Viden

An evaluation of the mental status of rejected asylum seekers in two Danish asylum centers Af Anonym bruger — Sidst opdateret 12/11 2014 10:32
En undersøgelse af afviste asylansøgeres mentale tilstand. Alarmerende høje forekomster af traumer og psykiske lidelser.
Det danske charter for mangfoldighed Af Foreningen Nydansker — Sidst opdateret 25/11 2014 08:54
Det danske charter for mangfoldighed udvikler og samler viden og redskaber til mangfoldighedsledelse på arbejdspladsen. Charteret sætter fokus på værdien af medarbejdere med forskellige baggrunde og kompetencer og styrker danske virksomheders evne til at gøre brug af alle ressourcer.
Danmark i forandring - udvikling i balance Af Anonym bruger — Sidst opdateret 05/12 2016 08:40
Analyser af udviklingen i befolkningsforskydningen, vækstraterne og jobskabelsen i Danmark, der afdækker ændringerne i kommunernes strukturelle rammebetingelser og den afledte betydning for den kommunale service og økonomi.
Fællesskaber i forandring Af Anonym bruger — Sidst opdateret 02/11 2016 14:03
"Fællesskaber i forandring" - Tænketanken Byen 2025 belyser, hvordan en dansk tradition for at udvikle og styrkefællesskabet i udviklingen af danske byer indeholder en række forslag og anbefalinger til den fremtidige udvikling af byen og byens fællesskaber
Helbredseffekter af vandpiberygning Af Anonym bruger — Sidst opdateret 02/11 2016 14:18
Kort introduktion til fænomenet vandpiberygning og de dermed forbundne fysiologiske og helbredsmæssige effekter.
Det gode møde - ældreplejen Af Anonym bruger — Sidst opdateret 28/01 2015 09:24
Inspiration til medarbejdere, der løser opgaver hos ældre flygtninge og indvandrere indenfor pleje og praktisk hjælp
International House Copenhagen Af Anonym bruger — Sidst opdateret 30/01 2015 10:47
International House Copenhagen blev stiftet i 2013 og er et offentligt-privat partnerskab.
Når fogeden banker på - fogedsager og effektive udsættelser af lejere Af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd — Sidst opdateret 16/02 2015 14:45
Denne undersøgelse ser nærmere på årsager til og konsekvenser af, at lejere bliver udsat af deres bolig samt mulighederne for at forbygge udsættelser. Der bliver også sat fokus på betydningen af de kommunale forskelle i håndteringen af udsættelsessager, og hvordan det påvirker antallet af udsættelser. Samt boligorganisationernes rolle i forebyggelse og udsættelse.
”Procesevaluering af boligsociale indsatser” Kvalitativ kortlægning af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje med fokus på projektorganisation og samarbejde Af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd — Sidst opdateret 16/02 2015 14:45
Denne rapport er den anden delrapport i evalueringen af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje til boligsociale indsatser og huslejestøtte. Delrapporten har fokus på procesevalueringen, og kortlægger – med udgangspunkt i casestudier i 13 udvalgte boligområder – projektorganiseringen og det generelle samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner.
Boligsociale indsatser og huslejestøtte: Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010 pulje Af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd — Sidst opdateret 16/02 2015 14:42
Landsbyggefonden har i perioden 2006-10 uddelt en pulje på i alt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejestøtte. Denne rapport kortlægger, hvilke boligområder pengene er gået til, og foretager en programevaluering af puljen.
Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn Af Anonym bruger — Sidst opdateret 07/12 2015 10:59
I denne rapporten rettes søkelyset mot foreningslivet som integrasjonsarena og på dannelsen av sosial kapital i et flerkulturelt lokalsamfunn.
Forskellighed er en styrke - Aalborg Kommunes integrationspolitik Af Anonym bruger — Sidst opdateret 09/02 2015 09:26
Aalborg Kommunes Integrationspolitik 2012-2015
Gladsaxe Kommunes integrationspolitik Af Anonym bruger — Sidst opdateret 09/02 2015 09:32
Gladsaxe Kommunes integrationspolitik 2008
Etnisk mangfoldighed i politiet Af Anonym bruger — Sidst opdateret 09/02 2015 10:47
Denne rapport ser på politiet som arbejdsplads fra et ligebehandlingsperspektiv. Det politi-interne er således omdrejningspunktet. Med fokus på kulturen i politiet viser rapporten, at omgangsform og rutiner kan have betydning for ligebehandlingen af de ansatte. Rapporten er baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse blandt politielever og fastansatte politibetjente.
Lige adgang til sundhed Af Anonym bruger — Sidst opdateret 17/01 2017 09:15
I Danmark har alle uanset etnisk oprindelse ret til lige adgang til tilbudte sundhedsydelser. Dette følger af menneskerettighederne og dansk lovgivning. Spørgsmålet er, om denne ret altid efterleves i praksis. Rapporten fremstiller og analyserer problemstillinger, der opstår i mødet mellem sundhedsvæsenet og (sårbare) patienter med etnisk minoritetsbaggrund.
Børn og unges fritidsliv i fire udsatte områder Af Anonym bruger — Sidst opdateret 11/02 2015 11:42
I de udsatte boligområder i Aarhus er lidt over en tredjedel af beboerne børn og unge under 18 år, mens det kun gælder for hver femte beboer i Aarhus som helhed. Med de mange børn og unge er der behov for et godt fritidsliv med mange forskellige aktivitetstilbud. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan fritidslivet i de udsatte boligområder ser ud?
Uddannelses- og beskæftigelsesmønstre i årene efter grundskolen. En sammenligning af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og etniske danskere Af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd — Sidst opdateret 18/12 2015 13:38
I denne rapport belyser vi uddannelses- og beskæftigelsesmønstre for etniske minoritetsunge helt eller delvist opvokset i Danmark.
Skoleudvikling med fokus på sprog i al undervisning. Implementering og elevresultater af udviklingsprogram til styrkelse af tosprogede elevers faglighed i de 2 første år Af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd — Sidst opdateret 25/09 2015 10:45
Undervisningsministeriet iværksatte i sommeren 2012 et Udviklingsprogram på 14 skoler til styrkelse af tosprogede elevers faglighed. Denne undersøgelse giver et overordnet billede af implementeringsprocessen i skolerne og en indikation af, om indsatserne i Udviklingsprogrammet viser en virkning mht. elevernes faglige resultater og trivsel allerede i implementeringsfasen.
Betydningen af folkeskolekarakterer for gennemførelse af en merkantil erhvervsuddannelse blandt elever med indvandrerbaggrund Af KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning — Sidst opdateret 26/03 2014 15:36
Sociale og kulturelle netværks betydning for skolepræstationer
Tosprogede elevers undervisning i Danmark og Sverige Af KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning — Sidst opdateret 26/03 2014 15:32