Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge (2009)

Udgivet af: Nyidanmark.dk juni 2009
Rapporten udgør resultatet af arbejdsgruppens drøftelser, konklusioner og anbefalinger til danskuddannelse for voksne udlændinge.

Arbejdsgruppen har været sammensat af repræsentanter fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration (formandskab og sekretariat), Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (CIRIUS), KL, Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser og Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere. DA og LO har deltaget i ét af arbejdsgruppens møder.

Arbejdsgruppens anbefalinger: 

Anbefaling 1:
Det anbefales at indføre en ordning, hvorefter alle udenlandske arbejdstagere har
adgang til danskuddannelse, når de har lovligt ophold i Danmark eller har fået udstedt
et kildeskattekort, således at begyndelsestidspunktet for danskuddannelse
fremrykkes.

Anbefaling 2:
Det anbefales, at udbydere af danskuddannelse som supplement til de tre danskuddannelser
skal tilbyde et nyt danskundervisningstilbud ”Intro-dansk”, der er særligt
målrettet de danskundervisningsbehov, som arbejdstagere har.

Anbefaling 3:
Det anbefales at indføre en klippekortsordning for au pair personer, således at de får
ret til at følge enten 1-2 moduler på en af de tre danskuddannelser eller Intro-Dansk.

Anbefaling 4:
Det anbefales, at udvekslingselever over 18 år ikke længere har ret til danskundervisning
i henhold til danskuddannelsesloven, og at kommunen ikke længere kan
henvise udvekslingselever under 18 år til danskuddannelse.

Anbefaling 5:
Det anbefales at ændre den treårige uddannelsesret til en klippekortsmodel, der skal
benyttes inden for fem år. Ændringerne tager alene sigte på at give et mere fleksibelt
tilbud til personer i beskæftigelse eller personer med særlige indlæringsproblemer.
Sigtet med det treårige introduktionsprogram - at sikre hurtigst mulig selvforsørgelse
og gennemførelse af danskuddannelse - fastholdes.

Anbefaling 6:
Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere anbefaler, at den gruppe af
Danskuddannelse 1-kursister, der har mulighed for at nå til Prøve i Dansk 2, skal
have muligheden ved at få et tilbud om undervisning i længere tid end tre år.

Anbefaling 7:
Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere anbefaler, at udlændinge, der
er i beskæftigelse, eller studerende, som har opbrugt deres uddannelsesret, får tilbudt
et genopfriskningskursus.

Anbefaling 8:
De vejledende modultakster på de årlige finanslove afskaffes, således at kommune
og udbyder frit kan aftale modultaksternes størrelse.

Anbefaling 9:
Det anbefales, at de aftalte modultakster opdeles i to lige store takster – en modultakst
og en resultattakst - således at afregningen i højere grad kan tage højde for, at
nogle kursister stopper før modultest.

Anbefaling 10:
Det anbefales, at en udbyder fremover kun kan tilbyde den ordinære danskuddannelse
i en kommune efter aftale med den kommune, hvor undervisningen foregår.
Det skal dog undersøges, hvordan det sikres, at undervisning på virksomheder, der
er placeret uden for aftalekommunen, fortsat kan finde sted.

Anbefaling 11:
Det anbefales, at pligten til at tilbyde særlig tilrettelagt undervisning i kultur- og samfundsforhold
opretholdes, således at emnerne gennemgås på de tidlige moduler,
men dog således, at underviseren konkret vurderer, hvilke dele af emnerne der er
aktuelle for den pågældende kursistgruppe.

Anbefaling 12:
Det anbefales, at Integrationsministeriet gennemgår og vurderer de obligatoriske
emners relevans og aktualitet.

Anbefaling 13:
Det anbefales, at Integrationsministeriet kortlægger, hvilke eksisterende materialer
på andre sprog der kunne være relevante at bruge i undervisningen – herunder
filmmateriale, der er versioneret til andre sprog.
Anbefaling 14:
Det anbefales, at vejledningsindsatsen for sprogcentrenes kursister forbliver i jobcentrets
regi.

Anbefaling 15:
Det anbefales, at gebyrbetalingen forenkles og gøres ensartet i alle kommuner. En
forenkling af gebyrbetalingen skal vurderes i forhold til gebyrpolitikken.

Anbefaling 16:
Det anbefales, at de individuelle læringsplaner afskaffes som obligatoriske for så vidt
angår kursister med et normalt progressionsmønster. Den enkelte lærer kan dog
benytte de individuelle læringsplaner, hvor det findes hensigtsmæssigt. For øvrige
kursister, der har særlige vanskeligheder med danskindlæringen og langsom progression,
er læreren forpligtet til at udarbejde en individuel læringsplan.

Anbefaling 17:
Det anbefales, at tilsynsforpligtelsen fortsat bør varetages af kommunerne, og at
reglerne i danskuddannelsesloven og uddannelsesbekendtgørelsen klart bør præcisere
kommunernes forpligtelse. Herudover vil Integrationsministeriet undersøge mulighederne
for at styrke sit overordnede tilsyn med området.

Anbefaling 18:
Det anbefales, at kommunerne hvert tredje år skal udarbejde en kort redegørelse til
Integrationsministeriet om, hvorledes tilsynsopgaven har været varetaget i perioden.