Samfund og sprog som rehabilitering – erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse

Erfaringshæftet er udarbejdet på baggrund af et tre årigt udviklingsprojekt af samme navn. Formålet var at tiltrække etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse til tilbud, der blev oplevet som relevant og snarere havde karakter af sprogundervisning end socialpsykiatri.

Erfaringshæftet henvender sig primært til socialpsykiatriske og rehabiliterende tilbud samt de faggrupper de samarbejder med. Det være sig socialpædagoger, sproglærere, socialrådgivere med flere.
Erfaringshæftet er blevet til på baggrund af et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælps Center for Udsatte Flygtninge og Videnscenter for tosprogethed og interkulturalitet (UC2). Erfaringerne stammer fra tre meget forskellige institutioner, der alle har arbejdet målrettet med at udvikle og afprøve tværfaglige aktiviteter med det formål at tilbyde særligt tilrettelagt sprogundervisning samt styrke de etniske minoriteter med sindslidelser/traumer i kultur- og samfundsforståelse. Det har i processen været væsentligt at imødekomme målgruppens egne behov og forudsætninger med henblik på at udvikle relevante tilbud, der kan anses som alternative bud på at nå etniske minoriteter med sindslidelser/traumer bedre end man gør i de nuværende socialpsykiatriske eller specialundervisningstilbud, hvor de er underrepræsenterede.