Videnscentre

 
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp
Frivillignet er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, der støtter flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund til at finde fodfæste i det danske samfund.
Indvandrermedicinsk Klinik
Klinikken er en tværfaglig ambulant sygehusklinik for etniske minoritetspatienter med langvarige, vanskeliggjorte og uafklarede sygdomsforløb og/eller komplicerede problemer med undersøgelser og behandling.
Institut for Menneskerettigheder
Institut for Menneskerettigheder er Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution og har en særlig forpligtelse til at overvåge menneskerettighederne i Danmark. Instituttet er endvidere udpeget til at være Danmarks nationale ligebehandlingsorgan for etnisk ligebehandling og for ligebehandling af kvinder og mænd uden forskelsbehandling på grund af køn, herunder trans. Tilmed er det instituttets opgave at fremme, beskytte og overvåge, at Danmark gennemfører FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp
Integrationsnet arbejder med integration af flygtninge og indvandrere. Vores kunder er kommunerne, og målet er at integrere flygtninge og indvandrere bedst muligt i det danske samfund.
KL - Kommunernes Landsforening
KL er en privat interesse-og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning
KORA leverer analyser og forskning om og til kommuner og regioner. KORA's mål er at bidrage med viden, som kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring af den offentlige sektor.
KVINFO - Center For Information Om Kvinde- og Kønsforskning
KVINFO er et videnscenter og et forskningsbibliotek for køn, ligestilling og etnicitet.
Lærdansk - En del af Dansk Flygtningehjælp
Lærdansk er Danmarks største netværk af sprogcentre. Vi underviser udlændinge, der kommer til Danmark for at bo, arbejde eller studere.
LG Insight
LG Insight er et analyse- og rådgivningsfirma, som udarbejder uafhængige analyser, evalueringer og rådgivningstjenester til offentlige og private virksomheder, organisationer m.m.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter
LOKK er en interesseorganisation, der forebygger og bekæmper fysisk og psykisk vold mod kvinder og deres børn.
MESU - Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed
Formålet med MESU er at forbedre indsatsen vedrørende flygtninge og indvandreres sundhed.
Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge
Oasis er et privat, specialiseret behandlings- og rehabiliteringscenter med mere end 25 års erfaring med tværfaglig behandling af traumatiserede flygtninge og deres familier i en interkulturel forståelsesramme.
REM - Rådet for Etniske Minoriteter
Rådet for Etniske Minoriteters formål er at rådgive integrationsministeren i udlændinge- og integrationsspørgsmål.
Røde Kors
Røde Kors er en humanitær hjælpeorganisation, som dels arbejder i Danmark og dels arbejder internationalt. I Danmark har Røde Kors 220 lokalafdelinger, med ca. 25.000 frivillige. Det er de frivilliges engagement, som er kernen i Røde Kors’ indsats i Danmark.
SBCI - Statsbiblioteket, Bibliotekscenter for Integration
BiblioteksCenter for Integration er en sektion i Statsbiblioteket. SBCI er en national overbygning for de danske folkebiblioteker og understøtter bibliotekernes betjening af sproglige minoriteter. SBCI udvikler og driver forskellige initiativer og projekter.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
SFI er en forskningsinstitution. Det vil sige, at vi sideløbende med udrednings- og rådgivningsopgaver laver samfundsforskning af internationalt format. Forskningen sikrer samtidig det faglige grund for alt vores arbejde.
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en del af Social og Indenrigsministeriet. Det er Socialstyrelsens opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Beskæftigelsesministeriet
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er oprettet pr. 1. januar 2014. Den nye styrelse varetager alle de ansvarsområder, som tidligere har ligget hos Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Styrelsen for Forskning og Uddannelse vurderer udenlandske uddannelser og er informations- og videnscenter for vurdering og anerkendelse af kvalifikationer på tværs af grænserne.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
Bliv videnscenter

Send en mail til redaktionen