Udvælgelseskriterier

08/11 2012
For at blive formidlet via integrationsviden skal materialet opfylde minimum tre ud af fem udvælgelseskriterier. Ved indsending af materialer, angiver indtaster hvilke kriterier, man mener, materialet opfylder. Materialet kvalitetssikres efterfølgende af faglige nøglepersoner i samarbejde med videnscentre.

Gældende udvælgelseskriterier for indholdet på integrationsviden er følgende:

Relevans

Materialet skal være relevant for integrationsvidens målgruppe, som primært er kommunale integrationspraktikere, samt personer med en koordinerende placering og en vidensformidlende funktion indenfor integrationsområdet i kommunerne – eksempelvis: Integrationskonsulenter, integrationskoordinatorer, teamledere, projektledere på integrationsprojekter m.fl.

Spørgsmål til overvejelse ved vurdering af om materialet opfylder kriteriet om relevans: Kunne medarbejdere i kommunerne, der arbejder med integration, være interesseret i materialet?

Anvendelighed

Der skal være tale om materiale, der kan anvendes i forbindelse med integrationsarbejdet i kommunerne. Det gælder primært integrationsarbejdet i praksis, men også rapporter, undersøgelser o.l., der kan assistere eller inspirere beslutningstagere i kommunerne, opfylder kriteriet om anvendelighed.

Spørgsmål: Kan materialet bruges i forbindelse med integrationsarbejdet i kommunerne?

Overførbarhed

Noget af den viden, værktøjer og erfaringer, der produceres, er meget kontekstafhængig. For at opfylde kriteriet om at være overførbar, skal materialet i en vis udstrækning være beskrevet så det kan anvendes udenfor den kontekst, som det er produceret i.

Spørgsmål: Er den givne viden, værktøjet eller erfaringen beskrevet således, at den kan bruges i andre sammenhænge end der, hvor den er produceret?

Forankring/drift

En stor del af den viden, der produceres indenfor integrationsområdet, udvikles i projektregi, der er karakteriseret ved at have en begrænset levetid. Det er derfor vigtigt, i forhold til den fremtidige anvendelse af den producerede viden, værktøj eller erfaring, at den er forankret i en organisation, institution eller lignende.

Viden, værktøjer eller erfaringer, der er blevet ”selv-bærende” og fortsætter uden støtte fra puljer o.l. - fx ved at indgå i driften, opfylder udvælgelseskriteriet om forankring/drift.

Spørgsmål: Er den beskrevne viden, værktøjet eller erfaringen forankret i en organisation, institution e.l. – fx som en del af driften?

Dokumenteret effekt/resultat

Viden, værktøjer eller erfaringer, der kan påvise positiv effekt i forhold til anvendelsen
af ressourcer, opfylder kriteriet om dokumenteret effekt/resultat. Er der foretaget en før- og eftermåling eller målt i forhold til formulerede effektmål, er der tale om en påvist effekt.

Der er endvidere tale om dokumenterede effekt/resultat, hvis den beskrevne viden, værktøjet eller erfaringen kan verificeres af en tredje part. Kriteriet om dokumenteret effekt/resultat opfyldes hvis der er foretaget en ekstern evaluering af indsatsen.

Spørgsmål: Er der dokumenterede effekter eller årsagssammenhænge mellem indsats og resultat?