Tosprogede elevers undervisning i Danmark og Sverige

Indvandrerelevers faglige færdigheder halter efter de danske elevers, hvilket er med til at forringe deres muligheder med hensyn til videre uddannelse og deres muligheder på arbejdsmarkedet. I denne rapport undersøges forskelle og ligheder i Danmarks og Sveriges tilgang til undervisning af elever med indvandrerbaggrund med henblik på at vurdere, hvilke indsatser der kan forbedre indvandrerelevers faglige resultater i Danmark. Konklusionen er blandt andet, at der er mange ligheder og kun få forskelle. Der er dog forskelle med hensyn til undervisning i dansk/svensk som andetsprog og modersmålsundervisning, som begge har en mere fremtrædende rolle i Sverige. Projektets resultater baserer sig dels på registerbaserede analyser, dels på kvalitative analyser i form af dokumentstudier og casestudier på seks skoler i henholdsvis Danmark og Sverige.