Ungdomsuddannelse

Filtrer
 

Bedre veje til ungdomsuddannelse - Indhold, værktøjer og metoder

 
KORA har sammen med SFI og EVA undersøgt, hvad der virker i forhold til at få unge i alderen 16-25 år i gang med en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen peger på, at de unge har behov for en indsats, som går på flere ben og både forholder sig til den unges faglige og personlige kompetencer.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Bedre veje til ungdomsuddannelse - Kontekst og erhvervsliv

 
KORA har gennemført en analyse af kommunernes tilbud på beskæftigelses-, integrations- og socialområderne, der har relevans i forhold til at hjælpe unge uden uddannelse videre i livet. Undersøgelsen viser, at det først og fremmest er kommunernes arbejdsmarkedsforvaltninger, der udfører indsatsen for de unge.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Blik for ressourcer- inspiration undervisere på eud

 
Ressourcesyn gør en positiv forskel i undervisningen og vejledningen af alle elever uanset baggrund og forudsætninger. Når eleven befinder sig i udsatte positioner, bliver det særlig vigtigt at afdække og gøre brug af ressourcerne hos eleven, familien og i skolen. Også de ressourcer, man ikke umiddelbart kender.
FastholdelsesTaskforce

Brandkadet - et rollemodelsprojekt

 
Projekt Brandkadet er et nytænkende rollemodelsprojekt i udsatte boligområder, hvor unge uddannes til brandkadetter og får en værdifuld indsigt i brandmændenes arbejdsdag, hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er bærende værdier. CFBU har samlet de foreløbige erfaringer fra fem brandkadetprojekter rundt omkring i Danmark.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Brug for alle unges forældrerollemodeller

 
Brug for alle unges forældrerollemodeller holder oplæg for andre etniske minoritetsforældre samt lærere og vejledere.

Drenge i gråzonen

 
Drenge i gråzonen er et inspirationshæfte, som indeholder beskrivelser af udsatte drenge, og hvad der skal til for, at de kan gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.
FastholdelsesTaskforcen

eDidaktisk overvejelsesmodel

 
Den eDidaktiske overvejelsesmodel er et redskab til at støtte didaktiske overvejelser i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af forløb med digital læring. Modellen henvender sig primært til undervisere, der skal i gang med en praktisk tilrettelæggelse af forløb.
eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring

EUD Sprogscreening

 
EUD Sprogscreening er en test, der er rettet imod alle tosprogede elever og elever med dansk som andetsprog på erhvervsuddannelserne.
FastholdelsesTaskforcen

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser - Håndbog til hjemmebesøg

 
Håndbogen indeholder konkrete anbefalinger til, hvordan familiesamarbejde med særlig fokus på hjemmebesøg kan gribes an. Anbefalingerne er baseret på en række positive praksiserfaringer med familiesamarbejde og hjemmebesøg fra erhvervsskoler og produktionsskoler.
FastholdelsesTaskforcen

Fra viden til handling

 
Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.
LG Insight

God skolestart på erhvervsuddannelserne

 
Modeller for god skolestart
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Gode råd

 
Inspiration og gode råd til arbejdet med tosprogede elever i erhvervsuddannelserne.
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Gøre/røre-kort handel og auto

 
Kortspil, der kan hjælpe elever med at forstå de svære fagord.
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Guiden til praktikplads

 
Hjemmesiden "Guiden til praktikplads" er et interaktivt praktikpladssøgningsværktøj, som skal hjælpe eleverne på landets erhvervsskoler med at blive endnu bedre til at søge praktikplads. Hjemmesiden er oplagt at bruge som en aktiv del af undervisningen i praktikpladssøgning.
FastholdelsesTaskforce

Gymnasiernes tiltag for tosprogede – tiltag for lige muligheder

 
Inspirationshæfte til gymnasieskolers arbejde med tosprogede elever.
Danmarks Evalueringsinstitut

Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever -

 
Rapport på baggrund af en undersøgelse af gymnasiernes tiltag for at støtte tosprogede elever i gennemførelse af en 3-årig ungdomsuddannelse.
Danmarks Evalueringsinstitut

I 7 sind - syv film om ungdom og identitet

 
I 7 sind handler om ungdom og identitet og om de svære valg, der skal tages af alle unge uanset baggrund.
produceret af Salaam Film & Dialog for Ministeriet for Børn og Undervisnings Brug for alle unge indsats.

I Danmark er jeg født. Etniske minoritetsunge i bevægelse

 
Bogen giver på baggrund af et omfattende kvalitativt og kvantitativt kildemateriale en beskrivelse af etniske minoritetsunge i Danmark i dag.
TrygFonden

I virksomhedernes verden

 
Gode råd om og vejledning til, hvordan man kan bringe erhvervslivet ind i undervisningen.
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Intensive vejledningsforløb

 
Nye metoder til at motivere især etniske minoritetsunge til uddannelse.
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning