3/2-modellen

Udgivet af: Hedensted Kommune juni 2013
Ofte er en kombination af sprogskole og virksomhedsrettede aktiviteter med til at understøtte integrationsprocessen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte. I Hedensted Kommune arbejder man med 3/2-modellen for at understøtte denne process.

Modellens betegnelse er et udtryk for fordelingen mellem sprogskole og praktik/aktivering for flygtninge under Integrationsloven. Modellen går i alt sin enkelthed ud på, at nyankomne til Hedensted Kommune er tre dage på sprogskole og to dage i praktik/aktivering hver uge.

Sprogskole - Sprogskole påbegyndes oftest indenfor 14 dage efter ankomst til kommunen. Hedensted Kommune har prioriteret, at målgruppen går på sprogskole så lokalt som muligt med det formål, at styrke de nyankomnes tilhørsforhold til lokalsamfundet. Der er derfor sprogundervisning på tre lokaliteter i kommunen.  Det betyder et færre antal elever på den enkelte lokalitet og derfor en begrænsning i antallet af hold. ligesom det også stiller større krav om differentieret undervisning til den enkelte underviser.

Praktik/aktivering etableres hurtigst muligt, men er afhængig af konjunkturerne på arbejdsmarkedet. Praktiksteder findes både hos offentlige og private arbejdsgivere. Kommunens aktiveringscentre for kontanthjælpsmodtagere anvendes kun i meget begrænset omfang.  Optimalt opdeles praktikforløbene i 3 faser:

  • Sprog-praktik. Praktikken har som hovedmål at understøtte anvendelse af indlært sprog samt indlæring af dansk arbejdspladskultur. F.eks. kan en smed sagtens være i praktik i en børnehave.
  • Erhvervslignende praktik. Efter den/de første praktikker forsøges etableret praktikker som kan understøtte afklaringen af mulige erhvervsmål/uddannelsesforløb. F.eks. kommer smeden i praktik i metalbranchen, hvor formålet er en afklaring af, hvorvidt målet er et ufaglært job eller en faglært uddannelse.
  • Jobgivende praktik. Efter afklaringen kan en målrettet praktik på en virksomhed, som muligvis har brug for arbejdskraft iværksættes. Praktikforløbet kan forlænges med en ansættelse med løntilskud og evt. en mentorordning. F.eks. kan smeden have vist at have særlige evner som CNC-operatør. Praktikken kan føre til ansættelse med løntilskud og en mentorordning i seks måneder. Derefter ansættes smeden på ordinære vilkår evt. med en plan, som indbefatter en faglig uddannelse som voksenelev.

Af hensyn til arbejdsgiver såvel som borgeren er det nødvendigt, at en jobkonsulent/medarbejder følger op på praktiker, såvel som ansættelse med løntilskud. Hyppigheden afgøres ud fra en vurdering af borgerens forventede adfærd. Det er ligeledes vigtigt i forbindelse med etablering af virksomhedsrettede forløb at informere arbejdsgiveren om borgerens baggrund.

Resultat og effekt

Hedensted Kommune har gode erfaringer med 3/2-modellen. Modellen sikrer blandt andet, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte modtager den nødvendige sprogundervisning, samtidig med at de hurtigt får kendskab til dansk arbejdspladskultur. Derudover giver det målgruppen mulighed for at træne det danske sprog og oparbejde et arbejdsrelateret ordforråd. Virksomhedspraktikkerne desuden med til at give målgruppen et netværk blandt kommunens øvrige beboere.

Brug værktøjet

Etablering af 3/2-modellen kræver ledelsesmæssig beslutning og opbakning. For at modellen kan fungere er det blandt andet afgørende, at der afsættes ressourcer til at have en virksomhedskonsulent tilknyttet modtagelsesindsatsen eller sprogskolen. Derudover er det vigtigt, at konsulenten har et godt netværk på de lokale virksomheder, da det er afgørende for etablering af praktikpladser til en målgruppe, der for nogles vedkommende har begrænsede danskkundskaber og ringe arbejdserfaring. Derudover er det vigtigt at udarbejde faste arbejdsgange, så alle involverede aktører ved, hvem der gør hvad og hvornår.

Kontakt

Hedensted Kommune
Rolf Rolsted
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her