Trivselskonsulenter

Udgivet af: Silkeborg Kommune, Integrationsteamet, Job og Borgerservice juni 2013
Silkeborg Kommune tilbyder alle nyankomne flygtningefamilier en trivselskonsulent. Konsulentens opgave er at hjælpe familierne med at falde til i kommunen. Det kan være praktisk hjælp til at få styr på de mange ting, der skal ordnes efter ankomsten, men det kan også være opgaver af pædagogisk karakter, som fx støtte til børnenes trivsel.

Trivselskonsulenten bidrager med praktisk-pædagogisk hjælp og støtte til nyankomne flygtningefamilier. Støtten tilbydes fra boligplacering i kommunen og højest tre år frem (integrationsperioden). Støtten har forebyggende karakter. Trivselskonsulenterne udarbejder, indenfor familiens første fire måneder i kommunen, en børnefaglig undersøgelse jf. Lov om Social Service § 50 med henblik på at få beskrevet barnets/familiens samlede støttebehov med særlig fokus på integration af den samlede familie. Myndighedsrådgiveren i Integrationsteamet udarbejder en handleplan, som revideres hver 6. måned. I forbindelse med trivselskonsulenternes arbejde, udarbejdes der hver 6. måned en statusskrivelse over indsatsen i familierne.

Indsatsen i familierne er særligt i starten af familiens ophold meget intensiv og ofte af meget praktisk karakter ligesom trivselskonsulenten har en meget koordinerende funktion i forhold til familien og relevante samarbejdspartnere. Familierne har ofte behov for hjælp til etablering i deres bolig, gennemgang af post, deltagelse i opstarts- og opfølgningsmøder i børnenes respektive institutioner, kontakt til læge, tandlæge mm. Trivselskonsulenternes arbejde er af rådgivende og vejledende karakter med særlig opmærksomhed på børnenes trivsel og udvikling og foregår primært som hjemmebesøg hos familierne. Indsatsen i familien nedtones, efterhånden som familiens behov mindskes og familien bliver mere integrerede i samfundet. Såfremt der er særlig bekymring for børnenes udvikling og trivsel og denne ikke kan dækkes af tilbuddet om trivselskonsulent, vil Familieafdelingen blive informeret og en familiesag startes op.

Der samarbejdes tæt med Dansk Røde Kors og Frivilligcentret ift. at finde danske kontaktfamilier til flygtningefamilier i kommunen. Der arbejdes også på, at alle børn under 18 år tilknyttes en fritidsaktivitet. Der søges økonomiske midler hertil via forskellige idrætsforeninger. 1-2 gange årligt arrangeres en fælles tur for alle interesserede familier, eksempelvis til Legoland.

Resultat og effekt

Familierne udtaler i forbindelse med to mindre brugerundersøgelser i 2012 og 2013, at de oplever, at det er trygt at vide, der er en intensiv støtte i starten af deres ophold, hvor alt det nye opleves som svært og uoverskueligt, særligt når der også er behov for at få børnenes hverdag til at fungere. Dette oplyses både af familier, der har fået indsatsen fra starten, samt familier der er modtaget før ansættelsen af trivselskonsulenter.

Familieafdelingen oplyser, at færre nyankomne familier tilknyttes Familieafdelingen. Det formodes, at det skyldes den tidlige og helhedsorienterede indsats.

Fra klasselærere er der desuden tilbagemeldinger om, at børnene udtrykker stor glæde ved de arrangementer, der arrangeres for den samlede familie, samt muligheden for at de kan deltage i fritidsaktiviteter. 

Brug værktøjet

Kommuner der ønsker at styrke det forebyggende arbejde omkring flygtningefamilien og sikre et helhedsorienteret perspektiv på den samlede familie kan med fordel anvende trivselskonsulent-funktionen og ansætte medarbejdere til at varetage denne funktion. Ansættelsen kan ske efter Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 2 og med refusion efter Lov om Social Service § 181.

Der arbejdes aktuelt på, at Trivselskonsulenterne i Silkeborg Kommune får udarbejdet en mere detaljeret funktionsbeskrivelse af deres indsats. I den forbindelse ligeledes at der laves en tydeligere beskrivelse af de faktiske mål der er for integrationsindsatsen omkring familien.

Kontakt

Silkeborg Kommune, Integrationsteamet, Job og Borgerservice
Lise Berthelsen
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her