke tidligere opgjort resultatet af de borgere, der er kommet i arbejde eller uddannelse efter 3 årsperioden, men de har erfaret, at det vil være en god ide.

Brug værktøjet

Kommunalt skal man forholde sig til, hvordan integrationsindsatsen skal sammensættes. Herunder en stillingtagen til, hvordan beskæftigelsesindsatser skal tænkes ind i den øvrige integrationsindsats. Der skal afklares snitflader til de øvrige fagområder og jobcenteret i øvrigt. Der skal arbejdes på at etablere samarbejdsaftaler med virksomhederne og bibringe dem viden om målgruppen indenfor integrationsområdet. Ringkøbing-Skjern Kommune har erfaret, at det at have en samlet indsats for målgruppen giver gode resultater og en helhedsorienteret indsats, og ikke mindst så tilkendegiver borgerne, at de ting der iværksættes giver mening for dem. Den samlede indsats giver ligeledes mulighed for at specialisere sig i en målgruppe, der kan være problematiske at arbejde med, hvis der ikke tages hånd om indsatsen fra starten.

Kontakt

Ringkøbing-Skjern Kommune
Seda Dodurga
Tlf.: 9974 1206
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her