SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

SFI er en forskningsinstitution. Det vil sige, at vi sideløbende med udrednings- og rådgivningsopgaver laver samfundsforskning af internationalt format. Forskningen sikrer samtidig det faglige grund for alt vores arbejde.

SFI har et fireårigt forskningsprogram. Det indeholder 13 emner (policyområder) og to tværgående strategiske programmer. Alle disse er SFI´s bud på de områder, der vil være centrale i velfærdsforskningen i de kommende år, og hvor vi vil yde et bidrag til at udvikle den forskningsbaserede viden.

Vi publicerer vores forskningsresultater som artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter og præsenterer dem på seminarer og internationale konferencer. Vi formidler også resultater til den danske offentlighed.

SFI´s forskere samarbejder med andre forskere på universiteter i Danmark og i andre lande. Vi har jævnligt gæsteforskere i huset, som kan drage nytte af SFI´s ressourcer i forbindelse med deres forskningsprojekter.

Vi uddanner også løbende kandidater og ph.d- studerende i fællesskab med universiteterne. Mange af vores forskere har desuden undervisning på universiteter og professionshøjskoler.

SFI's forskning ledes af forskningsdirektør Ole Gregersen i samarbejde med et internt forskningsråd og centerets tre forskningsafdelinger.

Publikationer
Når fogeden banker på - fogedsager og effektive udsættelser af lejere
”Procesevaluering af boligsociale indsatser” Kvalitativ kortlægning af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje med fokus på projektorganisation og samarbejde
Boligsociale indsatser og huslejestøtte: Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010 pulje
Uddannelses- og beskæftigelsesmønstre i årene efter grundskolen. En sammenligning af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og etniske danskere
Skoleudvikling med fokus på sprog i al undervisning. Implementering og elevresultater af udviklingsprogram til styrkelse af tosprogede elevers faglighed i de 2 første år
Boligsociale indsatser og huslejestøtte Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje
Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark. En kortlægning
Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund
Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012
Virksomheders sociale engagement
Indsatser for tosprogede elever og deres forståelse for dansk i 2. klasse
Helhedsindsatser for unge kriminelle virker bedst
Når børnefamilier sættes ud af deres lejebolig
Mønsterbryderindsatser på de videregående uddannelser. En forskningskortlægning
Indvandreres og efterkommeres placering på det danske arbejdsmarked. Betydning af uddannelse og andre karakteristika
Sprogets betydning for indvandreres sociale integration på arbejdspladsen
Integrations- og oplæringsstilllinger i kommunerne
Indsatser mod æresrelateret vold
Den danske au pair-ordning - en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse
Etniske minoritetsunge i Danmark. En undersøgelse af årgang 1995
Ældre indvandrere og flygtninges økonomiske situation
Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft. Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og Canada
Køn og etnicitet i udannelsessystemet – litteraturstudier og registerdata
”Det var ikke nemt, men jeg klarede det” – Interviewundersøgelse med etniske minoritetskvinder om uddannelse
Indvandrerpiger dropper sabbatår
Omsorg og etnicitet. Nye veje til rekruttering og kvalitet i ældreplejen
Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse
Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT i Danmark
Bliv videnscenter

Send en mail til redaktionen

Kontakt
Herluf Trolles gade 11
1052 København K

Telefon: 33480800
Mail: sfi@sfi.dk
Website: www.sfi.dk