Skole & uddannelse

På denne side finder du integrationsviden om temaet Skole & uddannelse.
 

Bedre veje til ungdomsuddannelse - Indhold, værktøjer og metoder

 
KORA har sammen med SFI og EVA undersøgt, hvad der virker i forhold til at få unge i alderen 16-25 år i gang med en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen peger på, at de unge har behov for en indsats, som går på flere ben og både forholder sig til den unges faglige og personlige kompetencer.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Bedre veje til ungdomsuddannelse - Kontekst og erhvervsliv

 
KORA har gennemført en analyse af kommunernes tilbud på beskæftigelses-, integrations- og socialområderne, der har relevans i forhold til at hjælpe unge uden uddannelse videre i livet. Undersøgelsen viser, at det først og fremmest er kommunernes arbejdsmarkedsforvaltninger, der udfører indsatsen for de unge.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Sprogets betydning for indvandreres sociale integration på arbejdspladsen

 
Sprogkundskaber har stor betydning for indvandreres integration på arbejdspladsen og for deres udvikling af sociale relationer til danske kolleger.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Benchmarking og effektivitet af danskuddannelse for udlændinge

 
Der er stor forskel på, hvor meget danskundervisningen til udlændinge koster for kommunerne, og der er også forskel på, hvor gode resultater sprogcentrene har med deres undervisning. KORAs analyse viser, at kommunerne ville kunne have sparet cirka 20 procent af udgifterne, hvis de mindst effektive sprogcentre havde været lige så effektive som de mest effektive i perioden.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Flygtningebørn i daginstitutioner - en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier

 
Denne guide er en indføring i flygtningefamiliers baggrund, traumer, praktiske interventioner og gode råd til modtagelsen af flygtningebørn og deres forældre i daginstitutioner.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Skoleudvikling med fokus på sprog i al undervisning. Implementering og elevresultater af udviklingsprogram til styrkelse af tosprogede elevers faglighed i de 2 første år

 
Undervisningsministeriet iværksatte i sommeren 2012 et Udviklingsprogram på 14 skoler til styrkelse af tosprogede elevers faglighed. Denne undersøgelse giver et overordnet billede af implementeringsprocessen i skolerne og en indikation af, om indsatserne i Udviklingsprogrammet viser en virkning mht. elevernes faglige resultater og trivsel allerede i implementeringsfasen.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Pjecen "Uddannelse - dit barns fremtid"

 
Ny pjece skal øge indvandrerforældres viden om ungdomsuddannelserne
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Uddannelses- og beskæftigelsesmønstre i årene efter grundskolen. En sammenligning af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og etniske danskere

 
I denne rapport belyser vi uddannelses- og beskæftigelsesmønstre for etniske minoritetsunge helt eller delvist opvokset i Danmark.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

HIPPHOPP

 
Et førskoleprogram der skal udvikle sprog, motorik, problemløsning og udtryksformer.
Socialstyrelsen

Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive

 
Tegn på sprog er et 7-årigt forsknings- og udviklingsprogram, hvis overordnede mål er at få en øget indsigt i tosprogede elevers læse- og skrivetilegnelse og at udvikle læse- og skrivepædagogikken, så den i højere grad sikrer de tosprogede elevers skriftsproglige udvikling og deres muligheder for at klare sig videre i uddannelsessystemet
UCC

AMU for tosprogede

 
Evalueringen fokuserer på, hvordan AMU-udbyderne arbejder med at sikre, at gruppen af tosprogede kursister får et relevant uddannelsestilbud og et tilfredsstillende udbytte af undervisningen.
Danmarks Evalueringsinstitut EVA

Godt skole-hjemsamarbejde centralt for nydanske børns trivsel i skolen

 
Et forbedret skole-hjemsamarbejde med fokus på nydanske elevers forældre har givet gode resultater. Social-, Børne- og Integrationsministeriet kommer nu med nyt inspirationsmateriale, der har samlet skole-hjemvejlederes gode erfaringer

Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder

 
'Ud på gulvet' er et metodehæfte med lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder. Metodehæftet bygger på erfaringer fra Projekt Skoleparathed, der er afviklet i perioden 2011-2013 i Gellerup og Viby, med støtte fra Social-, Børne-, og Integrationsministeriet, samt Aarhus kommune.
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp

Sprog er en gave. Sprogstimulering i hjemmet

 
Inspirationskatalog med idéer og værktøjer til forældre til tosprogede børn i dagtilbud.

Viden om frafald på EUD

 
Erhvervsuddannelsernes udfordringer og løsninger med at tiltrække og fastholde elever
LG Insight

Unge på kanten af uddannelsessystemer - Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde.

 
29 pct. af de unge fra udsatte boligområder har fuldført en uddannelse, når de er 20 år gamle mod 51 pct. på landsplan Det viser en undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU), der fokuserer på gruppen af unge i udsatte boligområder uden uddannelse, og måler effekten af indsatser, der hjælper de unge i gang med en uddannelse.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Indsatser for tosprogede elever og deres forståelse for dansk i 2. klasse

 
Notat, som undersøger sammenhængen mellem kommuners og skolers indsatser for tosprogede elever på den ene side og deres forståelse for dansk i 2. klasse på den anden side.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Betydningen af folkeskolekarakterer for gennemførelse af en merkantil erhvervsuddannelse blandt elever med indvandrerbaggrund

 
Sociale og kulturelle netværks betydning for skolepræstationer
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

 
Mange indvandrer- og efterkommermænd påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse, men efterfølgende klarer de sig langt dårligere i uddannelsessystemet og videre ud på arbejdsmarkedet end indvandrer- og efterkommerkvinder og unge af dansk oprindelse.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

www.lottesalling.dk - materiale gavnligt for børn med dansk som andetsprog

 
www.lottesalling.dk er forfatterens hjemmeside med bl.a. masser af materiale til gratis download for alle, der arbejder med børn og sprog, integration, dialogisk læsning eller sprog og bevægelse.
Lotte Salling
Næste 1 | 2 | 3